Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvilke språkspørsmål er viktige for deg?

Del: 1

Oppgave 1. Hva er språkpolitikk?

En definisjon av begrepet språkpolitikk:

Språkpolitikk er å formulere målsettinger, sette inn tiltak og lage regler og lover for språka vi bruker i landet vårt. Språkpolitikken påvirker blant annet hvordan språka skal se ut, og hvilken status ulike språk har i samfunnet og i forhold til andre språk.

Dere skal bruke definisjonen som utgangspunkt for en liten tekst om språkpolitikk. Kopier og lim derfor inn definisjonen i et dokument.

 1. I definisjonen nevnes tre ulike områder i språkpolitikken. Marker disse med en farge.

 2. I grupper: Hvilke konkrete språkpolitiske målsettinger, tiltak og regler eller lover kjenner dere til? Prøv å finne minst ett eksempel til hvert av de tre områdene.

 3. Utvid definisjonen ved å skrive inn eksemplene. Står dere fast på noen, er det lov å søke på internett.

 4. Finn kilder som bekrefter at eksemplene er korrekte. Legg inn kildene i teksten.

 5. Gå sammen med en annen gruppe og se på hverandres tekster. Er eksemplene gode? Er de flettet naturlig inn i teksten slik at den flyter? Er kildene ført korrekt? Bruk innspillene til å forbedre teksten.

Oppgave 2. Språkpolitikk i praksis

For å forstå hva språkpolitikk virkelig er, kan det være lurt å se på praktiske eksempler.

Først skal dere lese artikkelen "Hvordan kan vi styre språket?". Deretter skal dere "dekonstruere" (dele opp i mindre deler) definisjonen dere leste i del 1 ved hjelp av de interaktive oppgavene nedenfor.

Oppgave 3. Kan du påvirke?

Diskuter i grupper:

 • Hva kan "vanlige folk" som dere gjøre for å påvirke språket og språksituasjonen i Norge?

Oppgave 4. Hva er viktig for deg?

Individuelt:

Hvilke spørsmål synes du burde stå sentralt i den språkpolitiske debatten i Norge i dag? Skriv ned to temaer eller problemstillinger, og lag en kort begrunnelse for hvorfor du mener disse to er viktige.

I grupper:

Gå sammen i grupper på fire til seks deltakere, og sammenlign det dere har skrevet.

 1. Hvilket tema eller problemstilling synes gruppemedlemmene er mest interessant?

 2. Hva mener dere i gruppa om dette temaet eller denne problemstillinga?

I plenum:

Presenter og diskuter denne problemstillinga med de andre elvene i klassen.

Del 2:

I 2018 publiserte Språkrådet rapporten Språk i Norge - kultur og infrastruktur (sprakradet.no), som skulle "identifisere dei (tre til fem) viktigaste innsatsområda for å sikre at norsk språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk teiknspråk står sterkt på alle samfunnsområde også i framtida."

Satsningsområdene i rapporten er å takle

 • språkmangfoldet i arbeidslivet

 • den språkteknologiske hverdagen

 • et mediespråk i endring

 • et flerspråklig Norge

og å styrke

 • språkopplæringa og språklige rettigheter i skolen

 • de nasjonale språka innenfor høyere utdanning

Oppgave 1.

Individuelt:

Bestem deg for hvilke to satsningsområder du syns er viktigst, og ranger dem. Noter deretter argumenter for hvorfor du syns det ene området er viktigere enn det andre.

Oppgave 2.

I grupper:

 1. Sammenlign rangeringene og argumentene. Hvorfor er dere enige/uenige?

 2. Hvorfor er det så vanskelig å bli enige om hvordan vi skal styre det som har med språk å gjøre?

 3. Da dere argumenterte for rangeringa av satsningsområdene, argumenterte dere da mest på grunnlag av hva som var best for dere personlig, eller for samfunnet som helhet? Hvorfor?

Relatert innhold

Er det sånn at språkendringer “bare skjer”, eller kan vi styre språket som vi vil? Og hvem kan i så fall styre det?

Kilder:

Språkpolitikk (u.å.) Henta fra Wikipedia (juni 2021): https://no.wikipedia.org/wiki/Språkpolitikk

CC BY-SASkrevet av Christian Lund og Marthe Moe.
Sist faglig oppdatert 17.06.2021

Læringsressurser

Språkstyring