Hopp til innhold

Fagstoff

Økologi og økosystemer

Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og miljøet de lever i. Naturen består av levende og ikke-levende deler.
Rød lyng i fjellandskap. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Levende og ikke-levende faktorer

De levende delene kalles biotiske faktorer og er alle de levende organismene, slik som planter og dyr. De ikke-levende delene kalles abiotiske faktorer og er for eksempel temperatur, klima og vann. Disse utgjør det miljøet artene lever i.

I økologien studerer vi hvordan organismene påvirker hverandre, det biotiske miljøet, og hvordan organismene påvirker og blir påvirket av det ikke-levende, abiotiske, miljøet de lever i.

Ikoner som forestiller jordsmonn, fjell, regnsky, kanin, virus, gress og rev er knyttet sammen med piler for å viser hvordan abiotiske og biotiske faktorer påvirker hverandre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Levende faktorer

Vi deler gjerne organismene i økosystemet inn ulike grupper ut fra hvordan de skaffer seg næring.

Produsenter

Planter har celler med klorofyll som gjør at de kan utføre fotosyntese. Det innebærer at cellene kan ta opp vann og karbondioksid og utnytte solenergi til å bygge om disse stoffene til sukker og andre energirike organiske molekyler. I tillegg blir det dannet oksygengass i fotosyntesen.

På grunn av denne evnen til å binde solenergi og lagre den i energirike kjemiske molekyler som andre kan utnytte, kaller vi plantene for naturens produsenter.

Plante med grønne blader får energi fra sola, karbondioksid fra lufta og vann fra jorda gjennom røttene. Det dannes druesukker i bladene og oksygen skilles ut. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Konsumenter

Ingen dyr kan utnytte solenergien til å skaffe seg næring og energi på samme måte som plantene. Dyrene er avhengig av å utnytte organiske molekyler som plantene har bygget opp. Derfor kalles dyrene konsumenter eller forbrukere, de forbruker energi som plantene har produsert.

Noen dyrearter utnytter plantene direkte og kalles primærkonsumenter. Andre dyrearter er kjøttetere som skaffer seg mat ved å spise de planteetende dyrene. Disse kalles sekundærkonsumenter.

På denne måten kan næringen gå gjennom en lang rekke av konsumenter: førstekonsumenter, andrekonsumenter og så videre.

Nærbilde av brungrå mus som står på grønne planter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nedbrytere

Nedbrytere er betegnelsen på de organismene som utnytter den siste resten av energien i organiske stoffer fra dyr og planter.

Ofte blir smådyr som meitemark og biller omtalt som nedbrytere fordi de lever av døde dyre- og planterester, men det er ulike mikroorganismer, bakterier og sopp som er de egentlige sluttnedbryterne. De etterlater seg energifattige stoffer som vann, ammoniakk og andre uorganiske forbindelser og gjør disse tilgjengelige for planter.

Mikroskopbilde av bakterier. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi deler inn naturen i ulike økosystemer

Et økosystem er en naturtype med organismer tilpasset et bestemt naturmiljø. Det er stor avhengighet og gjensidig påvirkning mellom de ulike organismene og mellom organismene og miljøet innen det samme økosystemet.

Mellom ulike økosystemer er det mindre som knytter organismene sammen. Et økosystem blir dermed en naturtype som kjennetegnes av bestemte organismer og miljøforhold.

Forskjellige økosystemer gir mangfold

Eksempler på ulike økosystemer kan være innsjø, myr, skog, fjell og fjæresonen. Hver av disse kan igjen deles opp mer detaljert, for eksempel i barskog og løvskog. Disse kan også deles inn i flere typer ut fra ulike miljøforhold som klima, næringsforhold i jorda og tilgang på vann. Slik får vi mange forskjellige økosystemer som danner grunnlaget for et stort naturmangfold.

Oppgaver

Abiotisk eller biotisk?

Er faktorene abiotiske eller biotiske? Dra dem over i den kategorien som passer best.

Viktige begreper

Kilde

Lee, A. M. (2019, 10. mai). Predasjon. I Store norske leksikon. https://snl.no/predasjon

CC BY-SASkrevet av Svein Gunnar Råen og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 25.09.2023

Læringsressurser

Økologi og kretsløp