Hopp til innhold

Fagstoff

Vern mot skader

Bruk av riktig verneutstyr er viktig for å unngå skader i arbeidssammenheng.
Arbeider i verneutstyr reparerer gassrør. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hørselsskader

Hørselen er vesentlig for sosialt samkvem og kommunikasjon mellom mennesker. En hørselsskade kan ikke helbredes, bare forebygges.

Råd:

  • Utfør arbeidet slik at det ikke skapes unødig støy. Isoler støykildene.
  • Bruk støysvake metoder der det er mulig.
  • Sørg for forhåndsinformasjon til dem støyen vil berøre.
  • Ørepropper bør brukes kontinuerlig.
  • Ta på klokker i tillegg når det utføres ekstra støyende arbeidsoperasjoner.

Bruk av hørselsvern

Hørselvern. Foto.

Hørselsvern aksepteres normalt bare som et midlertidig hjelpemiddel. Bruk av hørselsvern er påbudt når arbeidstaker må utsettes for normert ekvivalentnivå høyere enn 85 dB (A) eller ved toppverdier av lydtrykknivå høyere enn 130 dB (C) Peak.

Arbeidsgivers plikt til å stille hørselsvern til rådighet

Arbeidsgiver skal stille tilfredsstillende hørselsvern til rådighet dersom:

  • arbeidstaker utfører arbeid i støysone
  • arbeidstaker finner lydnivået sjenerende

Hørselsvern skal tilfredsstille kravene i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (produktkrav).

Varselskilt skal settes opp ved inngang til rom eller sone hvor opphold i 8 timer gir et ekvivalentnivå høyere enn 85 dB (A), eller hvor det forekommer toppverdi av lydnivå høyere enn 130 dB (C) Peak.

Luftforurensninger

Vernebriller og åndedrettsmaske. Foto.

Kildene for luftforurensning er først og fremst sveising, brenning og overflatebehandling. Bruk av visse kjemikalier gir også luftforurensning.

Når du puster inn helsefarlig støv eller gasser, kan det føre til forgiftninger eller øvrige skader i lunger, nyrer, lever eller nervesystem.

Hvis det ikke er mulig å fjerne stoffene, må åndedrettsvern benyttes.

Øyeskader

Bruk alltid riktig øyevern for å unngå øyeskader. En rekke arbeidsoperasjoner medfører fare for skade på synet. Dette gjelder blant annet fremmedlegemer mot øyet, "sveiseblink", kjemikaliesprut og sprut fra flytende metall.

Råd:

  • Avskjerm arbeidsstedet så godt det lar seg gjøre.
  • Ved sveising: Bruk visir med godkjent sveiseglass av passende tetthetsgrad.
  • Ved skjærebrenning og gassveising: Bruk vernebriller med filterglass.

Ved sliping skal vernebriller med tettsittende øyekapsel og splintsikkert glass benyttes. Husk at sprut/partikler også kan treffe personer som ikke er direkte involvert i arbeidsoperasjonen. Øyevern skal derfor alltid benyttes i lokaler der det foregår arbeidsoperasjoner som medfører fare for øyeskader.

Vernebriller med gummiinnfatning (kjemikaliebriller) eller verneskjerm av klar plast skal benyttes dersom det håndteres etsende væsker.

Relatert innhold

For å verne om arbeidstakerens liv og helse er det viktig at personlig verneutstyr alltid brukes når det foreligger risiko for farlige påvirkninger.

CC BY-SASkrevet av Industriskolen.
Sist faglig oppdatert 30.08.2018

Læringsressurser

Sikkerhet