Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Faage-teeksth

Laavenjassh göökte faage-teekstide.

1. laavenjasse

Daennie laavenjassesne datne edtjh pryövedh almetjem buerkiestidh.

Lohkh teekstem Ole Westfjell: Følte seg trakassert på sameskolen.

  • Gie Åvla?

  • Gusnie skuvlem veedtsi?

  • Maam Åvla skuvle-tïjjeste måjhta?

  • Guktie vïenhth skuvle Åvlam tsevtsi?

2. laavenjasse

Lohkh teekstem Ellen Bull Jonassen: Voestes learohkh Saemienskuvlesne Snåasesne

  • Gie Ellen?

  • Gusnie skuvlem veedtsi?

  • Maam Ellen skuvle-tïjjeste måjhta?
  • Guktie vïenhth skuvle Ellenem tsevtsi?

3. laavenasse

Viertesth Ole Westfjellen jïh Ellen Bull Jonassenen skuvle-tïjjem jïh guktie skuvle gåabpatjahkide tsavtseme.

CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma.
Sist faglig oppdatert 25.11.2021

Læringsressurser

Guktie faage-artihkelem tjaeledh