Hopp til innhold

Fagartikkel

Foryngelse av skog

Å forynge skogen vil si å etablere ny skog. Det er tre metoder for å forynge skogen: naturlig foryngelse, planting av trær eller såing. Markberedning brukes ofte i kombinasjon med disse tiltakene.

Lita granplante ved en stubbe på ei hogstflate. Utsikt til en sjø. Foto.

Foryngelse

Hva slags foryngelsesmetode som skal benyttes, bør avgjøres før hogst.

Det er tre metoder for å forynge skogen:

  • naturlig foryngelse
  • planting av trær
  • såing

Markberedning brukes ofte i kombinasjon med disse tiltakene.

Markberedning

Små furutrær som vokser i markberedningsstriper. Foto.

Her ble det markberedt for noen år siden, og vi ser små furuplanter som vokser i markberedningsstripene.

Markberedning gjør vi for å forberede arealet slik at plantene kan få en god start. Når vi markbereder, flikkes vekk slik at under kommer fram. Når humuslaget fjernes, er det enklere for frøet å spire, og ei nyspirt plante tørker ikke så lett ut. Planta vil også få mindre konkurrerende vegetasjon i starten. På arealer som skal plantes, vil jobben bli enklere hvis arealet er markberedt.

Markberedning utføres med gravemaskin eller med et markberedningsaggregat montert på en lassbærer.

Når vi markbereder, må vi passe på at stier eller kulturminner ikke blir ødelagt.

Oppgave

Søk på "markberedning" på YouTube og finn filmer som viser markberedning med ulike typer utstyr.

Naturlig foryngelse

Små furutrær mellom større trær. Foto.

Frøtrær og naturlig foryngelse av furu

Naturlig foryngelse vil si at skogen sår seg selv. Frøene kommer fra frøtrær vi setter igjen etter hogst, eller fra trær som står i kanten av hogstflata.

Der det er tykt humuslag, kan vi legge til rette ved å markberede.

Naturlig foryngelse kan brukes for å etablere både gran- og furuskog. Ved naturlig foryngelse er frøet fra samme område. Det gir planter som er tilpasset voksestedet.

Planting

Lita granplante. Foto.

Nyplanta grantre

Når vi planter skog, setter vi ut trær som er 1–2 år gamle. På den måten sikrer vi at veksten kommer raskt i gang, og planta kan konkurrere bedre med all den andre vegetasjonen som etablerer seg etter hogst.

Det drives aktivt avlsarbeid for å produsere de beste skogplantene. Det plantes mest gran, men også noe furu og bjørk. I 2019 ble det solgt 43,5 millioner granplanter og o,6 millioner furuplanter i Norge. 0,4 millioner planter var bjørk og utenlandske treslag.

På denne fagstoffsida kan du lese mer om produksjon av skogplanter og hvordan planting utføres.

Såing

Nærbilde av frø og frøvinger av gran. Foto.

Granfrø

I noen tilfeller er ikke naturlig foryngelse eller planting aktuelt. Da er det mulig å kjøpe frø som spres ut. Såing kan være et alternativ til naturlig foryngelse der det ikke er tilgjengelige frøtrær. I forbindelse med markberedning kan det monteres på et såaggregat slik at arealet kan markberedes og sås samtidig.

Skogeieren har ifølge skogbruksloven plikt til å sørge for at det blir ny skogproduksjon etter hogst. Det kan også være aktuelt å etablere skog på et område der det i dag ikke er skog.

Sist faglig oppdatert 25.01.2021
Skrevet av Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter