Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mediegrafi

Kunnskap om fortida hjelper oss til å forstå den tida vi selv lever i – og til å reflektere over hvordan framtida vil bli. I denne oppgaven skal du utforske egen mediebruk og sammenligne den med måten generasjonene før deg brukte mediene på.
En mann i dress har en gutt på fanget, og en kvinne i mørk kjole har ei jente på fanget. De sitter ved et radioapparat. Svart-hvitt foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med denne oppgaven er å få innsikt i sammenhengen mellom dine egne medieopplevelser og tidligere generasjoner sine medieopplevelser.

Gjennom å utforske medieopplevelser i fire generasjoner får du verdifull innsikt som gjør deg i stand til å reflektere kritisk over dagens globaliserte mediesamfunn.

Lag fortellinger om det du finner ut, og bruk disse som utgangspunkt for egen refleksjon.

Formål med arbeidsoppgaven

Tenk deg at arbeidet med denne oppgaven skal gi deg innsikt i sammenhengen mellom dine og tidligere generasjoner sine medieopplevelser.

Undersøk fortida med tanke på å forstå nåtida og tida som kommer.

Du vil få verdifull innsikt til å kunne reflektere kritisk over dagens mediesamfunn.

1. Velg deg et fokus

Du kan velge å fokusere på individet eller på samfunnet. Er du opptatt av mediebruk og hvordan den har endret seg? Eller er du mest opptatt av medieutviklingen i samfunnet? Eller kanskje du er nysgjerrig på hvilke medieopplevelser som har satt dypest spor i de ulike generasjonene?

 • Formuler en problemstilling.
 • Velg deg noen av temaene i skjemaet nedenfor og fordyp deg i dem.
 • Pass likevel på å samle inn informasjon også om de andre punktene, slik at du har en kontekst for det du fordyper deg i.

Oldeforeldre- generasjon

Besteforeldre- generasjon

Foreldre/ foresatte

Meg selv

Yrke

Hjemland

Steder

Tid

Endringer i livsstil/ klassereise

Utdannelse

Familie

Første utenlandsreise/ reiser

Språkkunnskaper

Medier og kommunikasjon

Global mediebegivenhet

Interesser

Motstand mot

Identitet

2. Forbered intervjuer

Sett deg inn i intervju som utforskningsmetode og formuler en intervjuguide som du bruker når du snakker med informantene du har valgt ut.

En informant er en person som du velger å hente informasjon fra for å belyse problemstillingen din. Hvilke informanter har du tilgang til i ulike generasjoner? En intervjuguide inneholder alle hovedspørsmålene du skal stille, og mulige oppfølgingsspørsmål.

Kanskje må du tilpasse intervjuguiden noe når du snakker med informanter som tilhører ulike generasjoner. Kanskje de nest eldste må svare for de eldste?

3. Samle bilder, lyd og video

 • Har du tilgang til eller kan du få tak i gamle bilder eller videoopptak? Slike historiske kilder kan gi tilleggsinformasjon til undersøkelsen din.
 • Dersom du ønsker å ta lydopptak eller filme intervjuet, må du be om tillatelse fra den du intervjuer, og gjøre det klart hvordan du tenker å bruke disse opptakene i etterkant.

4. Analysere materiale

Gå gjennom og systematiser intervjuer og materiale.

 • Husk å ha fokus på problemstillingen du formulerte. Omformuler om nødvendig.
 • Hvilke deler av informasjonen du har samlet, egner seg til å belyse problemstillingen?
 • Bruk gjerne skjemaet over til å sortere funnene dine.
 • Hva er mest interessant å fortelle om? Hvordan skal du få fortalt det?
 • Skriv et manus og skisser et storyboard.
 • Planlegg opptak eller innhenting av informasjon, bilder, lyd og/eller videoopptak du mangler.

5. Sett sammen en fortelling

Sett sammen lyd, bilder og video. Ha en felles framvisning i klassen og diskuter:

 • Hvilke likheter og forskjeller fins i mediebruk på tvers av generasjonene?
 • Hvordan har samfunnet endret seg på fire generasjoner?
 • Hvilken betydning har mediene hatt i samfunnet og for individet før og nå?

6. Reflekter og lever

Reflekter over og lever arbeidet etter avtale med lærer.

Kilde

Schofield, D. (2017). Mediegrafi – et verktøy for dybdelæring og
refleksjonskompetanse i mediefag. Mediepedagogene. Forum for medieundervisning. http://www.mediepedagogene.no/documents/Mediegrafi_Mediepedagogene.pdf

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 20.06.2019

Læringsressurser

Mediehistoriske hendelser