Hopp til innhold

Fagartikkel

Profesjonell omsorg i arbeid med barn og unge

En overordnet verdi i alt arbeid med barn og unge er å gjøre det beste for barnet. Profesjonell omsorg handler om å vurdere om omsorgshandlingen er til det beste for alle barn og unge du møter.

LK20
En kvinne sitter ved siden av en gutt som maler med svamp. Hun holder en tallerken med blå maling for ham. Han maler på et svart ark. Han stikker tunga litt ut og ser konsentrert ut. Foto.

En profesjonell barne- og ungdomsarbeider må rette oppmerksomheten mot barnet han eller hun møter, og overveie hvilken handling som vil være til beste for barnet.

Profesjonell omsorg krever kunnskap

Profesjonell omsorg handler om å ta vare på behovene til alle barn og unge når de er i institusjoner som barnehage, skole/SFO, fritidsklubb eller barnebolig. Det skal være god kvalitet på den omsorgen som blir gitt, slik at alle barn og unge opplever at du bryr deg, og at de er verdifulle. Det får betydning for barn og unges trygghet, trivsel og at de har det bra her og nå.

Omsorg mellom nære relasjoner, som mellom foreldre og barn, kalles privat omsorg. Her er omsorgen og nærheten bygd på nære følelser og relasjoner mellom barn og foreldre. Det oppstår dermed helt naturlige og sterke bånd som tåler mye og som som oftest varer livet ut. Det er et bånd med uforbeholden kjærlighet.

Som profesjonell omsorgsgiver kommer du også tett på barn og unge og vil føle godhet og bli glad i dem, selv om følelsene ofte er annerledes enn følelsene foreldre har. Du vil også oppleve at barna etter noen år slutter, og du må bli kjent med og glad i nye barn og unge. Den profesjonelle omsorgen eller "kjærligheten" er viktig, men den er mer kortvarig enn foreldrekjærligheten.

Det at du ikke har det samme sterke båndet som foreldrene oftest har til barna sine, gjør at kunnskap om omsorg, tilknytning og barns grunnleggende behov blir nødvendig og til stor hjelp for deg når du skal ha omsorg for andres barn.

Ansvar

Som barne- og ungdomsarbeider har du en yrkesetisk forpliktelse til å ivareta omsorgen til alle barn og unge. Omsorg skal være en del av din praksis. Du skal vise omsorg for alle barn og unge i alle situasjoner.

I arbeidet med barn og unge er likeverdighet et viktig prinsipp. Det innebærer at du og barnet har samme verdi, samme menneskeverd. I arbeidet har du likevel ansvaret for å ta vare på, beskytte og bidra i barnets dannelsesprosess. Du har ansvar for å veilede barn og unge og hjelpe dem på veien videre, samtidig som du har ansvar for at de skal ha en god hverdag her og nå. Du har blant annet ansvar for å ivareta barnas fysiske behov som mat, stell og hvile, og du skal stimulere til lek, utvikling og læring. Disse hverdagssituasjonene skal inkludere omsorg.

Relasjoner

Som profesjonell barne- og ungdomsarbeider har du ansvar for å skape gode relasjoner med alle barn og unge du jobber med. Relasjonene mellom de voksne og barnet kan være avgjørende for barns hverdag. Du har ansvaret for at alle barn blir sett, hørt og forstått og opplever at du ivaretar den enkeltes behov for omsorg. Å forstå det enkelte barnet slik at du kan møte det best mulig, skal være grunnmuren i arbeidet ditt. Skal du handle omsorgsfullt, må du forstå hvordan den andre har det.

Du skal rette oppmerksomheten din mot alle og vise omsorg for alle barn. Du må dermed ha en bevisst tanke om hvilke barn du ikke er like oppmerksom på, slik at omsorgen din også innbefatter disse barna. Dette krever målrettet og bevisst arbeid.

Du har ansvar for å forstå at ikke alle situasjoner har universelle svar. Barn er forskjellige og reagerer forskjellig. Det som er bra for et barn, trenger ikke å være bra for et annet. Du må derfor kjenne alle barna like godt og tilpasse omsorgen til det enkelte barnet. Profesjonell omsorg handler ikke om innøvde teknikker og ferdigheter, men handlinger som du må tilpasse til det mennesket du møter.

To små barn foran en hekk. Gutten har grønne støvler, svart bukse og mørk jakke. Han har hetta over hodet. Han kikker mot kameraet. Ved siden av står ei lita jente med rosa parkdress, lilla lue og lilla støvler. Hun holder en stor rosa ballong, smiler og ser mot noe bortenfor seg. Hun holder en smokk i hånda. Foto.

Kritisk refleksjon

Fordi omsorg er en handling du gjør mot en annen, må du tenke på hvordan du opptrer i dette møtet, og hvilke konsekvenser det får for den andre. Du må ta valg og tilpasse omsorgen. Det vil si at du må vurdere hva som blir best i den situasjonen du er i. En profesjonell barne- og ungdomsarbeider er i stand til å rette oppmerksomheten mot det barnet han eller hun møter, og overveier hvilken handling som vil være til beste for barnet. Det betyr også at du har evnen til å skille det beste fra det som ikke er godt nok.

Det medfører at du vurderer handlingene dine underveis slik at du kan justere til en bedre handling ved behov. I tillegg betyr det at du klarer å se tilbake på handlingen og vurderer om det du gjorde, ble bra for barnet. Du vurderer også om du handlet i tråd med verdier og gjeldende lovverk. Kjennetegn på en profesjonell barne- og ungdomsarbeider er evnen til kontinuerlig kritisk refleksjon, slik at handlingene dine ikke er tilfeldige, men basert på etiske og faglige vurderinger.

Rollemodell

Når du utøver omsorg, må du huske at du alltid er en rollemodell. Du utøver ubevisst formidling av holdningene dine via væremåten din. Det skjer når du er til stede og handler, både verbalt og ikke-verbalt. Derfor har du et stort ansvar for hvordan du møter barnet på en omsorgsfull måte. Er du bevisst på hva du gjør i møtet med barnet når du møter det på omsorgsfull måte, bidrar du også til å styrke barnets evne til å gi omsorg til andre.

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr profesjonell omsorg?
  2. Hvilke ansvar har du som barne- og ungdomsarbeider når det gjelder å være en profesjonell omsorgsutøver?
  3. Hva betyr det at du må reflektere og være kritisk til egne handlinger når du skal utøve omsorg for andre?
  4. Hvorfor må du tenke over at du er en rollemodell når du viser omsorg?

Kilder

Brandtzæg, I., Torsteinson, S. & Øiestad, G. (2013). Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Fagbokforlaget.

Tholin, K. R. (2014). Den betydningsfulle omsorgen. I V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli. (Red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (s. 219–233). Fagbokforlaget.

Sist oppdatert 05.11.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Omsorg i praksis