Hopp til innhold

Historisk materiale

Kilde: Dronning Margretes valgbrev 1388

Under ser du teksten fra dronning Margretes valgbrev i sin helhet. Den er oversatt til moderne språk for å gjøre det enklere for deg.
Dronning Margretes segl 1388
Åpne bilde i et nytt vindu

Orker du ikke å lese hele teksten, leser du den delen som er uthevet. Men les gjerne hele om du vil.

Vinald, med Guds nåde erkebiskop i Nidaros, Øystein av Oslo, Olav av Stavanger, Sigurd av Hamar, Henrik av Grønland, biskoper med den samme nåde, prosten ved Mariakirken i Oslo og rikets kansler i Norge, Henrik Henriksson, Ulv Holmgeirsson, Ulv Jonsson, riddere, Håkon Jonsson, Gaute Eiriksson, Jon Martinsson, Alv Haraldsson, Benedikt Nikulausson, Ogmund Bolt, Jon Darre, Håkon Stumpe, Peter Nikolasson, Nikolas Galle, Finn Gyrdsson, Guldbrand Erlingsson, Torald Sigurdsson, Herleik Åsulvsson, Magnus Stoltekarl, Håkon Topp, Jappe Fastalsson og Svale Ottesson sender alle menn over hele Norge og dets skattland Guds og sin hilsen.

Vi gjør åpent kjent med dette vårt åpne brev at fordi den høybårne fyrstinne, vår kjære frue, fru Margareta, med Guds nåde Norges og svears dronning og rett arving og fyrstinne til riket i Danmark, var vår kjære herre kong Håkons hustru og mor til vår kjære herre kong Olav, som nå nylig døde - måtte Gud ha sjelene til dem begge - og på grunn av den gunst og gode vilje som vi alltid har erfart av henne, og fremdeles setter det samme håp til hennes nåde, så har vi alle førnevnte, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner, på våre vegne og på vegne av hele Norges rike, enstemmig annammet, utvalgt og med god vilje mottatt den høybårne fyrstinne, den førnevnte fru dronning Margareta, til mektig frue og rett husbond for oss alle førnevnte, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner og hele Norges rike, og [vi gjør kjent] at denne førnevnte dronning Margareta skal ha fullmakt til å stå for og rå for riket i Norge, med makt og myndighet i alle deler, over hele Norges rike, både land, slott, festninger og tegner, både sørlig og nordlig over hele Norge og dets skattland, med Guds hjelp i alle hennes levedager, og at alle førnevnte, og enhver især for seg, skal styrke og hjelpe henne i all hennes rett og ikke hindre noe av det som hun har rett til.

Og alle vi førnevnte, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner har på våre vegne og på vegne av hele riket i Norge tilsagt, lovt og svoret den samme førnevnte, vår kjære fru dronning Margareta, hull og tro tjeneste så lenge hun lever, og i alle deler å holde den førnevnte, vår kjære fru dronning Margareta, slik som her står foreskrevet.

Videre har vi alle sammen, erkebiskopen, biskoper, prost, riddere og sveiner, samtykt i at ingen av oss skal ha flere huskarer og setesveiner enn lovboken og Hirdskråen vitner.

Likeledes har vi alle sammen, erkebiskop, biskop, prost, riddere og sveiner samtykt i at på grunn av nødvendige tarv som påhviler riket både i sør og i nord, skal allmuen i hele Norge utrede allmenning nå i ett år.

Likeledes har vi alle sammen, erkebiskop, biskop, prost, riddere og sveiner lovt, tilsagt og svoret på våre som på deres vegne, all den hullskap og troskap som vi og dere skylder rikets rette høvding. Så har hun også lovt og tilsvoret oss og dere at hun skal holde lov og landsens rett mot oss og dere i alle sine levedager. Derfor ber vi og rår dere til at dere avlegger den samme troskapsed til vår førnevnte kjære fru dronningen, og at hver syslemann skal ta i mot denne eden i sin sysle, og at dere skal være greie og velvillige, lydige og underdanige mot henne og hennes ombudsmenn, og la henne og hennes ombudsmenn lett komme til at det som dere er skyldige til å yte rikets rette høvding etter lovene og landets gamle sedvane, og [det] så mye mer som hun har budt alle syslemenn og deres ombudsmenn at hver av dem i sin sysle skal holde og styrke lov og landsens rett.

Dette brev ble gjort i Oslo kyndelsmessdag [2. feb.] 1388 år etter Guds fødsel, under våre segl.

Ordliste
 • Vinald, med Guds nåde - erkebiskopens navn var Vinald

 • Erkebiskop - i dette tilfellet; katolsk kirkelig overhode, altså den øverste katolske embetsmannen i Norge

 • Biskop - kirkelig embetsmann som er åndelig og kirkerettslig overhode for et bispedømme

 • Prost - øverste kirkelige embetsmann i et prosti

 • Kansler - en geistlig i kongens tjeneste som bl.a. hadde ansvaret for oppbevaringen av riksseglet. Han fungerte som kongens rådgiver

 • Ridder - en adelstittel. Fra 1315 var ridder den høyeste adelstittelen i Norge

 • Svein - en væpner, adelstittel med rang under ridder

 • Svears - svenskene. Svea riket = Sverige.

 • Gunst - velvilje, ære, fortjeneste, favør

 • (enstemmig) annammet - (enstemmig) anerkjennelse

 • Mektig frue og rett husbond - kvinnelig riksstyre

 • Huskarer - kongens / dronningens væpnede følger

 • Setesveiner - en som har svoret troskapsed til en stormann og tjener denne som sin konge. Erkebiskopen og biskopene hadde setesveiner. Disse var fritatt for skatt og militærtjeneste

 • Hird - kongens hoff og livvakt

 • Hirdskråen - den skrevne hirdloven

 • (nødvendig) tarv - behov, trang, krav, interesse

 • Allmenning - i dette tilfellet; skatt

 • Hullskap (og troskap) - avlagt troskapsed

 • Syslemann - sysselmann; kongens øverste embetsmann i et syssel. Han hadde bl.a. anklagerett, politi- og straffemyndighet

 • Sysle - syssel; et forvaltningsområde ledet av en sysselmann

 • Ombudsmenn - kongelig embetsmann

 • Kyndelsmessedag - kyndel = lys. En katolsk lysmesse som feires for Jomfru Maria den 2. februar

CC BY-NC-NDSkrevet av Patricia Haeck. Rettighetshaver: Riksarkivet
Sist faglig oppdatert 05.07.2017

Læringsressurser

Fordeling og legitimering av makt