Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Aarke-biejjien tjaalegh

Laavenjasse faage-sæjrose «Maam jïh mejnie gaskesadtebe».
Tsïegle gaarvoevåarhkosne. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Laavenjasse

Datne akten aarke-biejjien aerede fahkah jïh tjuedtjelh. Ussjedh dellie boelhkem, dan raejeste gåessie datne fahkajih jïh gåalmeden tæjmoen raajan skuvlesne.

Vaestedh gyhtjelasside:

  1. Mej bïjre datne leah soptsestalleme? Mah tjaalegh dov bïjre orreme?
  2. Mah råållah datne åtneme dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh? Seedtije? Dåastoje?
  3. Mah gïelh nuhtjeme?
  4. Mah meedijumh nuhtjeme?
CC BY-SASkrevet av Helen Blind Brandsfjell.
Sist faglig oppdatert 27.05.2020

Læringsressurser

Gaskesadteme

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter