Hopp til innhold

Fagstoff

Nasjonalt trusselbilde

Verden er farligere og mer uforutsigbar, sa forsvarsministeren da han presenterte de nasjonale trusselvurderingene for 2023. Men hvordan påvirker en urolig verden trusselbildet i Norge?
Bevæpnet politi. To politibetjenter i uniform bærer håndvåpen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nasjonale trusselvurderinger

Hvilke trusler som finnes mot Norge som nasjon, varierer over tid. Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten (E-tjenesten) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) utarbeider årlige rapporter med sine trussel- og risikovurderinger.

I rapportene utredes det for sannsynligheten for ulike trusler og risikoer som kan få store samfunnsmessige konsekvenser. Trusselvurdering er blant annet knyttet til terror, spionasje og trusler mot myndighetspersoner.

PST, E-tjenesten og NSM sine årlige rapporter om trusselvurderinger utfyller hverandre, og gir et samlet trusselbilde for Norge. Du finner lenker til de siste rapportene deres nederst på siden.

Rapportene for 2023 ble utarbeidet i en tid preget av krigen i Ukraina, og Russland ble trukket frem som den største trusselen mot norske interesser. I tillegg ble digitale trusler, spesielt fra ekstreme og radikale grupper, vurdert som alvorlige.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politiets sikkhetstjeneste sin logo: PST og POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE er skrevet på svart bakgrunn. En gullfarget løve er trykt over skriften. Foto.

PST har som oppgave å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet mot nasjonens sikkerhet. De identifiserer og vurderer trusler knyttet til etterretning, sabotasje, spredning av masseødeleggelsesvåpen, terror og ekstremisme, samt trusler mot myndighetspersoner. PST er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Etterretningstjenesten (E-tjenesten)

E-tjenesten er utenlandsetterretningstjenesten til Norge. Deres hovedoppgave er å å varsle om ytre trusler mot Norge og prioriterte norske interesser. E-tjenesten er underlagt forsvarssjefen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

NSM er Norges direktorat for forebyggende sikkerhet. De har blant annet et nasjonalt ansvar for å avdekke, varsle og koordinere håndtering av alvorlige cyber-angrep.

NSM er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men Forsvaret har instruksjonsmyndighet i saker på deres ansvarsområde.

Trusselvurderinger 2023

PST: Nasjonal trusselvurdering 2023

E-tjenesten: FOKUS 2023

NSM: RISIKO 2023: Uforutsigbare tider krever høyere beredskap

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 13.02.2023

Læringsressurser

Trusselbilde