Hopp til innhold

Fagartikkel

Fagbegreper i faget administrasjon og bærekraftig drift

Vi har her samlet noen av fagbegrepene som brukes i faget administrasjon og bærekraftig drift. Listen kan brukes som et oppslagsverk i arbeidet med faget.

Unge mennesker på kontoret. Foto.

Akkordlønn
Lønn for ett fastsatt arbeid, for eksempel å male et hus.

Anbud
Et anbud er et bindende tilbud om å utføre et arbeid eller selge en vare, eller tjeneste, på bestemte betingelser.

Automatisering
Få systemer til å styre seg selv og fungere uten innblanding fra mennesker.

Bruttofortjeneste
Forskjellen mellom salgsinntekt uten merverdiavgift og varekostnad. Bruttofortjeneste i prosent regnes i forhold til salgsinntekt uten mva. Bruttofortjeneste brukes i budsjett, regnskap og regnskapsanalyse.

Bruttolønn
Lønn før skatt.

Byråkratisk
Klare ansvars- og myndighetsforhold, hvor alle skal gå tjenestevei.

Bærekraftig utvikling
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Dekningsbidrag
Differansen mellom salgspris og variable kostnader. Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader og fortjeneste.

Direkte anskaffelse
En anskaffelse hvor du henvender deg direkte til én leverandør som du kjøper fra.

Diskriminering
Usaklig eller urimelig forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, hudfarge, språk, politisk syn, nedsatt funksjonsevne, religion og livssyn.

Fagforening
En sammenslutning for arbeidstakere innenfor samme fag eller bransje. En fagforening skal fremme interessene til medlemmene sine.

Feriepenger
Penger som utbetales for ferieukene isteden for lønn. Feriepengene utgjør 10,2–14,3 prosent av lønn kalenderåret før.

Frikort
Et skattekort som viser arbeidsgiveren at de ikke skal trekke skatt, fordi du tjener under et bestemt beløp (fribeløpet).

Forskuddstrekk
En andel av lønnen som arbeidsgiver holder tilbake, for å betale skatten din.

Hierarki
En rangordning der de som er øverst, har mer ansvar og myndighet enn de lenger nede i organisasjonen.

Innovasjon
En ny vare, tjeneste, produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform, som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.

Innstilling (i rekrutteringsprosessen)
En liste som viser hvilke personer vi ønsker å tilby jobb, i rangert rekkefølge. Innstillingen utarbeides av de som har deltatt i rekrutteringsprosessen.

Insentiv
Et insentiv er noe som motiverer et menneske til handling. Det kan være ekstra lønn, feriedager eller andre goder som motiverer til en ekstra arbeidsinnsats.

Internkontroll
Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Introduksjonsplan
En plan som beskriver hvordan bedrifter skal legge til rette for å ta imot nye medarbeidere. Planen skal sikre at nyansatte får tilgang til alt nødvendig utstyr og opplæring.

Kassekreditt
En mulighet til å overtrekke en driftskonto inntil en avtalt kredittramme hos banken sin. Bedriften betaler rente for det beløpet som bedriften til enhver tid har overtrukket kontoen.

Maskinlæring
Datamaskiner som bruker statistiske metoder for å finne mønstre i store datamengder. Vi sier at maskinen «lærer» i stedet for å bli programmert.

Kom­mandolinje
En linje som viser hvordan ansvar og myndighet er tiltenkt i en organisasjon.

Kontrollspenn
Antall personer og fagområder en leder har ansvar for.

Kravspesifikasjon
En beskrivelse av hva virksomheten ønsker å kjøpe. Her må for eksempel mengde, kvalitet, service og leveringstid stå beskrevet.

Kundereise
De fasene kunden går i gjennom i kjøpsprosessen: behovsavdekking, informasjonsinnhenting, kjøpsbeslutning og evaluering.

Kunstig intelligens
Datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens.

Lineær avskrivning
Avskrivinger hvor beløpet er like stort hvert år. For å beregne det årlige avskrivningsbeløpet tar bedriften eiendelens verdi og deler på antall år som er eiendelens antatte levetid.

Linjeledelse
Ordrene, eller kommandoene, går ovenfra og ned, og når en medarbeider har et spørsmål, går henvendelsen nedenfra og opp.

Linjeorganisasjon
En organisasjon som kan illustreres med et organisasjonskart med linjer som viser en klar ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike ledelsesnivåene.

Linje- og stabsorganisasjon
En linjeorganisasjon med en eller flere avdelinger på siden av linjen, som ofte kalles stab. En stab gir service til hele organisasjonen og er rådgivende. Ofte ligger funksjoner som økonomi eller personal i en stabsavdeling.

Merverdiavgift
En generell avgift på varer og tjenester i hvert handels- og produksjonsledd. Den vanligste merverdiavgiftssatsen er 25 prosent.

Nettolønn
Lønn etter skatt. Det vil si de pengene du får utbetalt.

Norm
Både formelle og uformelle regler. Formelle regler kan være nedskrevne lover og regler, og uformelle regler kan være uskrevne regler. For eksempel har vi normer for bordskikk som ikke er skrevet ned.

Pantelån
Et langsiktig lån som ytes mot sikkerhet i fast eiendom, transportmiddel, varelager, verdipapirer eller andre verdigjenstander.

Periodisering
Å periodisere vil si å tidsavgrense innbetalinger og utbetalinger. Innbetalinger skal inntektsføres i den perioden varer er solgt eller tjenester utført, mens utbetalinger skal kostnadsføres i den perioden de er forbrukt.

Prosentkort
Et prosentkort har et skattekort med en fast prosent som arbeidsgiveren skal trekke i skatt.

Prosjektorganisasjon
Ansatte i en organisasjon arbeider sammen i grupper med tidsbegrensede prosjekter. Gruppene oppløses når prosjektet er ferdig. Ansatte kan gjerne være med i flere grupper eller prosjekter på samme tid.

Provisjonslønn
Lønn som knyttes mot oppnådde resultater, for eksempel lønn basert på antall solgte produkter.

Reskontro
Samling av kontoer for føring av spesifisert regnskap med hver enkelt forretningsforbindelse.

Saldoavskrivning
Prosentvis like avskrivninger hvert år. Kronebeløpet som eiendelen blir avskrevet med, blir da høyest første år og lavere for hvert år som går.

Samfunnsansvar
Sosiale og miljømessige hensyn som bedrifter tar frivillig i sin daglige drift.

Sirkulær verdikjede
En verdikjede som er formet som en sirkel, ved at utgåtte produkter blir brukt som råstoff til nye produkter.

Skattekort
Er et elektronisk dokument som viser hvor mye arbeidsgiveren skal trekke i skatt. Det gjelder for ett kalenderår av gangen.

Skattetabell
En inntektstabell arbeidsgiver bruker for å beregne hvor mye du skal betale i skatt.

Taushetsplikt
Når du har forbud mot å dele informasjon som du får kjennskap til via jobben. Taushetsplikten gjelder også etter at du har sluttet i jobben.

Tingenes internett
Ulike tekniske apparater er koblet til internett og kan kommunisere med hverandre.

Tjenestevei
På et organisasjonskart kommer tjenestevei til syne ved linjene mellom de ulike nivåene i organisasjonen, som også blir kalt kommandolinjer. Å henvende seg til nærmeste leder blir derfor kalt å gå tjenestevei.

Verneombud
En arbeidstaker som er valgt av sine kolleger for å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet trer inn i en sak dersom ikke arbeidstakeren selv får til en løsning. Verneombudet skal også melde fra om utilfredsstillende forhold på arbeidsplassen.

Sist oppdatert 28.07.2021
Skrevet av Cecilie Lund og Tone Hadler-Olsen

Læringsressurser

Fagbegreper og studietips