Hopp til innhold

Fagstoff

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er tilbud som kommunene skal gi før og etter skoletid til barn på 1.–4. årstrinn og til barn med særskilte behov på 1.–7. årstrinn. Det er et frivillig tilbud.
Tre glade barn som hopper på en skogssti. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skolefritidsordning (SFO)

SFO er en viktig fritidsarena for barn fra første til fjerde trinn i barneskolen og for barn med behov for særskilt tilrettelegging fra første til sjuende trinn. Det skal legges til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas interesser, alder og funksjonsnivå. SFO skal være en trygg plass for barna hvor de får omsorg og tilsyn før og etter skoletid.

Skolefritidsordningen skal være et inkluderende fellesskap der barn opplever likeverd, sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med andre barn og personalet. Dette forutsetter respekt for ulikheter og anerkjennelse av mangfold.

Skolefritidsordningen kan tilby tilrettelagte aktiviteter som støtter opp under skolens innhold, for eksempel leksehjelp.

Innhold

Innholdet og arbeidsmåtene i skolefritidsordningen skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i opplæringsloven, prinsippene for grunnopplæringen, barnekonvensjonen og ILO-konvensjonen. Verdigrunnlaget skal formidles, praktiseres og erfares i alle deler av arbeidet.

Alle barna som er på SFO, skal oppleve et trygt og godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det skal legges til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom personalet og barna, og barna skal oppleve at deres egne omsorgshandlinger verdsettes. Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel og for utvikling av empati og nestekjærlighet.

Lek

Innholdet i skolefritidsordningen skal ha stor vekt på selvvalgt lek og annen barnestyrt aktivitet. Det skal hver dag være tid og rom for lek både ute og inne. Lek inspirerer og engasjerer både i aktivitet og til aktivitet. Deltakelse i lek kan stimulerer til vennskap, relasjonsbygging, språkutvikling, undring og kreativitet.

Det fysiske miljøet, innholdet og arbeidsformene i skolefritidsordningen skal støtte opp under barnas lyst til å leke, skape, utforske og mestre. De ansatte skal anerkjenne de allsidige erfaringene leken gir, med mulighet for utvikling og læring. De skal jevnlig diskutere og reflektere over hva lek innebærer, og hvordan de som ansvarlig tilrettelegger bør opptre i møte med lekende barn.

Vennskap

Vennskap er viktig for trygghet og trivsel. Personalet på SFO skal støtte barnas initiativ til etablering av vennskap, anerkjenne barns vennskapsrelasjoner og bidra aktivt til at alle barn får mulighet til å utvikle vennskap.

Kultur og fritidsaktiviteter

Barna skal ha mulighet til delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, og de skal få støtte til å skape sine egne uttrykk. Personalet kan bidra med tilrettelagte aktiviteter, men samarbeid med kulturskoler og frivillige organisasjoner kan berike tilbudet.

Barna skal ha muligheter til å velge og å prøve ut ulike fritidsaktiviteter i tiden de tilbringer på SFO, både inne og ute. Eksempler på aktiviteter kan være kor, lek, dans, forming, friluftsliv, fotball og ulike former for spill.

Det skal legges til rette for at alle barn får delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet. Lekeplassen skal være utformet og tilrettelagt med tanke på barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Lokalmiljøet som for eksempel skogholt, andre naturområder og aktivitetsanlegg bør utnyttes til aktive utflukter.

Tre barn som leker med en fotball på en grusvei. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Samarbeid

Barnas beste skal være utgangspunkt for samarbeid. Barnas foresatte er sentrale samarbeidspartnere. Foresatte skal oppleve personalet på skolefritidsordningen som tilgjengelig, at beskjeder fra foresatte følges opp, og at de får tilstrekkelig med informasjon om tilbudet.

Skolefritidsordningen skal arrangere møter med foresatte før og/eller etter skolestart. Innholdet i SFO bør utformes i samarbeid med de foresatte.

Lover og regler

Opplæringsloven § 13-7 slår fast at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning for alle barn på 1.–4. årstrinn og barn med særskilte behov på 1.–7. årstrinn. Opplæringsloven kapittel 9 a om elevenes skolemiljø gjelder også for SFO. Barn skal ha et trygt og godt fysisk og psykososialt miljø på SFO. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, har de ansatte ved SFO plikt til å håndtere, stoppe og følge opp dette. Innhold og arbeidsmåter skal fremme demokrati og verdsette mangfold i et inkluderende fellesskap.

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter som kommunen lokalt fastsetter. Vedtektene skal som et minimum inneholde informasjon om eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider og bemanning og ledelse.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder også for SFO.

Det er krav om politiattest for de som jobber i skolefritidsordningen, etter opplæringsloven § 10-9. Ansatte på SFO har taushetsplikt og opplysningsplikt til barnevernet.

SFO skal ha en årsplan som skal være et arbeidsredskap for personalet, og den skal dokumentere valg og begrunnelser for innhold og arbeidsmåter i SFO. Årsplanen viser hvordan personalet skal arbeide for å omsette rammeplanens verdigrunnlag til praksis og gi informasjon til foreldre, myndighetsnivåene, skolefritidsordningens samarbeidsparter og andre interesserte om skolefritidsordningens arbeid.

Ansatte

Personalet i skolefritidsordningen skal ha kompetanse på de områder som omtales i verdigrunnlaget i opplæringsloven og som særpreger skolefritidsordningen. Rektor skal være leder for SFO.

Antall ansatte avgjøres ut fra lokale forhold og behov. Det er kommunens ansvar å tilsette et personale som samlet sett kan gi barna et tilfredsstillende tilbud i samsvar med målsetningene for SFO. Ofte har ansatte i SFO barnefaglig bakgrunn slik som barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider, barnevernspedagog, sosialarbeider, kulturarbeider og/eller relevant erfaring fra praksis.

Utfordringer til deg

  1. Hva er SFO?

  2. Hvilket innhold skal det være på SFO?

  3. Hvem kan jobbe på SFO?

  4. Hvordan tror du det er å jobbe på SFO?

Kilder

Utdanningsdirektoratet. (2020, 16. juni). Innspillsrunde utkast til rammeplan for skolefritidsordningen [Høring]. https://hoering.udir.no/Hoering/v2/1374

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). SFO. https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 16.06.2022

Læringsressurser

Barnehage, skole og SFO