Hopp til innhold

Fagartikkel

Åarjelsaemien voestesgïeline

Daelie mijjieh faagem åarjelsaemien voestesgïeline orrestamme orre learoesoejkesjen mietie LS20.

Göökte almetjh baakoegærjesne tjåadtjoeh. Guvvie.

Faagen bïjre

Saemien voestesgïeline learohke edtja gïelemaahtoem evtiedidh sov maehtelesvoeti jïh nuepiej mietie dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh gïelesne. Faage edtja lohkeme- jïh tjaelemelastoem skreejredh, jïh viehkiehtidh hijven lïerehtimmievuekieh evtiedidh.

Saemien voestesgïeline edtja learoehkh viehkiehtidh dej njaalmeldh jïh tjaaleldh gïelemaahtoem evtiedidh. Learohkh saemien lidteratuvrem åehpiedehtieh jïh lïerieh guktie tjiehpies gïeleutniejinie sjïdtedh.

Learohkh edtjieh gïelemaahtoem evtiedidh sijjien maehtelesvoeti jïh nuepiej mietie dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh gïelesne. Faage edtja lohkeme- jïh tjaelemelastoem skreejredh, jïh viehkiehtidh hijven lïerehtimmievuekieh evtiedidh. Dikth, vuelieh, soptsesh, artihkelh, håalemh- gïeline.

Ållesth learoevierhtieh

Faagesne saemiengïele voestes gïeline Jåa1BF/SR datne gaavnh faageartihkelh, laavenjassh jïh filmh mah maahtoeulmide veadtaldihkie.

Mijjieh daam learoevierhtiem learoesoejkesjen mietie evtiedamme. Faagevierhtine learohkh maehtieh goerehtidh jïh kreatijvelaakan barkedh. Lissine edtjieh ussjedadtedh, soptsestalledh, digkiedidh, ektiedimmiem vuejnedh jïh laejhtehks årrodh. Saemien aaj faage mij ektiedamme saemien kultuvrese jïh identiteetese.

Mij orre?

Daelie mijjieh aalkeme faagem orrestehtedh. Jïh mijjieh faagem jarngebiehkiej mietie öörneme. Båeries faagesæjroeh jïh laavenjassh libie orrestahteme. Lissine aalkeme orre faagesæjroeh jïh laavenjassh darjodh.

Mijjieh aalkeme tjaeleme-kuvsjem ovmessie sjangerinie darjodh. Dellie learohkh viehkiem åadtjoeh gosse edtjieh jïjtje tjaeledh. Abpe jåarhkeskuvlen teema grammatihken bïjre joe gaervies, juktie learohkh maehtieh dejnie barkedh.

Learoesoejkesjen mietie faage edtja sjïehtelåbpoe sisvegem, tjïelkebe progresjovnem åadtjodh, jïh ektiedimmie faagi gaskem edtja buerebe sjïdtedh. Laejhtehks ussjedimmie jïh ussjedadteme edtjieh akte vihkeles bielie årrodh destie maam learohkh edtjieh skuvlesne lïeredh. Sjugniedihksvoete jïh lïeremestrategijh leah aaj vihkeles.

Learoesoejkesjen golme dåaresth-faageles teemah mijjieh meatan vaalteme faagevierhtine:

 1. Demokratije jïh meatanårrojevoete

 2. Monnehke evtiedimmie

 3. Almetjehealsoe jïh jieledehaalveme

Guktie faagem bigkeme

Mijjieh veeljeme faagem naemhtie juekedh

 • Saemiestidh

 • Gïele goh nuepie

 • Teekstine barkedh

 • Tjaeledh

 • Gïelegellievoete Saepmesne

 • Gïele goh systeeme

 • Gaaltijh jïh gaaltije-laejhteme

Prosjektedåehkie

Kråangken jåarhkeskuvle jïh Aajege/ Rørosen jåarhkeskuvle daejnie learoevierhtine laavenjostoeh. Trööndelagen fylhkentjïelte prosjektem eekie. Prosjekte beetnehvierhtieh Saemiedigkeste, Trööndelagen fylhkentjïelteste jïh NDLA:ste (Nasjonal Digital Læringsarena) åådtje.


Sist oppdatert 06.01.2022
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Faagen bïjre

Fagstoff

 • Åarjelsaemien voestesgïelineDu er her