Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bïhkedh baakoeh!

Daennie laavenjassesne maahtah baakoe-veahkam haarjanidh teemese «Gaskesadteme».
Gellie gyhtjelassevæhtah. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. laavenjasse

Mij lea argumenteradidh?

2. laavenjasse

Buerkesth daejtie baakojde: vuajnoe, argumente jïh premisse?

3. laavenjasse

Mij lea gaahpoeh argumentasjovne? Mij lea tjeakoes argumentasjovne? Mij lea joekehtsh dej gaskem?

CC BY-SASkrevet av Helen Blind Brandsfjell.
Sist faglig oppdatert 29.05.2020

Læringsressurser

Gaskesadteme

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter