Hopp til innhold

Fagstoff

Næringskjeder, næringsnett og stoffkretsløp

Energi og stoffer beveger seg gjennom økosystemet på ulike måter. Stoffer gjenbrukes i kretsløp, men energi må stadig fylles på i form av sollys.

Næringskjede

De organiske stoffene overføres fra en organisme til neste organisme. En slik rekke av organismer kalles en næringskjede.

Dyr og planter forbundet med piler. Illustrasjon.

Diskuter

  • Alle næringskjeder starter med en produsent. Forklar hvorfor!
  • Hva skjer hvis et ledd i en næringskjede forsvinner?

Trofiske nivå

Vi kaller hvert ledd i næringskjeden et trofisk nivå. Et trofisk nivå er plasseringen en organisme har i en næringskjede.

Planter og dyr organisert i en pyramideform. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskuter

  • Skisser næringskjeder dere kjenner til.
  • Hvor mange trofiske nivåer har disse næringskjedene?
  • Hvor mange trofiske nivåer kan en næringskjede ha?

Næringsnett

Som regel vil en art være deltaker i flere næringskjeder som kan krysse hverandre, derfor samler vi gjerne flere næringskjeder i et næringsnett.

Organismer i havet forbundet med piler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Figuren viser et forenklet næringsnett i Barentshavet. Liknende næringsnett kan settes opp for ulike økosystemer. Mange ulike arter vil inngå i et næringsnett. En art kan ha roller på flere trofiske nivå i næringsnettet.

Energistrøm gjennom et økosystem

Plantene utnytter solenergien til å danne energirike organiske forbindelser. Dyr får energi gjennom maten de spiser. Det meste av denne energien frigjøres ved forbrenning i cellene, men noe av den blir igjen i den biologiske massen som spises av neste ledd i næringskjeden.

I organismen brukes den frigjorte energien fra forbrenningen til å bygge om de organiske forbindelsene, og til å drive prosesser som; aktiv transport, utskilling, blodsirkulasjon, nerveledning, vekst, bevegelse, forplantning og produksjon av kroppsvarme.

Det meste av energien som en organisme får gjennom maten, blir altså omdannet til energiformer som ikke føres videre i næringskjeden. Bare en mindre del blir lagret som kjemisk energi i organismen. Stadig energitilførsel i form av sollys er derfor nødvendig for å holde i gang produksjonen og det økologiske kretsløpet.

Ørn i lufta og harer på grønn bakke. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Som figuren viser, går omtrent 90 % av energien «tapt» for hvert ledd i næringskjeden. Denne energien blir ikke borte, men finnes i former som ikke kan utnyttes av neste ledd i næringskjeden.

Stoffkretsløp

Næringstoffer som karbon, nitrogen og fosfor tas opp i plantene i form av uorganiske forbindelser. Der bygges de inn i ulike organiske forbindelser i flere organismer etter hverandre. På den måten fraktes stoffene gjennom næringskjedene, og blir gradvis frigjort og brutt ned til en uorganisk form. De uorganiske forbindelsene kan da på nytt bli brukt av plantene i deres produksjon av organiske stoffer. Slik resirkuleres grunnstoffer i et evig kretsløp i naturen.

Næringskjede med energi som fylles på av sola og organiske stoff blir overførte fra en organisme til neste organisme. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Svein Gunnar Råen og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 20.05.2020

Læringsressurser

Økologi og kretsløp