Hopp til innhold

Fagstoff

Medienes samfunnsoppdrag

For at demokratiet vårt skal fungere, er innbyggerne avhengige av informasjon. Mediene skal ivareta dette. Nyhetsmediene skal formidle informasjon som gjør at folk kan delta i samfunnsdebatten og ta bevisste valg. Det ligger mye makt i dette ansvaret.
Politimann foran mange journalister og kamerafolk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Medienes samfunnsoppdrag

Mediene har en sentral samfunnsrolle. Nyhetsmediene skal formidle informasjon som gjør at folk kan delta i samfunnsdebatten og ta bevisste valg. Dette er en viktig del av det vi kaller for medienes samfunnsoppdrag. Hvis vi skal ta aktivt del i samfunnet og delta i den offentlige debatten, er vi altså avhengige av mediene.

Mediene skal tale enkeltmenneskets sak mot autoritetene og avsløre maktmisbruk og kritikkverdige forhold hos myndighetene. I et demokrati skal alle grupper i samfunnet være synlige og ha mulighet til å komme gjennom med sin stemme. Mediene skal beskrive virkeligheten og speile det samfunnet vi er en del av.

Vær Varsom-plakaten om medienes samfunnsrolle

I Vær varsom-plakaten leser vi om de etiske normene som gjelder for mediene. Det første punktet i plakaten handler om hvilken rolle mediene skal spille i det norske samfunnet, og den begrunnes ut fra vår demokratiske styringsform:

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Mediene i demokratiet

Mediene spiller en grunnleggende rolle i demokratiet. For at demokratiet vårt skal fungere, er innbyggerne avhengige av informasjon. Mediene skal ivareta dette. Det ligger mye makt i dette ansvaret. Mediene skal presentere et utvalg av informasjon på en måte som er relevant og forståelig.

Det er for eksempel viktig at mediene dekker valgkampen bredt i forkant av et stortingsvalg. Hva står de ulike politiske partiene for? Hvilke partier er opptatt av miljøsaker, og hva mener de ulike partiene om skole og utdanning?

Person avgir stemme ved valg, stemmeseddel og valgurne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mediene skal holde oss oppdaterte på viktige spørsmål. Aktiv deltakelse i samfunnsdebatten krever kunnskap og innsikt. I et demokrati er vi avhengige av en arena der vi kan diskutere oss fram til gode måter å styre fellesskapet på.

I den offentlige debatten diskuterer vi for eksempel hva som er gode løsninger på våre felles problemer, og hvordan skattepengene skal brukes. Mediene kan påvirke hva og hvem som slipper til i offentligheten.

Mediene skal føles relevante for alle og treffe bredt, et mangfold av stemmer i offentligheten er en demokratisk forutsetning. Mediene har et spesielt ansvar for at ulike grupper og syn kommer til uttrykk.Kilde

Pressens faglige utvalg (2015, 1. juli). Vær Varsom-plakaten. Hentet 5. mai 2020 fra https://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen og Trude Løvskar.
Sist faglig oppdatert 14.02.2020

Læringsressurser

Medier, makt og representasjon