Hopp til innhold

Fagstoff

Seksualitetens betydning for identitet

Hvilken sammenheng er det mellom seksualiteten vår og identiteten vår? Har vårt biologiske kjønn innvirkning på hvordan vi definerer identiteten vår? Hva er kjønnsidentitet? Hvordan uttrykker vi vårt kjønn? Seksualitet og identitet er mer enn det du ser.
Illustrasjon av seksuell identitet som består av biologisk kjønn, kjønnsuttrykk, tiltrekning og kjønnsidentitet. Piler indikerer at det er glidende overganger mellom kvinnelig og mannlig kjønnsidentitet, feminint og maskulint kjønnsuttrykk, feminint og maskulint biologisk kjønn, romantisk tiltrekning av kvinne/femininitet/kvinnelige personer eller mann/maskulinitet/mannlige personer og seksuell tiltrekning av de samme kategoriene. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvilken sammenheng har seksualitet med identitet?

Seksualitet er en integrert del av oss helt fra unnfangelsen. Verdens helseorganisasjon definerer seksualitet slik:

[...] et sentralt aspekt av å være menneske gjennom hele livet omfatter sex, kjønnsidentiteter og roller, seksuell legning, erotikk, glede, intimitet og reproduksjon. Seksualitet oppleves og uttrykkes i tanker, fantasier, ønsker, tro, holdninger, verdier, atferd, praksis, roller og relasjoner. Mens seksualitet kan omfatte alle disse dimensjonene, blir ikke alle av dem alltid opplevd eller uttrykt. Seksualitet påvirkes av samspillet mellom biologiske, psykologiske, sosiale, økonomiske, politiske, kulturelle, juridiske, historiske, religiøse og åndelige faktorer.

(WHO, 2006, oversatt fra engelsk av NDLA)

Ut i fra denne definisjon er seksualitet et stort og omfattende begrep, og det påvirker identiteten vår ved at vi definerer oss ut i fra seksualiteten vår. Dersom vi føler oss som jente/kvinne eller gutt/mann, påvirker det identiteten vår. I tillegg er vi påvirket av hvilket biologisk kjønn vi er født med. Samtidig påvirkes identiteten vår av hvor vi vokser opp, hvor vi bor, religion, etnisitet, nasjonalitet, språk, familieforhold, alder, utdanning og lignende. Vokser du opp med at seksualitet er en akseptert del av deg, eller at seksualitet er noe vi ikke snakker om, vil det påvirke hele identiteten din.

Kjønnsidentitet

Det første vi spør om når et barn kommer til verden, er om det ble jente eller gutt. Vi er opptatt av å vite hvilket biologisk kjønn barnet er født med. Etter hvert som barnet vokser opp, defineres de fleste barn av omgivelsene og seg selv som jente eller gutt. Vi antar at alle mennesker faller inn under disse to kategoriene. Men gjør vi egentlig det?

En mennesket som blir født med det biologiske kjønnet gutt, og som i tillegg opplever seg selv som gutt, har en kjønnsidentitet som er forenlig med biologisk kjønn. Dersom han viser interesse for leker som traktor og Spiderman, viser han et kjønnsuttrykk som passer inn i samfunnets forventninger til det å være gutt.

Transpersoner

Slik er det imidlertid ikke alltid. Noen mennesker opplever at det biologiske kjønnet de er født med, ikke stemmer overens med hvordan de opplever seg, altså personens kjønnsidentitet.

Si at et barn blir født med det biologiske kjønnet gutt, men identifiserer seg som jente og har lyst til å leve som jente. Det kalles å være transperson. En transperson trenger ikke nødvendigvis å være tiltrukket av samme biologiske kjønn eller samme kjønnsidentitet som seg selv, og av den grunn vil de ikke oppfatte seg som homofile, lesbiske eller bifile, men heterofile.

Seksuell tiltrekning

Tiltrekning eller seksuell identitet handler om hvilke personer du forelsker deg i. Vi kan dele det i romantisk tiltrekning og seksuell tiltrekning. Dersom du er født med det biologiske kjønnet gutt og din kjønnsidentitet er gutt, og du forelsker deg i gutter, vil identiteten din knyttes til å være homofil. For jenter som tiltrekkes av jenter, vil identiteten være knyttet til å være lesbisk. Noen kan tiltrekkes av både jenter og gutter og dermed identifisere seg som bifile.

En skjønn identitet

RVTS sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) utarbeidet en modell de har kalt "en skjønn identitet". Denne modellen illustrerer nettopp det at identiteten vår består av et mangfold av kjønn, og at det er lov og greit å føle seg hjemme i tradisjonelle kjønnsforventninger, samtidig som det er greit at noen føler det på en annen måte. Mennesker er sammensatte, og alle har krav og rett på å få være den de føler seg som. RVTS har laget en film hvor de bruker modellen til å utforske kjønnsmangfold.

Barne- og ungdomsarbeiderens oppgave

Dessverre er det slik at mange barn og unge som opplever at de har et annet kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet enn det som tilsvarer det tradisjonelle synet, ofte opplever utestenging, homofobisk erting og seksuell trakassering. Forskning har visst at bifile, homofile, lesbiske og elever med et utypisk kjønnsuttrykk ofte blir mer mobbet i skolen, og unge skeive med minoritetsbakgrunn er ei spesielt sårbar gruppe (bufdir.no).

Din jobb blir å sørge for å spre kunnskap om kjønnsmangfold og seksuelt mangfold for å forebygge fordommer og mobbing. I tillegg skal du fremme verdien at vi alle er like verdifulle, og at vi kan få være det mennesket vi ønsker å være. Toleranse og respekt er viktig i dette arbeidet. Din jobb er ikke å forandre barn og unge, men å anerkjenne dem for akkurat den de er.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor er det viktig å møte barn og unge som de er?

  2. Hvilke normer og forventninger har ditt lokalsamfunn til kjønn?

  3. Meninger om kjønnsmangfold er delt i Norge. Hva tenker du om temaet?

Kilder

Bufdir. (2020, 28. juli). Skole og utdanning. https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/lhbtiq/Skole_og_utdanning/

LINK – Livsmestring i norske klasserom. (u.å.) En skjønn identitet: En samling om kjønnsmangfold. Hentet 18. mars 2021 fra https://www.linktillivet.no/filer/Kjonnsmangfold_LINK.pdf

Follestad, T. H., Slettvoll, T. & Solli, S. (u.å.). Seksuell identitet og kjønnsidentitet. (u.å.). I M. Johansen & S. Gamnes (Red.), eMetodebok for seksuell helse. Hentet 18. mars 2021 fra https://www.emetodebok.no/kapittel/seksualitet-seksuelle-dysfunksjoner-og-sexologi/

World Health Organization. (2006). Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health. https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2009/defining_sexual_health.pdf

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 24.02.2021

Læringsressurser

Puslespillet meg – min identitet?