Hopp til innhold

Fagstoff

Tradisjon, kulturuttrykk og kulturarv

Kulturuttrykk kan hjelpe oss til å finne identitet og fellesskap, både ved å bygge bro mellom oss og fortiden og gjennom nyskaping og kreativitet.

Identitet og levesett i Sàpmi

Tenk over eller diskuter etter du har sett filmen:

  • Hvilket inntrykk får du av den rollen kulturuttrykk og tradisjoner har når det gjelder identiteten til ungdommene i filmen?

  • Flere av ungdommene snakker om at tradisjoner og det å videreføre kulturen er viktig for dem. Hvordan er de med på å videreføre kulturen sin?

  • Er tradisjoner viktige for deg, og er du med på å videreføre kultur på noen måte?

Kvinner som danser med fargerike festdrakter. Fugleperspektiv. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor er kulturuttrykk viktige?

At kulturuttrykk er viktige for både individ og samfunn, kommer tydelig fram i UNESCOs konvensjon om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk som Norge og de fleste andre land i verden har forpliktet seg til å følge.

UNESCOs definisjon av kulturuttrykk:

"uttrykk som er resultat av enkeltpersoners, gruppers eller samfunns kreativitet, og som har et kulturinnhold".

(UNESCO, 2006).

Konvensjonen slår fast at mangfoldet av kulturuttrykk i verden i dag er viktig for menneskeheten som helhet, men nevner spesielt og . Språklig mangfold blir også framhevet som svært viktig for det kulturelle mangfoldet, siden språk er nøkkelen for å få tilgang til kulturuttrykk og tradisjonell kunnskap.

Det å ha tilgang til tradisjonelle kulturuttrykk fremmer egen utvikling for alle mennesker. Samtidig sier konvensjonen at kulturell samhandling og kreativitet også er viktig, slik at kulturen ikke stivner i tradisjon, men kan utvikle seg i takt med samfunnet og den hverdagen vi lever i.

Hvordan verne om tradisjoner?

Tradisjoner er kulturelle elementer som overføres mellom generasjoner. Med tida vil det kulturelle innholdet forandre seg fordi hver generasjon tolker og gjenskaper det på sin måte. Store samfunnsendringer kan føre til at kulturelle elementer ikke blir overført mellom generasjonene, for eksempel fordi de ikke deler samme hverdag eller språk.

Fornorskningspolitikken mot den samiske befolkninga i Norge truet overføringa av tradisjoner som går tusenvis av år tilbake. Blant annet ble en hel generasjon fratatt språket sitt, og språket er som nevnt nøkkelen til kulturell kunnskap. Det at kommende generasjoner lærer samiske språk er helt nødvendig for å bevare samisk kulturarv. Samtidig ser vi at de samiske ungdommene i filmen i stor grad tilpasser tradisjonene slik at kulturuttrykkene gjenspeiler en moderne samisk identitet.

Tenk over / diskuter

Hvorfor tror du konvensjonen om vern av kulturuttrykk spesielt nevner minoriteter og urfolk?

Hvilke kulturuttrykk hadde folk mistet tilgang til om ingen snakket det norske språket?

Immateriell kulturarv

Norge har også skrevet under på en egen konvensjon for å verne om den typen kulturuttrykk som kalles immateriell kulturarv.

Kulturrådets definisjon av immateriell kulturarv:

"Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk. Kunnskapen blir praktisert i dag og ført videre gjennom kreative uttrykksmåter, som håndverk, musikk, dans, mattradisjoner, ritualer og muntlige fortellinger."

(Kulturrådet, u. å.)

Kulturrådet har fått det faglige ansvaret for å gjennomføre arbeidet med dette, og en del av dette arbeidet er å samle inn kunnskap om den immaterielle kulturarven til spesielt urfolk og nasjonale minoriteter. På Kulturrådets nettsted kan du se eksempler på kulturuttrykk som er en del av en immateriell kulturarv som fortsatt er i bruk.

Utforsk

Gå inn på Kulturrådets nettsted om immateriell kulturarv og se på noen av kulturuttrykkene som ligger der. Finner du noe fra hjemstedet ditt?

Tenk over / diskuter

Hvilke andre tiltak mener du kan bidra til å bevare et mangfold i kulturuttrykk og verne om den immaterielle kulturarven her i Norge?

Kilder

Alver, Brynjulf (2020, 10. august). Tradisjon. I Store norske leksikon. https://snl.no/tradisjon

Kulturrådet (u. å.). Immateriell kulturarv. https://www.kulturradet.no/immateriell-kulturarv

UNESCO. (2018). Talking Culture: Intangible cultural heritage: A source of resilience for communities affected by conflict? [Audio podkast]. UNESCO. https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity/talking-about-culture

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 26.08.2021

Læringsressurser

Kulturuttrykk og identitet