Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Portrehte Åvleste

Laavenjassh portrehte-gihtjedæmman Ole-Henrik Bjørkmo Lifjelline, bijjie-baakojne «From homo to fomo» saemien noere-plaereste Š (2020).

Lohkh portrehte-gihtjedimmiem Ole-Henrik Bjørkmo Lifjelline, bijjie-baakojne «From homo to fomo» saemien noere-plaereste Š (2020). Vaestedh gyhtjelasside.

  1. Gie Ole-Henrik? Tjaelieh/soptsesth åenehkslaakan gubpede båata jïh mejnie gïehtele?

  2. Guktie lij sutnjien noere homofijle saemine årrodh?

  3. Man åvteste dïhte boelhkem leehpi sov saemien identiteetem jïh hïejme-sijjiem?

  4. Guktie sutnjien bååstede båetedh saemien siebriedahkese?

  5. Digkedh portrehte-gihtjedimmien bijjie-baakoem «From homo to fomo».

  6. Datne vïenhth joekehtsh guktie noere almetjh sijjien identiteetem gaevnieh saemien siebriedahkesne jïh daaroen siebriedahkesne? Buerkesth guktie jïh mannasinie.

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 12.04.2021

Læringsressurser

Kultuvre jïh identiteete