Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er universell utforming?

Universell utforming er en måte å planlegge og bygge opp samfunnet på slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir en del av samfunnet, altså at de blir integrert.

Baderampe for rullestolbrukere. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Universell utforming har blitt et viktig område i samfunnet, både i regelverk og i andre dokumenter. I likestillings- og diskrimineringsloven defineres universell utforming som "utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene [...] slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse".

Offentlige bygg

Universell utforming representerer en forholdsvis ny måte å tenke på. Når det skal bygges nye offentlige bygg, legges det vekt på at de skal utformes slik at de blir tilgjengelige for alle uten spesialløsninger for enkeltgrupper. Eksempler på dette kan være

  • at alle dører og innganger er tilgjengelige med rullestol
  • at det finnes heiser som gjør alle rom tilgjengelige for bevegelseshemmede
  • at det er skilting for orienteringshemmede
  • at det er merking som gjør det mulig og trygt for synshemmede å ta seg fram

Direktoratet for byggkvalitet sier at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Hånd leser blindeskrift på en informasjonstavle. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utfordringer til deg

  1. Hva er universell utforming?
  2. Hvorfor er det viktig med universell utforming?
  3. Hva betyr det at "virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig"?
  4. Hvilke områder kan det være utfordrende å utforme slik at alle kan bruke dem uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler? Finn eksempler og diskuter i klassen.

Kilder

Direktoratet for byggkvalitet. (2020, 14. januar). Hva er universell utforming? https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/universell-utforming/lar-mer-om-universell-utforming/Hva-er-universell-utforming/

Likestillings- og diskrimineringsloven. (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (LOV-2017-06-16-51). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51

CC BY-NC-SASkrevet av Marit Smith Sørhøy, Guri Bente Hårberg og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 11.12.2020

Læringsressurser

Universell utforming og hjelpemidler