Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Manne leam saemie

Laavenjassh tjihtesasse «Manne leam saemie» maam Gaebpien Gåsta (Gustav Kappfjell) lea tjaaleme, gærjeste «Gaaltije» (1987).

Lohkh tjihtesem «Manne leam saemie» maam Gaebpien Gåsta (Gustav Kappfjell) lea tjaaleme, gærjeste «Gaaltije» (1987). Vaestedh gyhtjelasside.

  1. Gie tjaelije jïh gubpede bööti?

  2. Man bïjre tjihtese/dikte?

  3. Maam tjaelije soptseste a) voestes, b) mubpien jïh c) gåalmeden boelhketjisnie? Buerkesth åenehkslaakan jïjtjedh baakoejgujmie.

  4. Gïese tjaala jïh gïeh sæjhta tsevtsedh?

  5. Maam tjaelije noere almetjidie beavna saemien identiteeten bïjre? Buerkesth.

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 15.02.2022

Læringsressurser

Kultuvre jïh identiteete