Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh noere-romaanese «Kátjá»

Ellen Marie Vars noere-romaanem «Kátjá» (1986) tjaaleme. Romaanesne mijjieh Katjam fulkebe dehtie raejeste reakasåvva goske 20 jaepien båeries.

Lohkh dah göökte boelhkh noere-romaaneste «Kátjá» (1986) maam Ellen Marie Vars lea tjaaleme, jïh vaestedh gyhtjelasside.

  1. Gie tjaelije jïh gubpede båata?

  2. Gåessie dam romaanem tjeeli, jïh mennie gïelesne?

  3. Man bïjre dah göökte tekste-boelhkh? Buerkesth åenehkslaakan jïjtjedh baakoejgujmie.

  4. Guktie dah tekste-boelhkh saemien ovmessie kultuvren biehkieh vuesiehtieh.

  5. Guktie åejvie-almetje ussjede sov identiteeten bïjre? Buerkesth.

  6. Maam sjïere tjaelije almetji identiteeten bïjre beavna?

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 09.04.2021

Læringsressurser

Kultuvre jïh identiteete