Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å bytte mobiltelefon

Meiyu og Tanako kommer i prat om en ny mobiltelefon som har kommet på markedet. Meiyu har lyst på ny mobil, mens Tanako prøver å overbevise henne om at det ikke er nødvendig.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Asiatisk gutt snakker med vestlig jente i regnet. Illustrasjon.

Tanaka og Meiyu diskuterer bytte av mobiltelefon.

Å bytte mobiltelefon

0:00
-0:00

Å bytte mobiltelefon

换手机

Person

Dialog

李美玉:

田中太郎,你见过最新的苹果手机吗? 很漂亮,还有很多新的功能。我已经存够钱了,打算这个周末就去买。

田中太郎:

你现在用的手机还是很新的,又没有坏,为什么这么快就要换?新的iPhone那么贵,经常换手机也不环保。我建议你不要买,有钱的话就买书吧,不是更好吗?你并不需要新的iPhone。

李美玉:

这个iPhone真好看,拍的照片也更好。我好想买!

田中太郎:

你自己决定吧。我的手机已经用了快四年了,我还是很满意,没有打算换新的。你不觉得你看手机的时间太多了吗? 一直盯着手机屏幕,对我们的健康不太好。我现在想减少用手机的时间。而且我听说生产智能手机对环境有很不好的影响。

李美玉:

你说的有道理。我也觉得我对手机越来越上瘾。手机可以安装各种各样的APP,我每天都花很多时间用这些不同的APP。我发现我的视力和注意力都越来越差。而且我没想到生产手机对环境有那么大的影响。

田中太郎:

手机只是一个工具,我觉得我们应该合理地使用,不要让电子产品对我们的生活产生不好的影响。

李美玉:

好吧,那我考虑一下你的建议吧,尽量不换手机了。我们今天试一下不带手机出门,然后一起去图书馆看书,怎么样?

田中太郎:

去图书馆看书是好主意,可是不能不带手机,我要用手机的APP借书!

Kinesisk tradisjonell

換手機

Person

Dialog

李美玉:

田中太郎,你見過最新的蘋果手機嗎? 很漂亮,還有很多新的功能。我已經存夠錢了,打算這個周末就去買。

田中太郎:

你現在用的手機還是很新的,又沒有壞,為什麼這麼快就要換?新的iPhone那麼貴,經常換手機也不環保。我建議你不要買,有錢的話就買書吧,不是更好嗎?你並不需要新的iPhone。

李美玉:

這個iPhone真好看,拍的照片也更好。我好想買!

田中太郎:

你自己決定吧。我的手機已經用了快四年了,我還是很滿意,沒有打算換新的。你不覺得你看手機的時間太多了嗎? 一直盯著手機屏幕,對我們的健康不太好。我現在想減少用手機的時間。而且我聽說生產智能手機對環境有很不好的影響。

李美玉:

你說的有道理。我也覺得我對手機越來越上癮。手機可以安裝各種各樣的APP,我每天都花很多時間用這些不同的APP。我發現我的視力和注意力都越來越差。而且我沒想到生產手機對環境有那麼大的影響。

田中太郎:

手機衹是一個工具,我覺得我們應該合理地使用,不要讓電子產品對我們的生活產生不好的影響。

李美玉:

好吧,那我考慮一下你的建議吧,盡量不換手機了。我們今天試一下不帶手機出門,然后一起去圖書館看書,怎麼樣?

田中太郎:

去圖書館看書是好主意,可是不能不帶手機,我要用手機的APP借書!

Tekst skrevet med pinyin:

Huàn shǒujī

Person

Dialog

Lǐ Měiyù:

Tiánzhōng Tàiláng, nǐ jiànguo zuì xīn de píngguǒ shǒujī ma? Hěn piàoliang, hái yǒu hěn duō xīn de gōngnéng. Wǒ yǐjīng cúngòu qián le, dǎsuàn zhè ge zhōumò jiù qù mǎi.

Tiánzhōng Tàiláng:

Nǐ xiànzài yòng de shǒujī hái shì hěn xīn de, yòu méi yǒu huài, wèishéme zhème kuài jiù yào huàn? Xīn de iPhone nàme guì, jīngcháng huàn shǒujī yě bù huánbǎo. Wǒ jiànyì nǐ bú yào mǎi, yǒu qián de huà jiù mǎi shū ba, bú shì gèng hǎo ma? Nǐ bìng bù xūyào xīn de iPhone.

Lǐ Měiyù:

Zhè ge iPhone zhēn hǎokàn, pāi de zhàopiàn yě gèng hǎo. Wǒ hǎo xiǎng mǎi!

Tiánzhōng Tàiláng:

Nǐ zìjǐ juédìng ba. Wǒde shǒujī yǐjīng yòng le kuài sì nián le, wǒ hái shì hěn mǎnyì, méi yǒu dǎsuàn huàn xīn de. Nǐ bù juéde nǐ kàn shǒujī de shíjiān tài duō le ma? Yìzhí dīngzhe shǒujī píngmù, duì wǒmende jiànkāng bú tài hǎo. Wǒ xiànzài xiǎng jiǎnshǎo yòng shǒujī de shíjiān. Érqiě wǒ tīngshuō shēngchǎn zhìnéng shǒujī duì huánjìng yǒu hěn bù hǎo de yǐngxiǎng.

Lǐ Měiyù:

Nǐ shuō de yǒu dàolǐ. Wǒ yě juéde wǒ duì shǒujī yuèlái yuè shàngyǐn. Shǒujī kěyǐ ānzhuāng gèzhǒng-gèyàng de APP, wǒ měi tiān dōu huā hěn duō shíjiān yòng zhè xiē bùtóng de APP. Wǒ fāxiàn wǒde shìlì hé zhùyìlì dōu yuèlái yuè chà. Érqiě wǒ méi xiǎngdào shēngchǎn shǒujī duì huánjìng yǒu nàme dà de yǐngxiǎng.

Tiánzhōng Tàiláng:

Shǒujī zhǐ shì yí ge gōngjù, wǒ juéde wǒmen yīnggāi hélǐ de shǐyòng, bú yào ràng diànzǐ chǎnpǐn duì wǒmende shēnghuó chǎnshēng bù hǎo de yǐngxiǎng.

Lǐ Měiyù:

Hǎo ba, nà wǒ kǎolǜ yí xià nǐde jiànyì ba, jǐnliàng bú huàn shǒujī le. Wǒmen jīntiān shì yíxià bú dài shǒujī chūmén, ránhòu yìqǐ qù túshūguǎn kànshū, zěnmeyàng?.

Tiánzhōng Tàiláng:

Qù túshūguǎn kànshū shì hǎo zhǔyì, kěshì bù néng bú dài shǒujī, wǒ yào yòng shǒujī de APP jiè shū!

Norsk oversettelse

Å bytte mobiltelefon

Person

Dialog

Li Meiyu:

Tanaka Taro, har du sett den nyeste Apple-mobilen? Den er veldig fin, og den har mange nye funksjoner. Jeg har allerede spart opp nok penger og planlegger å dra for å kjøpe en denne helgen.

Tanaka Taro:

Den mobilen du bruker nå, er ennå veldig ny, og den er heller ikke gått i stykker, så hvorfor skal du bytte så fort? En ny iPhone er så dyr, og det er heller ikke miljøvennlig å bytte mobiltelefon ofte. Jeg foreslår at du ikke kjøper en, dersom du har penger, kan du jo heller kjøpe bøker, er ikke det bedre? Du trenger slett ikke noen ny iPhone.

Li Meiyu:

Denne iPhone-en er virkelig fin, og bildene den tar, er også mye bedre. Jeg har så lyst til å kjøpe en!

Tanaka Taro:

Du får bestemme selv. Jeg har brukt mobilen min i snart fire år nå, og jeg er fremdeles veldig fornøyd, jeg har ikke planlagt å bytte til en ny. Synes du ikke at du bruker for mye tid på å se på mobiltelefonen? Å stirre på mobilskjermen hele tiden er ikke så bra for helsa vår. Nå har jeg lyst til å kutte ned på tiden jeg bruker på mobiltelefonen. Dessuten har jeg hørt at å produsere mobiltelefoner har veldig dårlig innvirkning på miljøet.

Li Meiyu:

Det du sier, er fornuftig. Jeg synes også jeg blir mer og mer avhengig av mobiltelefonen. Du kan installere all slags apper på mobilen, og jeg bruker masse tid hver dag på disse forskjellige appene. Jeg har merket at synet og oppmerksomheten min har blitt dårligere og dårligere. Jeg kunne heller ikke forestille meg at det hadde så stor innvirkning på miljøet å produsere mobiltelefoner.

Tanaka Taro:

Mobiltelefonen er kun et verktøy. Jeg synes vi burde bruke den med fornuft. Vi må ikke la elektroniske produkter få dårlig innvirkning på livene våre.

Li Meiyu:

Greit, da skal jeg vurdere forslaget ditt og se om jeg kan unngå å bytte mobiltelefon. I dag kan vi prøve å gå ut uten å ta med mobilen, og så dra sammen til biblioteket for å lese, OK?

Tanaka Taro:

Det er en god idé å dra til biblioteket for å lese, men det går ikke an å ikke ta med mobiltelefonen, for jeg må bruke en app på mobilen for å låne bøker!

Sist oppdatert 13.02.2020
Tekst: Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 16: Å bytte mobiltelefon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter