Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er omsorgssvikt?

I Norge vokser det opp barn og unge som utsettes for ulike grader av omsorgssvikt. Det er vanskelig å gi et nøyaktig tall på hvor mange dette gjelder, men forskere antar at et sted mellom 10 og 20 prosent av barn og unge vokser opp under forhold preget av omsorgssvikt.
Ei fargerik lue og en rød støvel ligger i en vanndam. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er omsorgssvikt?

I Norge er all form for vold mot barn og unge forbudt. Likevel opplever titusener av barn og unge at stedet som skulle vært en trygg base, i stedet blir et sted hvor de føler utrygghet og redsel. Disse barna og ungdommene kan du som barne- og ungdomsarbeider møte på alle de ulike arenaene du kan jobbe. Derfor er det viktig at du vet hva omsorgssvikt er.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet definerer omsorgssvikt som en vedvarende manglende evne eller vilje hos omsorgspersonene til å møte barnets grunnleggende fysiske, emosjonelle, psykiske og/eller medisinske behov. Noen ganger greier ikke omsorgspersoner å gi god nok omsorg fordi de ikke klarer eller forstår hva som forventes av dem. Andre ganger utsetter omsorgspersoner barn og unge for omsorgssvikt med vilje.

Kjennetegn på omsorgssvikt

Omsorgssvikt kommer i ulike grader og kan være mer eller mindre alvorlig. Det kan foregå over kort tid eller være mer langvarig. Det kan oppstå i en situasjonen eller være kronisk. Kari Killén har forsket på og skrevet bøker om omsorgssvikt og sier at det dreier seg om

  • mangel på erkjennelse av og respekt for barnet behov
  • avvisning og likegyldighet
  • omsorgspersoners manglende evne til å engasjere seg positivt i barnet og til å prioritere barnets grunnleggende behov framfor sine egne
  • at barnet tillegges egenskaper det ikke har, og behandles deretter
  • total avvisning eller ekstrem invadering
  • at barnet lever med en kronisk bekymring for tap av tilknytningspersoner

Det er ikke bare foresatte som kan utsette barn og unge for omsorgssvikt, men også andre tillitspersoner. Det kan være andre i slekten, nabolaget, trenere, ansatte i barnehage eller skole og andre som omgås barn.

Effekter av omsorgssvikt

Vi vet at å vokse opp under omsorgssvikt kan gi alvorlige helseproblemer. Barn og unges lidelser kan gi alvorlige langtidseffekter, og det er derfor viktig at vi som jobber med barn og unge, arbeider bevisst med forebygging og sørger for at de barna som opplever en vond barndom, får hjelp og støtte.

Det har vist seg at det er større sjanse for at barn vokser opp med omsorgssvikt dersom foreldrene også har opplevd det. Det kan altså se ut til at omsorgssvikt overføres fra generasjon til generasjon. Å vokse opp med foreldre som selv har vært utsatt for omsorgssvikt, og som ikke har forsonet seg med oppveksterfaringene sine, kan være risikofylt for barn.

Utfordringer til deg

  1. Hva tenker du om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets definisjon av omsorgssvikt?
  2. Hva betyr det at omsorgssvikt er en vedvarende manglende evne eller vilje til å møte barns grunnleggende behov?
  3. Hvilke lidelser kan omsorgssvikt medføre?
  4. Hvorfor er det viktig at du som barne- og ungdomsarbeider har kunnskap om omsorgssvikt?
Kilder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (2018, 6. april). Omsorgssvikt. https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Vern_mot_overgrep/Vold_og_overgrep_mot_barn_og_unge_med_funksjonsnedsettelser/Tegn_pa_vold_og_overgrep/omsorgssvikt/

Norsk Helseinformatikk. (2019, 18. juni). Omsorgssvikt og barnemishandling. https://nhi.no/sykdommer/barn/omsorgssvikt-og-barnemishandling/barnemishandling/

Killén, K. (2016). Sveket I: Risiko og omsorgssvikt – et helseproblem og tverrfaglig ansvar. (5. utg.). Kommuneforlaget.

Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: Skadelige omsorgssituasjoner. (2. utg.). Gyldendal akademisk.

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 11.11.2020

Læringsressurser

Omsorgssvikt