Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er digital dømmekraft?

Digital dømmekraft handler om å ta reflekterte og kloke valg når du bruker ulike digitale verktøy og er på internett. God digital dømmekraft er viktig for oss selv og i omgang med andre på internett.

Liten jente og gutt sitter sammen og ser på et nettbrett. Foto.

Digitale verktøy er en del av barns hverdag. Vi må hjelpe og støtte barna slik at de kan utvikle digital dømmekraft.

Digitale medier har større betydning og plass i barn og unges verden i dag enn tidligere. Når du skal jobbe med barn og unge, skal du legge til rette for utvikling av digital dømmekraft. Da må du selv vite hva digital dømmekraft er, og hvordan du kan veilede barn og unge i deres digitale hverdag.

Hva er digital dømmekraft?

Dømmekraft handler om at vi reflekterer, vurderer, tar beslutninger og handler ut fra kunnskap og informasjon. Vi vurderer hva som er riktig eller best å gjøre i en situasjon. Digital dømmekraft handler derfor om at vi gjør fornuftige og kloke valg når vi bruker digitale verktøy. Det betyr at vi må vurdere og reflektere kritisk med utgangspunkt i normer, verdier, regler og holdninger, om hvordan vi opptrer på digitale medier.

Hva må du kunne?

For å kunne vise digital dømmekraft må du kjenne til noen viktige begreper og hva de innebærer. Noen av disse viktige områdene er plagiering, opphavsrett, kopiering/nedlasting av musikk, filmer og programmer, oppførsel i diskusjonsgrupper og kommentarfelt, kildekritikk, personvern og digital mobbing. Du må vite hva som er etisk riktig atferd på nett. Det handler også om å vurdere hva som er etisk riktig å gjøre på internett med utgangspunkt i verdier som vi setter høyt, som blant annet menneskeverd, solidaritet, nestekjærlighet og demokrati.

  • Plagiering er dersom du helt eller delvis kopierer noe en annen person har skrevet, og utgir det for å være ditt eget, samtidig som du ikke oppgir kilden i teksten din.

  • Opphavsrett handler retten til sitt eget produkt. Når noen for eksempel har laget et musikkstykke, tatt et bilde eller malt et maleri, har de opphavsrett til produktet sitt. Opphavsretten verner det som personen selv har laget eller skapt. Du må gjerne bli inspirert og skape noe nytt med utgangspunkt i det som eksisterer, men du kan ikke si at det originale verket er ditt. Det er også ulovlig å kopiere musikk, filmer og programmer uten å betale for det.

  • Vi har ytringsfrihet i Norge, og det er en viktig del av demokratiet. Men det er ulovlig å framsette trusler, ærekrenkelser, hatefulle eller diskriminerende ytringer, å oppfordre til straffbare handlinger og å krenke andres privatliv.

  • Kildekritikk handler om å være nøye med hvor du henter informasjonen fra, og å være kritisk til det du leser på nettet. Når du søker på nettet, kan det være vanskelig å finne korrekt og pålitelig informasjon. Du kan stille deg spørsmål som hvem har skrevet og lagt ut dette, om det finnes kildehenvisninger, og om det virker sannsynlig i lys av kunnskap du allerede har. I tillegg kan du finne ut om informasjonen er gammel eller ny ved å se når det ble publisert.

  • Personvern handler å verne om privatlivet til det enkelte menneske. Det betyr at alt vi registrerer, behandler og lagrer av personopplysninger om andre, må sikres. Det gjelder også bilder. Du kan ikke dele eller publisere bilder av andre uten deres tillatelse, og for barn under 15 år må du ha foresattes tillatelse. Fra barna er 13 år, må du i tillegg ha barnets tillatelse. Hovedregelen er at du alltid ber om samtykke når du vil dele eller publisere et bilde, uansett alder. Barn vil tidlig ha en formening om seg selv og sitt, og vi bør derfor alltid spørre dem først.

  • Digital mobbing handler om mobbing via digitale medier. Digital mobbing har mange fellestrekk med tradisjonell mobbing, bortsett fra at i mange tilfeller skjer mobbingen anonymt og bilder, filmer og tekster blir spredt til flere og pågår ofte over lengre tid. Derfor er det vanskelig å forsvare seg mot digital mobbing.

  • Barn og unge tar tidlig i bruk ulike sosiale nettsteder. Når du er sosial på nett, er det viktig å sjekke aldersgrensene og hvilke innstillinger du kan sette på profilen din. Her kan du ofte bestemme hvem du vil at skal ha tilgang til din nettside, og hvem som kan se det du legger ut. Hjelp barn og unge til å ta kloke valg ved å lære med å ikke dele brukernavn og passord. I tillegg må vi være klar over og snakke med barn og unge om at det ikke alltid er ærlige mennesker på nettet. De kan fort bli lurt.

Veilede barn i å vise digital dømmekraft

For å hjelpe barn til å utvikle digital dømmekraft må vi sammen med barna reflektere over hvilke muligheter og konsekvenser bruk av digitale verktøy og sosial medier har. Digital dømmekraft og det å tenke kritisk er ferdigheter som må øves opp.

For å være gode veiledere må vi sette oss inn i barnas digitale hverdag og skaffe oss kunnskap om de mulighetene og utfordringene barna møter på nettet og i de digitale verktøyene de bruker. Da kan vi være med å reflektere og diskutere sammen med barna, slik at de selv kan vurdere og ta kloke og etisk gode valg når de bruker digitale verktøy og internett.

Sammen med barna må vi utforske teknologien og finne ut hvordan den fungerer. Her kan vi reflektere over hva teknologien kan bidra til for oss i hverdagen og i samfunnet.

Gode rollemodeller

Vi må også være gode rollemodeller og selv vise digital dømmekraft i arbeidet vårt med barn og unge. Det handler blant annet om at vi spør barna før vi fotograferer eller filmer dem, og før vi eventuelt deler og publiserer. Og vi respekterer et nei, uten å diskutere. På den måten kan barna få en begynnende forståelse av personvern, og de opplever også at vi respekterer ønskene deres.

Å være sammen med barn når de surfer på internett, sikrer at barna kan få positive erfaringer og samtidig blir kjent med de mulighetene internett kan gi oss. Da har du mulighet til å snakke med barna om det de ser, og om det å være kritisk til kildene. Kildekritikk handler blant annet om å være bevisst på at noe kan framstå som sant selv om det ikke er det.

Etter hvert som barna blir eldre, må vi gi dem kunnskap om opphavsrett, at det er noen som eier det vi finner på nettet, og at vi ikke bare kan laste ned bilder, musikk og filmer uten tillatelse av eieren.

Å samtale med barn og unge om hva de kan si og gjøre for at andre skal ha det bra, er naturlig. Dette må vi også gjøre i forbindelse med bruk av sosiale medier på nettet. Vi kan ikke si og gjøre negative ting mot andre selv om de ikke fysisk er til stede.

Utfordringer til deg

  1. Hva er digital dømmekraft?

  2. Hvorfor trenger vi å veilede barn i å vise digital dømmekraft?

  3. Hvilke digitale utfordringer tenker du at barn som vokser opp i dag, har?

Kilder

Datatilsynet. (2020, 19. mars.) I beste mening: Om bilder av barn på nett. https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/bilder-av-barn-pa-nett/

Dubestemmer.no. (u.å.). Du bestemmer – om personvern, nettvett og digital dømmekraft. https://www.dubestemmer.no/

Engen, B. K., Givær, T. H. & Mifsud, L. (red). (2017). Digital dømmekraft. Gyldendal akademiske.

Sist faglig oppdatert 10.03.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide og Siv Stai

Læringsressurser

Digital hverdag

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter