Hopp til innhold

Fagstoff

Økosystemtjenester – naturens goder

Begrepet økosystemtjenester forteller noe om hvordan vi mennesker er avhengig av at prosesser i naturen fungerer. Økosystemtjenester er goder vi mennesker mottar fra naturen.
Motorveg som går i en liten tunnel med vegetasjon på toppen og gjerder langs kantene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

FNs naturpanel (IPBES) rapporterer at naturmangfoldet forsvinner raskt. For oss mennesker kan tap av naturmangfold være katastrofalt.

Økosystemtjenesten kategoriseres i fire ulike kategorier:

Støttende tjenester

Støttede tjenester fra økosystemene er grunnleggende livsprosesser som er nødvendige for de andre tjenestene vi får fra naturen. I denne kategorien finner vi fotosyntesen, nedbryting av biologisk avfall og kretsløpene i naturen.

Forsynende tjenester

Naturen forsyner oss mennesker med en mengde råvarer vi trenger. Eksempler på forsynende tjenester er mat via planter og dyr vi kan spise, klær fra plantefiber og ull, ved til brensel og tømmer til bygging av hus. Vi henter også materialer til kunst og virkestoffer til medisiner fra naturen.

Regulerende tjenester

Naturen har en rekke mekanismer som hjelper til med å stabilisere leveforhold på jorda. Vannet sirkulerer og renses slik at vi alltid har tilgang på reint vann. Røttene på trær og planter binder fast jorda og hindrer erosjon. Nedbrytere bryter ned avfall og produserer næringsrik jord. Pollinerende insekter sørger for god produksjon hos plantene.

Opplevelses- og kunnskapstjenester

Mennesker i alle kulturer oppfatter naturen som verdifull knyttet til opplevelser i naturen. Det er da snakk om verdier knyttet til rekreasjon, friluftsliv, grunnlag for naturbasert turisme, inspirasjon for kunst og kultur, åndelige opplevelser og informasjon, opplæring og forskning.

Fire bokser med titlene "grunnleggende livsprosesser", "forsynende tjenester", "regulerende tjenester" og "opplevelses- og kunnskapstjenester". I hver boks er det eksempler på tjenestene. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Økonomisk verdi av økosystemtjenester

Vann som fosser utfor en fjellskrent. Foto.

Verdien av økosystemtjenestene kan av og til være vanskelig å forstå, spesielt siden mange av verdiene ikke så lett lar seg måle økonomisk. Noen økosystemtjenester kan man ganske lett sette en kroneverdi på, for eksempel vet vi hvor mye vi kan tjene på å selge råvarer som tømmer. Men veldig mange av økosystemtjenesten er det ikke så enkelt å vurdere verdien av. Hvor mye koster det samfunnet om myra erstattes med en motorveg, for eksempel? Samfunnsøkonomer jobber hardt for å lage regnstykker som kan vise hvor mye naturens tjenester er verdt, slik at det skal koste utbyggere å ødelegge natur. Dette er også viktig for at politikere og andre kan ta gode beslutninger i prosesser som vil berøre naturen og økosystemene. Det er satt internasjonale mål for å ta vare på naturen vi har, og restaurere ødelagte naturområder. Hovedårsaken er at vi nå vet at mennesker er avhengige av økosystemtjenestene. Jo mindre intakte økosystemer vi har, jo større er muligheten for at systemer kollapser og ikke kan gi oss det vi trenger.

Begreper

Økosystemtjenester: goder og tjenester naturen gir oss mennesker. Kalles også naturgoder og naturens bidrag.

Naturpanelet (Ipebs): Det internasjonale naturpanelet (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Det fremste internasjonale mellomstatlige vitenskapelige organet som sammenstiller og presenterer den globale vitenskapelige ekspertisen på miljøfeltet.

Diskusjonsoppgave

Har det vært diskusjoner/medieoppslag om utbygging av et naturområde i nærområdet ditt? Hva er argumentene for utbygging? Hva er argumentene mot? Hvordan kan utbygger redusere effekten av inngrepet i naturen?

Relatert innhold

Synet på om naturen har egenverdi, en verdi i seg selv, har endret seg opp gjennom historien.

CC BY-SASkrevet av Bente Elisabeth Ryen.
Sist faglig oppdatert 02.05.2022

Læringsressurser

Økologi og kretsløp