Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh akten novellese

Datne edtjh novellam «Mov aahkan gåetie jïjnjh tjïehtjelh» analyseradidh maam Irja Danielsen tjaaleme.

Båeries provne gåetie. Guvvie.

Laavenjasse

Lohkh novellam Mov aahkan gåetie jïjnjh tjïehtjelh jïh vaestedh gyhtjelasside.

  1. Mij lea novellan teema?
  2. Novellan nomme lea "Mov aahkan gåejïjnjhtie tjïehtjelh". Maam datne vïenhth tjaelije sæjhta dejnie tihtelinie jiehtedh?
  3. Guktie vuajnoe novellesne? Manne- jallh dïhte-hammosne? Man åvteste tjaelije daam hammoem veeljeme, datne vïenhth?
  4. Buerkesth åejvie-almetjidie.
  5. Buerkesth boelhketjem gusnie gïerege-mierie.
  6. Buerkesth boelhketjem gusnie jarkelimmie-mierie.
  7. Mennie byjresisnie heannadimmie?
  8. Buerkesth aktem boelhketjem gusnie tjoerh novellam toelhkestidh jïh linjaj gaskem lohkedh.
  9. Ierielimmie novellesne gååvnese?
  10. Tjaelieh åenehkslaakan dov mïelem novellan bïjre jïh buerkesth dov vuajnoem.
Sist faglig oppdatert 05.10.2021
Skrevet av Helen Blind Brandsfjell

Læringsressurser

Guktie novellam analyseradidh jïh tjaeledh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale