Hopp til innhold

Fagstoff

Omsetning og avlønning i fiskeflåten

I Norge foregår omsetninga av fisk via salgslag, og omsetninga reguleres av råfiskloven. Fiskeren får enten fast lønn eller en andel av fangsten som kalles lott.

Omsetning av fisk

I tidligere tider var fiskerne avhengige av å selge fangsten sin til en oppkjøper som helt fritt kunne bestemme hva han ville betale for varene. Tidlig i forrige århundre samlet fiskerne seg og fikk etter flere års kamp på plass det som vi kaller råfiskloven. Denne ble første gang vedtatt i 1938. I etterkant ble Norges Råfisklag etablert. Råfisklaget skulle sikre medbestemmelse for fiskerne og rettferdige priser for fangsten.

Salgslag

I dag organiserer Norges Råfisklag omsetningen av villfangede marine arter fra og med Nordmøre til og med Finnmark.

Norges Råfisklag er et av seks fiskesalgslag som i samsvar med fiskesalgsloven tar hånd om viktige nasjonale oppgaver og organiserer førstehåndsomsetninga av fisk i Norge. Fem av salgslagene, med Norges Råfisklag som det største, ivaretar omsetninga av torskefisk, skalldyr, bløtdyr og småkval. Omsetninga av sild og annen pelagisk fisk foregår gjennom Norges Sildesalgslag.

Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova), Lovdata.no

Logoene til Norges Sildesalgslag, Vest-Norge Fiskesalgslag, Rogaland Fiskesalgslag, Surofi og Skagerakfisk. Illustrasjon.

Sluttseddel

 Sluttseddel for levering av fisk. Foto.

Oppgjøret for fangst gjennom salgslaga foregår etter en skriftlig avtale som kalles oppgjørsavtalen. Fiskeren har garanti for oppgjør for fisken som er levert, og det er fastsatt minstepriser for fisk levert fra fiskeren.

Ved levering føres fangstkvantumet inn på sluttseddelen. På sluttseddelen føres også de fiskesortene det gjelder, hvor mange kilo som er levert av hver sort, og til slutt prisen som oppkjøperen har betalt.

Huskelapp

  • Fast lønn utbetales hver måned.
  • Lott beregnes ut fra fangstens størrelse.
  • Råfiskloven ble vedtatt i 1938.
  • Vi har seks salgslag. Salgslaga sikrer at fiskeren får en minstepris for fangsten.
  • Når fisken er levert, skriver selgeren og kjøperen en sluttseddel.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kyrre Pettersen.
Sist faglig oppdatert 04.06.2020

Læringsressurser

Fiskeri – næring, yrket og produkter