Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh saemien filmese

Laavenjassh åenehks-filmese «Stoerre vaerie» (2015) jïh/jallh filmese «Saemien vïrre» (2016) mejtie Amanda Kernell dorjeme.
Båeries nyjsenæjja vaeresne. Guvvie.

Vuartesjh åenehks-filmem «Stoerre vaerie» (2015) jïh/jallh filmem «Saemien vïrre» (2016) mejtie Amanda Kernell dorjeme. Vaestedh gyhtjelasside.

  1. Man åvteste åejvie-almetje slïektem jïh saemien jieledem leehpi goh noere lij?

  2. Guktie åejvie-almetjen jïjtje-guvvie jïh identiteete jorkesovvin åvtelen åarjese juhti jïh mænngan jåhteme?

  3. Guktie åejvie-almetjasse bååstede båetedh åabpeben juvlemasse goh båeries nyjsenæjjine sjïdteme?

  4. Guktie slïektese goh åejvie-almetje dejtie laehpieji jïh mænngan goh bååstede bööti?

  5. Guktie gåaradi goh åejvie-almetjen elkie jïh aahkove voestes aejkien saemien slïektem gaavnesjigan?

  6. Almetjen seamma identiteete abpe jieliedisnie jallh maahta tïjjen mietie jorkesidh? Jis identiteete maahta jorkesidh, guktie jïh man åvteste?

  7. Maam datne vïenhth filmen/filmi galhkuven mænngan heannede?

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 12.04.2021

Læringsressurser

Kultuvre jïh identiteete