Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Livet etter døden

I denne oppgava skal du sammenlikne to nyere tekster om livet etter døden med en 2000 år gammel tekst om samme emne.
Rose i knupp med rimfrost. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tekst 1: "Kryonikk handler om livet"

Alcor Life Extension Foundation er ledende i verden på kryonikkforskning og kryonikkteknologi. Kryonikk er ei form for kuldekonservering: Rett etter døden kjøles menneskekroppen ned til minus 196 grader celsius. Kryonikktilhengerne håper på at nedfryste mennesker kan bringes til live igjen en gang i framtida, når vitenskapen har kommet lenger enn i dag. Per i dag fins ingen teknologi som kan gjenopplive nedfryste kropper. I 2012 var tallet på personer som har latt seg fryse ned, rundt 250. Også i Norge er det noen som har inngått avtale med Alcor om framtidig nedfrysing.

Reklamebrosjyren " Brenda Peters: Kryonikk handler om livet", som denne oppgava handler om, er skrevet av Brenda Peters, tidligere styremedlem hos Alcor. Teksten er fra 1990.

Oppgave 1

Les reklamebrosjyren "Kryonikk handler om livet" av Brenda Peters og svar på spørsmåla nedenfor.

 1. Hva er kryonikk?
 2. Hva er formålet med kryonikk?
 3. Hva slags holdning har Alcor til aldring og død?
 4. Karakteriser ordvalget til forfatteren og gi eksempler.
 5. Om du hadde hatt muligheten til å leve evig på denne kloden, ville du ha grepet den? Hvorfor (ikke)?
 6. Er troen på vitenskapen også en tro? Argumenter.

Oppgave 2

Et retorisk blikk på teksten "Kryonikk handler om livet"

 1. Hvem er sender?
 2. Hva er emnet teksten handler om?
 3. Hva er formålet med brevet?
 4. Etos: Hvordan prøver senderen å bygge opp troverdigheten sin?
 5. Logos: Hva er de nøkterne fakta i brevet?
 6. Patos: Hva slags språklige virkemidler og strategier for å overtale bruker senderen for å påvirke mottakerne?
 7. Hva tror du kjennetegner de mottakerne som reagerer positivt på dette brevet?

Tekst 2: Mitt verdensbilde (utdrag)

Albert Einstein (1879–1955) var en framstående tysk fysiker. Familien hans var av jødisk opphav, og han emigrerte til USA da Hitler kom til makta i 1933. Einstein bidro med flere epokegjørende arbeider til utviklinga av den moderne fysikken. Han fikk nobelprisen i fysikk i 1921.

Du skal nå lese et utdrag fra boka Mitt verdensbilde (1934), der Einstein reflekterer over eget arbeid og livssyn.

Albert Einstein: Mitt verdensbilde (utdrag)

Oppgave 3

 1. Tekstutdraga du har lest, er henta fra et personlig essay. Kan du peke på to–tre typiske sjangertrekk i utdraga?
 2. Hva tror du er formålet med dette essayet? Hva ønsker forfatteren å oppnå?
 3. Hva legger Albert Einstein i det å være religiøs?
 4. Hva mener han er hensikten med vårt "korte besøk" her på jorda?
 5. Hvilke verdier er det Einstein framhever som sine idealer?
 6. Begrunner han sine oppfatninger og verdier ut fra prinsipper som ligger utenfor ham selv, eller begrunner han dem ut fra egen erfaring?
 7. Hvilken grunnfølelse er ifølge Einstein kilden til både kunst, vitenskap og religion?
 8. Hva slags tanker har Einstein om Gud og et liv etter døden?
 9. Er du enig i at det er redsel og egoisme hos menneskene som får dem til å ønske seg et liv etter døden?
 10. Einstein bruker mange språklige bilder i essayet sitt. Finn minst fem gode eksempler på språklige bilder, og forklar med dine egne ord hva bildene skal uttrykke.

Tekst 3: Johannes' åpenbaring (utdrag)

I mange religiøse tradisjoner finner vi forestillinga om at menneskene må stå til ansvar for sine liv etter døden. Ofte er disse forestillingene knytta til fortellinger om verdens undergang. Da holdes det dom over menneskene, og deretter fødes det en ny og bedre verden.

Ei slik fortelling finner vi også i Det nye testamentet i Bibelen, i boka Johannes' Åpenbaring. Ei åpenbaring er viten som blir formidla av et overnaturlig vesen, ofte en engel eller Gud. Johannes' Åpenbaring er den siste boka i Det nye testamentet i Bibelen, og blei trolig nedskrevet ca. 70–100 år etter vår tidsregning.

Les utdrag fra Johannes` Åpenbaring, kapittel 21, vers 1–8

Oppgave 4

Sammenlikn tre tekster om livet etter døden.

 1. Sammenlikn Brenda Peters og Alcor-medlemmenes holdning til livet og døden med det Albert Einstein skriver om det samme emnet. Hvilke forskjeller finner du? Fins det likheter også?
 2. Hvordan tror du Albert Einstein ville ha reagert om han hadde mottatt et salgsbrev fra Alcor?
 3. Hva slags "sjanger" er et verk som Bibelen? Hva skiller den fra de to andre tekstene du har lest?
 4. I Johannes' Åpenbaring finner vi andre forestillinger om liv og død enn i tekstene til Einstein og Peters. Pek på forskjellene.
 5. Hvilke tanker og holdninger appellerer mest til deg? Grunngi svaret.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 04.02.2019

Læringsressurser

Memento mori