Hopp til innhold

Oppgave

Ulikheter i Oslo

Oslo er byen med de største sosiale forskjellene i Norge. Ta T-banen fra Oslo øst til Oslo vest, og utforsk ulikhetene mellom de ulike bydelene i hovedstaden. Undersøk deretter de sosiale forskjellene der du bor.

Er Oslo en delt by? I disse oppgavene skal du utforske de sosiale forskjellene i Oslo og sammenligne dem med der du bor. Start gjerne med å se videoen til rapperen Don Martin. I sangen skildrer han Oslo som en delt by og synger om sin tilhørighet til Oslo øst. Tittelen "Nilsen" referer til dikteren Rudolf Nilsen, visesangeren Lillebjørn Nilsen og rockemusikeren Joachim Nilsen, som alle kommer fra Oslo.

En T-banetur fra Oslo øst til Oslo vest

Bruk det interaktive kartet på siden Ulikhet i Oslo. En T-banetur fra Oslo vest til Oslo øst (envisio.no). Ta T-banen fra øst til vest i Oslo, og utforsk ulikheter i inntekt og levekår. (Hvis du ikke kan bruke det interaktive kartet, finner du en oversikt over levekårene under oppgavene. Der finner du også en lenke for hver stasjon til Google Earth hvis du vil utforske området nærmere.)

 1. Velg ut minst to ulike sosiale faktorer som er beskrevet på det interaktive kartet. Beskriv deretter konkret hvordan disse sosiale faktorene endrer seg etter hvert som man beveger seg fra øst til vest i Oslo

 2. Hva tror du er de viktigste grunnene til at det er så store forskjeller mellom øst og vest i Oslo?

 3. Hvorfor tror du mennesker med den samme sosioøkonomiske statusen bosetter seg på det samme stedet?

 4. Hvilke konsekvenser tror du den sosiale ulikheten mellom Oslo øst og Oslo vest kan få for dem som bor i byen og for det norske samfunnet?
Oversikt over info på Oslokartet

Furuset stasjon

Furuset stasjon på Google Earth (earth.google.com)

Nøkkeltall for Furuset stasjon

 • gjennomsnittsinntekt 2018: 353 000 kroner

 • andel blokkbebyggelse: 84 prosent

 • andel personer med lav utdannelse: 42 prosent

 • andel innvandrere med: kort botid = 7,9 prosent, lang botid = 39 prosent

 • andel med innvandrerforeldre: 25 prosent

Nøkkeltall bydelen til Furuset (Alna)

 • gjennomsnittlig levealder: kvinner = 83,2 år, menn = 79,3

 • arbeidsledighet (mars 2021): 7,9 prosent

 • droppet ut av videregående skole: 10,3 prosent

Ensjø stasjon

Ensjø stasjon på Google Earth (earth.google.com)

Nøkkeltall for Ensjø

 • gjennomsnittsinntekt 2018: 480 000 kroner

 • andel blokkbebyggelse: 96 prosent

 • andel personer med lav utdannelse: 15 prosent

 • andel innvandrere med: kort botid = 6,5 prosent, lang botid = 19 prosent

 • andel med innvandrerforeldre: 8,9 prosent

Nøkkeltall bydelen til Ensjø (Gamle Oslo)

 • gjennomsnittlig levealder: kvinner = 82,6 år, menn = 76,8 år

 • arbeidsledighet (mars 2021): 7,9 prosent

 • droppet ut av videregående skole: 16,4 prosent

Grønland stasjon

Grønland stasjon på Google Earth (earth.google.com)

Nøkkeltall for Grønland

 • gjennomsnittsinntekt 2018: 375 000 kroner

 • andel blokkbebyggelse: 99 prosent

 • andel personer med lav utdannelse: 29 prosent

 • andel innvandrere med: kort botid = 12 prosent, lang botid = 30 prosent

 • andel med innvandrerforeldre: 13 prosent

Nøkkeltall bydelen til Grønland (Gamle Oslo)

 • gjennomsnittlig levealder: kvinner = 82,6 år, menn = 76,8 år

 • arbeidsledighet (mars 2021): 7,9 prosent

 • droppet ut av videregående skole: 16,4 prosent

Majorstua stasjon

Majorstua stasjon på Google Earth (earth.google.com)

Nøkkeltall for Majorstua

 • gjennomsnittsinntekt 2018: 542 000 kroner

 • andel blokkbebyggelse: 96 prosent

 • andel personer med lav utdannelse: 12 prosent

 • andel innvandrere med: kort botid = 8,1 prosent, lang botid = 16 prosent

 • andel med innvandrerforeldre: 4,4 prosent

Nøkkeltall bydelen til Majorstua (Frogner)

 • gjennomsnittlig levealder: kvinner = 84,5 år, menn = 81,8 år

 • arbeidsledighet (mars 2021): 6,9 prosent

 • droppet ut av videregående skole: 7,1 prosent

Slemdal stasjon

Slemdal stasjon på Google Earth (earth.google.com)

Nøkkeltall for Slemdal

 • gjennomsnittsinntekt 2018: 1 080 000 kroner

 • andel blokkbebyggelse: 18 prosent

 • andel personer med lav utdannelse: 6,5 prosent

 • andel innvandrere med: kort botid = 6,5 prosent, lang botid = 7,9 prosent

 • andel med innvandrerforeldre: 1,5 prosent

Nøkkeltall bydelen til Slemdal (Vestre Aker)

 • gjennomsnittlig levealder: kvinner = 87, 2 år, menn = 83,4 år

 • arbeidsledighet (mars 2021): 3,8 prosent

 • droppet ut av videregående skole: 2,6 prosent

Holmenkollen stasjon

Holmenkollen stasjon på Google Earth (earth.google.com)

Nøkkeltall for Holmenkollen

 • gjennomsnittsinntekt 2018: 907 000 kroner

 • andel blokkbebyggelse: 38 prosent

 • andel personer med lav utdannelse: 15 prosent

 • andel innvandrere med: kort botid = 4,1 prosent, lang botid = 11 prosent

 • andel med innvandrerforeldre: 2,1 prosent

Nøkkeltall bydelen til Holmenkollen (Vestre Aker)

 • gjennomsnittlig levealder: kvinner = 87,2 år, menn = 83,4 år

 • arbeidsledighet (mars 2021): 3,8 prosent

 • droppet ut av videregående skole: 2,6 prosent

Utforskningsoppgaver

Utforsk ulike sider ved ulikheten i Oslo og stedet der du bor. Del klassen i grupper, fordel oppgavene i de klikkbare boksene under, og framfør resultatet for hverandre. Dere kan også velge en av oppgaven hver for dere og svare på den.

1. Boligprisene i Oslo øst og Oslo vest

En årsak til ulikhetene i Oslo er forskjeller i boligbebyggelsen og boligprisene mellom Oslo øst og Oslo vest.

 1. Finn to boligannonser for en bolig på østkanten og en bolig på vestkanten som ligner hverandre i størrelse. Sammenlign prisen mellom dem. Du kan for eksempel bruke Finn eiendom (finn.no).

 2. Hvordan kan boligprisene føre til skillelinjer mellom øst og vest?

 3. Ulikhetene i Oslo går langt tilbake i tid. Hva er de historiske grunnene til at boligbebyggelsen og boligprisene er forskjellige på Oslo øst og Oslo vest?


Relevante kilder:

2. Oslo og Norge

Skyldes de store forskjellene i Oslo at noen av bydelene skiller seg ut fra resten av Norge?

 1. Velg to bydeler i Oslo vest og en i Oslo øst og finn gjennomsnittsinntekten eller medianinntekten for disse bydelene på SSB-siden under.

  SSB: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

 2. Sammenlign tallene du fant i oppgave a med gjennomsnitts- eller medianinntekten i hele Norge og det stedet der du bor.

 3. Basert på det du har funnet ut, på hvilke måter skiller Oslo øst og Oslo vest seg ut fra resten av Norge?

 4. Diskuter årsakene til eventuelle forskjeller og likheter mellom Oslo og andre deler av Norge.

3. Innvandring i Oslo

Alle bydelene i Oslo har en høyere andel innvandrere enn gjennomsnittet i Norge. Utforsk innvandringen ved hjelp av Oslo kommunes statistikk over personer med innvandrerbakgrunn på siden under.

Oslo kommune: Personer med innvandrerbakgrunn

 1. Undersøk hvor stor andel innvandrere de ulike bydelene i Oslo har.

 2. Undersøk hvilke områder av verden innvandrerne kommer fra i de ulike bydelene Oslo. Bruk Oslo kommunes statistikk over personer med innvandrerbakgrunn.

 3. Hvordan kan innvandrerbefolkningen påvirke de kulturelle forskjellene mellom Oslo vest og Oslo øst?

4. Er Oslo en delt by?

Ulikheten i Oslo er et politisk stridsspørsmål. Den venstreorienterte tankesmien Manifest har kalt Oslo en delt by. Den høyreorienterte tankesmien Civita hevder derimot at Oslo ikke er en delt, men en sammensatt by, fordi forskjellene innad i de ulike bydelene er så store.

 1. Finn eksempler på inntektsforskjeller innad i de ulike bydelene i Oslo. Dere kan bruke dette interaktive kartet med oversikt over gjennomsnittsformue per postnummer fra 2016 (carto.com).

 2. Diskuter om det er riktig eller galt å kalle Oslo en delt by ut fra det dere har funnet ut. Begrunn svaret.

 3. Diskuter om vi bør ha mer eller mindre fokus på de sosiale forskjellene i byer som Oslo. Er det nødvendig å ha fokus på forskjellene, eller kan det virke stigmatiserende?

Relevante kilder:

5. Boformene i Oslo øst og Oslo vest

Bruk siden Oslo kommunes Bydelsfakta til å utforske eierform og trangboddhet i Oslo øst og Oslo vest.

Oslo kommune: Bydelsfakta – statistikk om befolkning, levekår og boforhold

 1. Sammenlign eierformene på Holmenkollen og Slemdal i bydel Vestre Aker i Oslo vest med Grønland i bydel gamle Oslo og Furuset i bydel Alna i Oslo øst. Hva er forskjellene?

 2. Sammenlign trangboddheten i Holmenkollen og Slemdal i bydel Vestre Aker i Oslo vest med Grønland i bydel gamle Oslo og Furuset i bydel Alna i Oslo øst. Hva er forskjellene?

 3. Diskuter hvordan eierform og trangboddhet kan påvirke livskvaliteten til dem som bor i Oslo øst og Oslo vest.

6. Rusmiddelbruken i Oslo

Bruk Oslo kommunes statistikkbank til å utforske bruken av alkohol og hasj blant unge i Oslo. Dere finner oversikten på statistikkbanken til Oslo kommune. (Se i menyen til venstre under "Oslohelsa", "Helserelatert adferd" og "Rus".)

Oslo kommune: Statistikkbanken

 1. Hvilke forskjeller finner du når det gjelder alkoholbruken i bydelene Alna og Gamlebyen i Oslo øst og bydelene Frogner og Vestre Aker i Oslo vest?

 2. Hvilke forskjeller finner du når det gjelder hasjbruken blant unge i bydelene Alna og Gamlebyen i Oslo øst og bydelene Frogner og Vestre Aker i Oslo vest?

 3. Finn ut mer i mediene om rusmiddelbruken i Oslo øst og Oslo vest. Ta gjerne utgangspunkt i avisartikkelen under.

  Akersposten: – Ikke bare brukes det mer narkotika i Oslo vest, det selges også mye der

 4. Diskuter hva som kan være årsakene til forskjellene mellom Oslo øst og Oslo vest når det gjelder rusmidler.

7. Kulturelle forskjeller i Oslo

Det er ikke bare sosiale og økonomiske forskjeller mellom de ulike delene av Oslo, men også kulturelle forskjeller.

 1. Finn noen eksempler på kulturelle forskjeller med tanke på språk, musikk, klesstil og fritidsinteresser mellom Oslo øst og Oslo vest.

 2. Diskuter hva som kan være årsakene til at disse kulturelle forskjellene har utviklet seg.

 3. Finn noen eksempler på ulike medieframstillinger av kulturen i Oslo øst og Oslo vest i for eksempel film, humorprogrammer eller TV-serier. Hva velger de ulike framstillingene å fokusere på?

 4. Diskuter i hvilken grad mediene bidrar til å opprettholde og forsterke kulturelle stereotypier mellom Oslo øst og Oslo vest.

8. Ulikheten der du bor
 1. Finn oversikt over sosiale og økonomiske forskjeller blant kommunene eller bydelene der du selv bor. Bruk statistikk på kommunens hjemmesider eller eventuelt sidene under.

 2. Hva er de største forskjellene du finner mellom ulike områder av ditt nærmiljø?

 3. Diskuter hva som kan være de viktigste årsakene til de forskjellene du har funnet.

Kilder

Ljunggren, J. (Red). (2017). Oslo – ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk.

Oslo kommune (u.å.). Bydelsfakta – statistikk om befolkning, levekår og boforhold. https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/

Sist oppdatert 07.04.2021
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Lagdeling, klasser og sosial ulikhet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter