Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Jeg er uenig med deg

Ma Hong og Meiyu er på fest hos en ny kinesisk kamerat av Meiyu. De sitter og prater om løst og fast, og Meiyu forteller om noe hun så i parken den dagen.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
En gutt diskuterer med to jenter. Illustrasjon.

Zhang Weiguo diskuterer med Ma Hong og Li Meiyu.

Jeg er uenig med deg

0:00
-0:00

Jeg er uenig med deg

我不同意你的看法

Person

Dialog

李美玉:

今天我在公园散步的时候,看到了一件有意思的事情。在那儿有很多老人,他们都拿着孩子的照片。他们在做什么啊?

张卫国:

那是一些父母在帮他们的孩子找对象。现在的年轻人是自由恋爱,但是有的父母还是比较传统的。他们觉得孩子找对象是父母的责任。

马红:

我觉得应该自己找对象。我就是不愿意我的父母帮我找男朋友。

李美玉:

我同意。我的男朋友只要我喜欢就行了,跟我父母没有关系!

张卫国:

很多中国人这么想。但是也有一些人觉得这不是你一个人的事情。

李美玉:

有一次我妈妈给我介绍了一个男朋友,但是我不喜欢那个人。如果你爸爸妈妈给你介绍女朋友,你会怎么想?

张卫国:

我不需要他们帮我找女朋友,我需要的是爱情。我只希望他们以后会喜欢我的女朋友。因为我们很有可能会结婚,到时候就变成一家人了。如果要结婚的话,我也会考虑一下我女朋友的经济条件、学历和价值观,看看我们以后是不是真的适合在一起生活。

马红:

我觉得有道理,爱情是最重要的,不过它不能解决所有的问题。我认为两个人有一样的价值观比较重要。

李美玉:

我不同意你们的看法。我觉得两个人结婚, 有爱情就够了,别的都不太重要。

马红:

我觉得经济条件很重要,因为如果没有好的经济条件就很难有好的生活。

李美玉:

我觉得找对象、结婚完全是个人的事情,我不会在乎别人怎么想。

张卫国:

我们三个人的看法都不一样,但是我们都觉得爱情最重要。

Kinesisk tradisjonell

我不同意你的看法

Person

Dialog

李美玉:

今天我在公園散步的時候,看到了一件有意思的事情。在那兒有很多老人,他們都拿著孩子的照片。他們在做什麼啊?

張衛國:

那是一些父母在幫他們的孩子找對象。現在的年輕人是自由戀愛,但是有的父母還是比較傳統的。他們覺得孩子找對象是父母的責任。

馬紅:

我覺得應該自己找對象。我就是不願意我的父母幫我找男朋友。

李美玉:

我同意。我的男朋友隻要我喜歡就行了,跟我父母沒有關系!

張衛國:

很多中國人這麼想。但是也有一些人覺得這不是你一個人的事情。

李美玉:

有一次我媽媽給我介紹了一個男朋友,但是我不喜歡那個人。如果你爸爸媽媽給你介紹女朋友,你會怎麼想?

張衛國:

我不需要他們幫我找女朋友,我需要的是愛情。我隻希望他們以后會喜歡我的女朋友。因為我們很有可能會結婚,到時候就變成一家人了。如果要結婚的話,我也會考慮一下我女朋友的經濟條件、學歷和價值觀,看看我們以后是不是真的適合在一起生活。

馬紅:

我覺得有道理,愛情是最重要的,不過它不能解決所有的問題。我認為兩個人有一樣的價值觀比較重要。

李美玉:

我不同意你們的看法。我覺得兩個人結婚, 有愛情就夠了,別的都不太重要。

馬紅:

我覺得經濟條件很重要,因為如果沒有好的經濟條件就很難有好的生活。

李美玉:

我覺得找對象、結婚完全是個人的事情,我不會在乎別人怎麼想。

張衛國:

我們三個人的看法都不一樣,但是我們都覺得愛情最重要。

Tekst skrevet med pinyin:

Wǒ bù tóngyì nǐde kànfǎ

Person

Dialog

Lǐ Měiyù:

Jīntiān wǒ zài gōngyuán sànbù de shíhou, kàndào le yí jiàn yǒu yìsi de shìqing. Zài nàr yǒu hěn duō lǎorén, tāmen dōu názhe háizi de zhàopiàn. Tāmen zài zuò shénme a?

Zhāng Wèiguó:

Nà shì yìxiē fùmǔ zài bāng tāmende háizi zhǎo duìxiàng. Xiànzài de niánqīngrén shì zìyóu liàn'ài, dànshì yǒude fùmǔ háishì bǐjiào chuántǒng de. Tāmen juéde háizi zhǎo duìxiàng shì fùmǔde zérèn.

Mǎ Hóng:

Wǒ juéde yīnggāi zìjǐ zhǎo duìxiàng. Wǒ jiùshì bú yuànyì wǒde fùmǔ bāng wǒ zhǎo nánpéngyou.

Lǐ Měiyù:

Wǒ tóngyì. Wǒde nánpéngyǒu zhǐyào wǒ xǐhuan jiù xíng le, gēn wǒ fùmǔ méi yǒu guānxì!

Zhāng Wèiguó:

Hěn duō zhōngguórén zhème xiǎng. Dànshì yě yǒu yìxiē rén juéde zhè bú shì nǐ yí ge rén de shìqing.

Lǐ Měiyù:

Yǒu yí cì wǒ māma gěi wǒ jièshào le yí ge nánpéngyou, dànshì wǒ bù xǐhuan nà ge rén. Rúguǒ nǐ bàba māma gěi nǐ jièshào nǚpéngyou, nǐ huì zěnme xiǎng?

Zhāng Wèiguó:

Wǒ bù xūyào tāmen bāng wǒ zhǎo nǚpéngyou, wǒ xūyào de shì àiqíng. Wǒ zhǐ xīwàng tāmen yǐhòu huì xǐhuan wǒde nǚpéngyǒu. Yīnwèi wǒmen hěn yǒu kěnéng huì jiéhūn, dào shíhou jiù biànchéng yì jiā rén le. Rúguǒ yào jiéhūn de huà, wǒ yě huì kǎolǜ yíxià wǒ nǚpéngyou de jīngjì tiáojiàn, xuélì hé jiàzhíguān, kànkan wǒmen yǐhòu shì bu shì zhēnde shìhé zài yìqǐ shēnghuó.

Mǎ Hóng:

Wǒ juéde yǒu dàolǐ, àiqíng shì zuì zhòngyào de, búguò tā bù néng jiějué suǒyǒu de wèntí. Wǒ rènwéi liǎng ge rén yǒu yíyàng de jiàzhíguān bǐjiào zhòngyào.

Lǐ Měiyù:

Wǒ bù tóngyì nǐmen de kànfǎ. Wǒ juéde liǎng ge rén jiéhūn, yǒu àiqíng jiù gòu le, biéde dōu bú tài zhòngyào.

Mǎ Hóng:

Wǒ juéde jīngjì tiáojiàn hěn zhòngyào, yīnwèi rúguǒ méi yǒu hǎo de jīngjì tiáojiàn jiù hěn nán yǒu hǎo de shēnghuó.

Lǐ Měiyù:

Wǒ juéde zhǎo duìxiàng, jiéhūn wánquán shì gèrén de shìqing, wǒ bú huì zàihu biéren zěnme xiǎng.

Zhāng Wèiguó:

Wǒmen sān ge rén de kànfǎ dōu bù yíyàng, dànshì wǒmen dōu juéde àiqíng zuì zhòngyào.

Norsk oversettelse

Jeg er uenig med deg

Person

Dialog

Li Meiyu:

Da jeg spaserte i parken i dag, fikk jeg øye på noe interessant. Det var mange eldre mennesker der, og de holdt opp bilder av barn. Hva holder de på med?

Zhang Weiguo:

Det er noen foreldre som hjelper barna sine med å finne kjæreste. De unge i dag forelsker seg som de vil, men noen foreldre er likevel ganske tradisjonelle. De synes at det er foreldrenes ansvar å finne kjærester til barna.

Ma Hong:

Jeg synes man bør finne kjæreste selv. Jeg vil definitivt ikke at mine foreldre hjelper meg med å finne kjæreste.

Li Meiyu:

Jeg er enig. Det er nok at jeg liker kjæresten min, det har foreldrene mine ingenting med!

Zhang Weiguo:

Mange kinesere tenker slik. Men det er også noen som synes at dette ikke er noe som kun angår deg selv.

Li Meiyu:

En gang fant moren min en kjæreste til meg, men jeg likte ikke den personen. Dersom faren og moren din fant en kjæreste til deg, hva ville du tenkt?

Zhang Weiguo:

Jeg har ikke behov for at de hjelper meg med å finne kjæreste, det jeg trenger, er kjærlighet. Jeg håper bare at de vil like kjæresten min. For det er stor sjanse for at vi kommer til å gifte oss, og da vil vi tilhøre samme familie. Dersom vi skal gifte oss, kommer jeg også til å vurdere den økonomiske situasjonen, utdanningsbakgrunnen og verdisynet til kjæresten min, for å se om vi faktisk passer til å leve sammen i framtiden.

Ma Hong:

Jeg synes det er fornuftig, kjærlighet er det viktigste, men den kan ikke løse alle problemer. Jeg synes det er ganske viktig at begge har det samme verdisynet.

Li Meiyu:

Jeg er uenig med dere. Jeg synes det er nok at to personer har kjærlighet når de gifter seg, alt annet er ikke så viktig.

Ma Hong:

Jeg synes den økonomiske situasjonen er veldig viktig, for dersom man ikke har god økonomi, er det vanskelig å få et godt liv.

Li Meiyu:

Jeg synes det helt og holdent er en personlig sak å finne kjæreste og gifte seg, så jeg kommer ikke til å bry meg om hva andre tenker.

Zhang Weiguo:

Vi har alle litt ulike syn, men vi synes alle at kjærlighet er viktigst.

Sist oppdatert 22.10.2019
Tekst: Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 13: Jeg er uenig med deg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter