Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvilke språkspørsmål er viktige for deg?

Del: 1

Oppgave 1. Hva er språkpolitikk?

En definisjon av begrepet språkpolitikk:

Språkpolitikk er å formulere målsettinger, sette inn tiltak og lage regler og lover for språka vi bruker i landet vårt. Språkpolitikken påvirker blant annet hvordan språka skal se ut, og hvilken status ulike språk har i samfunnet og i forhold til andre språk.

Dere skal bruke definisjonen som utgangspunkt for en liten tekst om språkpolitikk. Kopier og lim derfor inn definisjonen i et dokument.

 1. I definisjonen nevnes tre ulike områder i språkpolitikken. Marker disse med en farge.

 2. I grupper: Hvilke konkrete språkpolitiske målsettinger, tiltak og regler eller lover kjenner dere til? Prøv å finne minst ett eksempel til hvert av de tre områdene.

 3. Utvid definisjonen ved å skrive inn eksemplene. Står dere fast på noen, er det lov å søke på internett.

 4. Finn kilder som bekrefter at eksemplene er korrekte. Legg inn kildene i teksten.

 5. Gå sammen med en annen gruppe og se på hverandres tekster. Er eksemplene gode? Er de flettet naturlig inn i teksten slik at den flyter? Er kildene ført korrekt? Bruk innspillene til å forbedre teksten.

Oppgave 2. Språkpolitikk i praksis

For å forstå hva språkpolitikk virkelig er, kan det være lurt å se på praktiske eksempler.

Først skal dere lese artikkelen "Hvordan kan vi styre språket?". Deretter skal dere "dekonstruere" (dele opp i mindre deler) definisjonen dere leste i del 1 ved hjelp av de interaktive oppgavene nedenfor.

Oppgave 3. Kan du påvirke?

Diskuter i grupper:

 • Hva kan "vanlige folk" som dere gjøre for å påvirke språket og språksituasjonen i Norge?

Oppgave 4. Hva er viktig for deg?

Individuelt:

Hvilke spørsmål synes du burde stå sentralt i den språkpolitiske debatten i Norge i dag? Skriv ned to temaer eller problemstillinger, og lag en kort begrunnelse for hvorfor du mener disse to er viktige.

I grupper:

Gå sammen i grupper på fire til seks deltakere, og sammenlign det dere har skrevet.

 1. Hvilket tema eller problemstilling synes gruppemedlemmene er mest interessant?

 2. Hva mener dere i gruppa om dette temaet eller denne problemstillinga?

I plenum:

Presenter og diskuter denne problemstillinga med de andre elvene i klassen.

Del 2:

I 2018 publiserte Språkrådet rapporten Språk i Norge - kultur og infrastruktur (sprakradet.no), som skulle "identifisere dei (tre til fem) viktigaste innsatsområda for å sikre at norsk språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk teiknspråk står sterkt på alle samfunnsområde også i framtida."

Satsningsområdene i rapporten er å takle

 • språkmangfoldet i arbeidslivet

 • den språkteknologiske hverdagen

 • et mediespråk i endring

 • et flerspråklig Norge

og å styrke

 • språkopplæringa og språklige rettigheter i skolen

 • de nasjonale språka innenfor høyere utdanning

Oppgave 1.

Individuelt:

Bestem deg for hvilke to satsningsområder du syns er viktigst, og ranger dem. Noter deretter argumenter for hvorfor du syns det ene området er viktigere enn det andre.

Oppgave 2.

I grupper:

 1. Sammenlign rangeringene og argumentene. Hvorfor er dere enige/uenige?

 2. Hvorfor er det så vanskelig å bli enige om hvordan vi skal styre det som har med språk å gjøre?

 3. Da dere argumenterte for rangeringa av satsningsområdene, argumenterte dere da mest på grunnlag av hva som var best for dere personlig, eller for samfunnet som helhet? Hvorfor?

Kilder:

Språkpolitikk (u.å.) Henta fra Wikipedia (juni 2021): https://no.wikipedia.org/wiki/Språkpolitikk

CC BY-SASkrevet av Christian Lund og Marthe Moe.
Sist faglig oppdatert 17.06.2021

Læringsressurser

Språkstyring

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell