Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk representasjon i nettaviser

I denne oppgaven skal du utforske hvordan ulike minoriteter er representert i nyhetsdekningen i norske nettaviser. Du skal øve deg på å bruke dokumentstudier og innholdsanalyse som metode.
Avisbunke og forstørrelsesglass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Problemstilling

I denne oppgaven skal du finne ut mer om hvordan ulike minoriteter er representert i nyhetsdekningen i norske nettaviser i dag.

Mediene framstiller ofte minoriteter som helter, skurker, ofre eller stakkarer. Men de kan også framstille dem som helt vanlige og selvstendige individer – akkurat som alle andre.

Når en journalist utformer en nyhetssak i en nettavis, velger han eller hun en spesiell innfallsvinkel. Ofte blir saken også spisset for å gjøre den mer interessant for leseren. En vanlig i saker om minoriteter er å fokusere på problemer som minoriteter har eller påfører andre. Sakene kan også handle om noe som nettopp har hendt, eller om skjebnen til enkeltindivider. Det finnes også eksempler på at journalisten først og fremst har valgt å fortelle en god historie.

Metode

Når du skal utforske en problemstilling, må du velge en metode som gir deg mulighet til å samle inn relevante data om det du ønsker å finne svaret på. Dokumentstudier og innholdsanalyse er en slik metode.

Dokumenter kan analyseres både kvalitativt og kvantitativt. Kvantitative analyser av dokumenter innebærer at vi teller en egenskap ved dokumentene. Kvalitative analyser handler om å tolke meningsinnholdet i det som blir sagt eller skrevet. I denne oppgaven skal du øve deg på å bruke en slik metode.

I Verktøykassa på NDLA finner du mer informasjon om å utforske ved hjelp av vitenskapelige metoder.

Innsamling av data

Jobb sammen i grupper på fire elever.

Fordel følgende søkeord mellom dere:

 • samisk
 • polsk
 • utviklingshem*
 • fattig

Gjennomfør et Google-søk. Skriv inn stikkordet, velg søkekategorien Nyheter, og ta utgangspunkt i de ti første treffene dere får.

Hver person i gruppa lager så ei liste over de ti nyhetssakene som han eller hun fant. Noter tittel, hva saken handler om, og URL-adressen. Til sammen har dere nå 40 nyhetssaker som omhandler minoritetsgruppene samer, polakker, utviklingshemmede eller fattige.

Systematisering

Lag deretter en matrise der dere kan kategorisere nyhetssakene. Den kan se om som tabellen nedenfor.

Gå i fellesskap gjennom listene med de 40 sakene dere har funnet. Diskuter dere fram til hvordan hver sak framstiller den minoriteten den omhandler, og kryss av for den kategorien dere mener saken hører hjemme i. Til slutt teller dere antall kryss og skriver inn et tall i hver kategori.

Vinkling/rolle

helt

skurk

offer

stakkar

selvstendig

problem

hendelse

individsentrert

god historie

annet

Analyse

Studer tallene dere har lagt inn i matrisen.

 • Hvilken rolle får minoritetene oftest når de omtales i nyhetsmediene?
 • Hvem framstilles oftest som helt? Hvem framstilles oftest som skurk?
 • Hvem framstilles oftest som en stakkar? Hvem framstilles oftest som selvstendig/vanlig?
 • Hvilken vinkling velger nyhetsmediene oftest?
 • Er det forskjell mellom minoritetsgruppene når det gjelder valg av vinkling?

Tolking

Velg fire saker som omhandler ulike minoriteter. Alle i gruppa leser eller lytter nøye gjennom sakene.

Diskuter hvordan måten minoriteter er representert på i disse sakene, kan forstås ut fra det dere ellers har funnet ut i undersøkelsen, og det dere tidligere har lært om dette emnet.

Presentasjon

Samskriv en rapport der dere oppsummerer det dere har funnet ut, og setter det i sammenheng med det dere ellers har lært om emnet representasjon i mediene.

Rapporten skal inneholde følgende:

 • Presentasjon av problemstillingen.
 • Beskrivelse av hvordan dere har jobbet metodisk med innsamling, systematisering og analyse av data.
 • En drøfting av det dere har funnet ut, sett i lys av empiri (innsamlede data) og teori (fagartikler om emnet). Ta gjerne med eksempler som underbygger tolkingen.
 • Oppsummering.

Bruk Google Docs eller et annet samskrivningsverktøy når dere utformer rapporten. Del dokumentet med de andre gruppene i klassen.

Relatert innhold

Tips til hvordan du kan bruke ulike typer dokumenter som empirisk materiale.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 20.01.2021

Læringsressurser

Representasjon i mediene