Hopp til innhold

Fagstoff

Njaalmeldh åehpiedehtemem vuarjasjidh

Maam tjoerh ussjedidh gosse edtjh njaalmeldh åehpiedehtemem vuarjasjidh? Daesnie naan raerieh åadtjoeh gosse edtjh mubpiej åehpiedehtemem vuarjasjidh.
Tjaervie-reagka gïetesne. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Raerieh dutnjien gosse edtjh åehpiedehtemem vuarjasjidh

Sisvege

  • Aamhtesem njaalmeldh åehpiedehtiemasse sjïehtedamme?
  • Goltelæjjah sisvegem guarkoeh?
  • Seedtije naan gïerve jallh ammes baakoeh nuhtjie, mah gïerve guarkedh?

Goltelæjjide gutnede?

  • Seedtije goltelæjjide gutnede jis goltelieh jïh guarkoeh maam jeahta?

Gïele-åtnoe

  • Govlh seedtijem?
  • Gaajhkesh dam guvlieh?
  • Sjïehteles gïeline soptseste?

Kråahpe-gïele

  • Seedtije ïedtjem tjïelkelaakan goltelæjjide buakta?
CC BY-SASkrevet av Helen Blind Brandsfjell.
Sist faglig oppdatert 20.05.2020

Læringsressurser

Gaskesadteme