Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Smitteutbrudd i Kongsland!

Tenk deg at du har ansvaret for smittevernet i en by. Hvordan vil du håndtere et smitteutbrudd? I spillet Smitteutbrudd i Kongsland får du prøve deg på akkurat det. Klarer du å stoppe smitten?
Alvorlig nyhetsoppleser med nyhet om ukjent virus. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Situasjonen

Vi befinner oss i Kongshammer. Dette er den største byen på øya Kongsland som er et populært turistmål om sommeren. Sykehuset i byen opplever stadig flere innleggelser av pasienter med influensaliknende symptomer.

Du må stoppe smittespredninga

Du har rollen som smittevernansvarlig i Kongshammer, og det er ditt ansvar å sette i verk tiltak som hindrer at smitten sprer seg. På samme tid må du passe på at tiltakene ikke får for store konsekvenser for øyas økonomi og den tilliten innbyggerne har til deg som smittevernansvarlig.

Til læreren – tips til gjennomføring

En alternativ måte å bruke Smitteutbrudd i Kongsland på er å la elevene gjennomføre spillet én gang, uten forberedelser. Når alle har vært gjennom, kan dere ha en felles diskusjon, for eksempel med utgangspunkt i punktene under. Til slutt kan dere gjennomføre historiene en gang til og bruke det dere har diskutert, når dere tar valg underveis.

Det kan være en god idé at elevene gjennomfører historien i par. Da får elevene muligheten til å diskutere de valgene de tar, underveis.

Før dere jobber videre, kan læreren dele inn klassen i smittevernlag. Et lag kan bestå av fire elever, der to og to gjennomfører historien sammen.

Del 1. Smittespredninga starter ...

Strategier for å bekjempe smittespredning

Etter den innledende diskusjonen bestemmer lederen for smittevernlaget at det er lurt å ha en strategi når man skal bekjempe smittespredning. Alle nikker voldsomt for å vise at de er enige.

Mennesker rundt et møtebord, de fleste ser på en mann ved enden av bordet. Foto.

En strategi er en bestemt plan man gjennomfører for å nå et bestemt mål. Tiltak er noe du gjør for å nå målet ditt. To ulike strategier for å bekjempe smittespredning kan være å sette i verk tiltak

 • som slår ned smittespredninga

 • som bremser smittespredninga

 1. Finn ut hva som er hovedforskjellen på disse to strategiene.

 2. Se på tiltakene i lista under. Hva innebærer de ulike tiltakene?

 3. Hvilke tiltak tenker dere kan være aktuelle hvis dere jobber etter en av disse strategiene?

 4. Hvilke tiltak vil være mest egnet til å få ned smitten med den strategien dere har, tror dere?

Mulige tiltak i Smitteutbrudd i Kongsland
 • stenge ned restauranter og barer

 • krav om munnbind

 • krav om kontinuerlig nedvasking

 • stenge butikker og kjøpesentre

 • krav om håndhygiene

 • stenge skoler

 • stoppe organiserte fritidsaktiviteter

 • lockdown

 • reiserestriksjoner

 • portforbud

 • stanse kollektivtransporten

 • sosial distansering


 1. Hvilke konsekvenser tror dere strategien deres vil ha på

  • økonomien i Kongshammer

  • tilliten hos innbyggerne

  • smittespredninga ()

Del 2. Test ut smittevernstrategien

Gjennomfør historien i Smitteutbrudd i Kongsland, og ta valg som stemmer overens med strategien dere har fått tildelt.

Historien går over seks runder, og det tar fra 20 til 30 minutter å gjennomføre alle rundene.

Slik er historien bygget opp

Tips!

Etter hver runde får dere en oppsummering av hvordan det har gått. Ta skjermbilder av disse oppsummeringssidene. De er nyttige når dere skal diskutere og vurdere hvordan det har gått etterpå.

Da er det bare å sette i gang!

Lenke til synstolket versjon

Del 3. Hvordan gikk det?

Etter seks runder med kamp mot et smittsomt virus er det på tide med oppsummering og evaluering.

 1. Diskuter innad i laget hvordan det gikk.

  • Hvilke tiltak valgte dere i de ulike rundene?

  • Hva var R-tallet, økonomien og tilliten i de ulike rundene?

  • Hva ble konklusjonen til slutt?

  • Hva gikk bra?

  • Hva kunne dere gjort annerledes?

  • Valgte dere å forske på viruset og utvikle vaksine? Hvorfor eller hvorfor ikke?

  • Hvilke andre tiltak enn dem dere møtte i historien, kunne vært brukt?

 2. Hvert smittevernlag presenterer for de andre. Gi en kort gjennomgang av det følgende:

  • Hva gikk strategien deres ut på?

  • Hvilke tiltak gjennomførte dere?

  • Hvordan fungerte strategien?

  • Hvilke positive effekter hadde strategien?

  • Hvilke negative effekter hadde strategien?

  • Vurder de positive og negative effektene opp mot hverandre, og gi en samlet vurdering av strategien.

  • Hvis dere skulle gjennomført historien igjen, hvilke endringer ville dere gjort i strategien?

Videre arbeid

Aktivitetene under kan benyttes for å jobbe videre med tematikken i Smitteutbrudd i Kongsland.

Betydningsgradestokk

Betydningsgradestokk

 1. Bruk kortene med tiltakene fra Smitteutbrudd i Kongsland. Hvis dere har andre forslag til tiltak, kan dere skrive inn disse i de tomme rutene.

 2. Jobb sammen i par eller små grupper.

 3. Tegn et koordinatsystem med x- og y-akse. La "tillit" eller "økonomi" være enhet på x-aksen og "effekt på smittespredning" være enhet på y-aksen.

 4. Diskuter og vurder hvor stor innvirkning tiltakene har på smittespredning og økonomi/tillit. Jo større innvirkning tiltakene har på smittespredning, jo høyere opp på y-aksen skal tiltaket plasseres. Jo større innvirkning et tiltak har på økonomi, jo lenger til høyre skal det plasseres.

 5. Når dere har blitt enige innad i gruppa: Lim kortene på koordinatsystemet. Heng opp koordinatsystemene til alle gruppene i klassen slik at dere kan sammenlikne dem.

 6. Diskuter felles i klassen. Hvilke tiltak er mest effektive for å redusere smittespredninga? Valgte dere disse tiltakene i historien?

 7. Hvordan virker disse tiltakene inn på tilliten til innbyggerne i Kongshammer? Velg 1 eller 2 karakter fra spillet. Forsøk å sette dere inn i hvordan ulike tiltak virker inn på livet til vedkommende.

Filer

Oppgavekort til betydningsgradestokk

Tiltak plassert i forhold til to akser, økonomisk kostnad på x-aksen og reduksjon i R-tallet på y-aksen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Rollespill

Rollespill

Bruk karakterene i Smitteutbrudd i Kongsland til å lage et rollespill.

 1. Skriv ut bildene, lim dem på kartong og klipp ut.

 2. Fest bildene av karakterene til trepinner (grillspyd er godt egnet), og lag et rollespill med "pinnedukkene". Dere kan for eksempel ta utgangspunkt i noen av dialogene fra Smitteutbrudd i Kongsland eller velge tema selv.

  Skriv et kort manus/lag ei dreiebok.

 3. Finn et egnet bakgrunnsbilde for rollespillet, og spill inn en kort film.

 4. Vis fram filmene for hverandre i klassen. Kanskje dere også kan legge dem ut på skolens sosiale medier?

Elever filmer pinnedukker med mobiltelefon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filer

Lag et program som velger tiltak

Lag et program som velger tiltak

Bruk programmering og lag et program som velger tiltak. I programmet skal brukeren oppgi den situasjonen som gjelder til enhver tid.

Brukeren skal skrive inn

 • verdi for R-tall

 • økonomisituasjonen (i prosent)

 • tilliten (i prosent)

Programmet skal foreslå det tiltaket som vil være best egnet i den gjeldende situasjonen.

Ta for eksempel situasjonen slik den framkommer i tabellen. Hvilket eller hvilke smitteverntiltak vil være best egnet her?

Eksempel på situasjon

Tiltak

Verdi

Smittespredning (R-tall)

1,8

Økonomi

90

Tillit

80

Her er R-tallet høyt, samtidig som vi har god økonomi og mye tillit å spille på hos innbyggerne. I denne situasjonen bør programmet foreslå et tiltak som har veldig god effekt på smittespredninga. Siden både økonomi og tillit har høye verdier, kan man koste på seg et dyrt og inngripende tiltak.

Virkning av tiltakene i Smitteutbrudd i Kongsland

Tiltak

Reduksjon i R-tall

Tillit, kostnad

Økonomi, kostnad

Krav om håndhygiene

15 %155

Krav om munnbind

15 %105

Krav om kontinuerlig nedvasking

10 %55

Sosial distansering

15 %1015

Stenge ned restauranter og barer

20 %1510

Stenge skoler

25 %1515

Stoppe organiserte fritidsaktiviteter

15 %205

Stenge butikker og kjøpesentre

5 %155

Lockdown

70 %3545

Portforbud

40 %3020

Stanse kollektivtransporten

5 %55

Reiserestriksjoner

20 %1010
 1. Skriv koden som trengs i et slikt program.

 2. Test programmet og se om det fungerer som dere tenkte.

Diskuter

 • Hva kan være fordelen med et program som til enhver tid "forteller" hvilket tiltak som er best?

 • Hvilke begrensinger kan det ligge i et slikt program?

I historien i spillet er det gått ut fra at hvert tiltak virker uavhengig av andre tiltak som blir gjennomført samtidig. Dette er en forenkling og ikke nødvendigvis slik det ville ha fungert i det virkelige liv.

 • Hvorfor bruker vi ofte forenklinger når vi lager modeller og simuleringer?

 • Er det slik at hvert tiltak virker uavhengig av andre tiltak i virkeligheten?

 • Diskuter hvilke konsekvenser ulike tiltak vil ha, hvis de er avhengige av hverandre. Hvordan vil det påvirke

  • smittesituasjonen (R-tallet)

  • økonomien

  • tilliten i befolkningen

 • Ut fra det du har lært om smittespredning og immunitet: Er det andre forenklinger som er gjort i denne historien?

Relatert innhold

Her får du jobbe med et program som simulerer hvordan smitteutvikling kan foregå. Du kan blant annet justere R-tall og tiltak som begrenser smitten.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 25.10.2022

Læringsressurser

Smittsomme sykdommer