Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Sikkerhet og datablad i bedrift

I denne oppgaven skal du se nærmere på hvordan sikkerhets- og miljøspørsmål er løst i den praksisbedriften du jobber i, eller på verkstedet på skolen. Men husk at du er i bedriften for å lære, ikke for å være kontrollør!

Undersøk helsefaren i en bedrift

I yrkeslivet vil fagarbeidere jevnlig arbeide med stoffer og materialer som kan være farlige. For å unngå helseskade er bedriftene pålagt å følge egne bestemmelser for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bedriftene skal ha egne HMS-systemer som fastlegger regler og rutiner for forsvarlig sikkerhet og arbeidsmiljø for dem som arbeider i bedriften. Systemene skal også hindre at det oppstår forurensning og skader på miljøet utenfor bedriften.

Før bedriftsoppholdet

Sett deg inn i HMS-bestemmelser som gjelder for bedriften/bransjen du er i, og se nærmere på hvilke utfordringer som kan oppstå dersom kjemikaler kommer ut i naturen. Finn fram en oversikt over symboler som brukes til merking av stoffer og kjemikaler, og sett deg inn i hva symbolene betyr.

Symboloversikten skal legges ved rapporten. Beskriv også kortfattet hvordan miljøgifter opptrer i næringskjedene.

Stoffer du bør være oppmerksom på
 • drivstoff
 • smøremidler
 • løsemidler
 • blekemidler
 • rengjøringsmidler
 • impregneringsmidler
 • konsentrerte syrer og baser
 • giftige avgasser
 • gass under trykk
 • overflate- behandlingsmidler: maling, lakk, bunnstoff etc
 • lim
 • ugressmidler
 • soppmidler
 • insektmidler

E-forelesning om sikkerhetsdatablad

Under oppholdet

 • Lag en oversikt over kjemikaler og farlige stoffer som er i bruk i bedriften, og noter hvordan stoffene oppbevares.
 • Hvilke rutiner finnes for håndtering av avfall?
 • Finn fram til hvor bedriften oppbevarer sikkerhetsutstyret som skal brukes dersom uhellet er ute.
 • Lag en kort beskrivelse av sikkerhetsutstyret og dets funksjon.

Beskrivelse av enkeltstoff

Ta for deg ett av de viktigste kjemikalene som er i bruk i din bedrift. Benytt stoffarkivet eller Internett for å finne informasjon om kjemikalet. Lag en kortfattet beskrivelse av stoffet og ta med disse punktene:

 • kjemisk betegnelse
 • kjemisk sammensetning og molekylformel
 • de viktigste faremomentene dette stoffet har for miljø og helse
 • bruksområde
 • regler for bruk og særlige sikkerhetstiltak ved bruk
 • førstehjelp/behandling ved uhell
 • krav til håndtering og oppbevaring

Tips

Bruk malen for databladsammendrag til å systematisere opplysningene. Bruk kamera for å dokumentere arbeidet i bedriften.

Filer

Etter oppholdet

Sammenfatt arbeidet med sikkerhet og datablad i en rapport.

Bruk gjerne denne rapportmalen.

Legg ved en oversikt over faresymboler samt datablad-sammendraget.

I erfaringsdelen skal du vurdere hvilken miljømessig skade kjemikalet du har sett nærmere på, kan påføre både arbeidsmiljøet og det ytre miljøet.

Kom med forslag til konkrete forbedringer av systemet! Nevn tre forslag i prioritert rekkefølge, og begrunn hvorfor du valgte disse tre.

CC BY-SASkrevet av Tor Magnus Hansen og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 24.02.2020

Læringsressurser

Sikkerhet