Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nasjonalt risikobilde

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) styrer sikkerhetsarbeidet i Norge. De analyserer de alvorligste truslene og risikoene i samfunnet vårt. Hvert år utgir direktoratet en rapport med sin vurdering av ulike forhold og hendelser som kan true den nasjonale sikkerheten.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Bevæpnet politi. Foto.

Hvordan kan samfunnet vårt trues?

Hvordan kan vi beregne og rangere følgene av alvorlige hendelser? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjør dette ved å vurdere sannsynlighet og konsekvens på samfunnsnivå. I rapportene sine går de ut fra disse samfunnsverdiene:

  1. liv og helse
  2. natur- og kulturmiljø
  3. økonomi
  4. samfunnsstabilitet
  5. demokratiske verdier

Nasjonal trusselvurdering 2021

Den nyeste rapporten fra DSB er Nasjonal trusselvurdering 2021. Her tar DSB for seg ulike trusler og risikoer som kan få store samfunnsmessige konsekvenser. Rapporten ble laget i en tid preget av en global pandemi, noe rapporten også gjenspeiler. I tillegg blir digitale trusler – spesielt fra ekstreme og radikale grupper – vurdert som alvorlige.

Andre relevante analyser

Også Etterretningstjenesten (E-tjenesten) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) utgir rapporter med sine trusselvurderinger hvert år. Analysene fra de tre instansene utfyller hverandre. Du finner lenker til de siste rapportene deres i tekstboksen under.

Sist oppdatert 14.05.2021
Tekst: Kyrre Romuld og Anki Olsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Trusselbilde

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?