Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Studer en holdningskampanje

Nasjonale holdningskampanjer er et virkemiddel i Statens vegvesens arbeid for å bedre trafikksikkerheten. I denne oppgaven skal du studere ulike sider ved holdningskampanjen "Takk for oppmerksomheten".
Styret og dashbordet til en bil i mørket. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Se denne filmen:

Statens vegvesen på YouTube: 3 av 10 dødsulykker skyldes uoppmerksomhet.

Filmen er brukt som et av tiltakene i holdningskampanjen "Takk for oppmerksomheten". Den nasjonale kampanjen består av flere ulike informasjonstiltak, som informasjonsfilmer, innlegg på sosiale medier og informasjon på ulike nettsider.

1) Studer holdningskampanjen

Gå sammen i grupper på fire. Dere skal studere ulike sider ved holdningskampanjen "Takk for oppmerksomheten".

 • Fordel de ulike områdene nedenfor mellom dere slik at gruppa får svart på alle spørsmålene.

 • Noter svarene i et digitalt fellesdokument.

 • Til slutt skal hvert gruppemedlem presentere svarene på sitt område til resten av gruppa.

 • Målet er at gruppa skal få bred forståelse av ulike sider ved kampanjen, som bakgrunn, ressursbruk, effekt og virkemidler.

Område 1: Studer kampanjefilmen

A) Se filmen

Denne filmen ble brukt som et av tiltakene for å nå ut med budskapet i kampanjen:

Statens vegvesen på YouTube: Oppmerksomhet

B) Svar på spørsmålene

 1. Hva er formålet med denne holdningskampanjen?

 2. Hvem er målgruppa til "Takk for oppmerksomheten"-kampanjen?

 3. Hva er budskapet i filmen?

 4. Hvilke virkemidler spiller filmen på?

 5. Hvorfor blir en fotballbane brukt som måleenhet i filmen?

 6. På hvilken måte kan denne filmen påvirke holdninger og atferd hos målgruppa?

Område 2: Informasjonsspredning på sosiale medier

På digitale flater kan informasjonskampanjen rettes til helt konkrete målgrupper, så informasjonsspredning på sosiale medier kan være en effektiv måte å nå ut til bestemte målgrupper på.

A) Studer Facebook-innlegget

B) Studer resten av Facebook-sida, og svar på spørsmålene

 1. Hvilken målgruppe henvender Statens vegvesen seg til på denne Facebook-sida?

 2. Finn ut hvor mange følgere Facebook-sida har. Hva tenker du om dette tallet? Er det lavt eller høyt for en nasjonal kampanje som dette?

 3. Vurder engasjementet rundt de ulike innleggene på denne Facebook-sida. Se på antallet delinger, likerklikk og kommentarer.

 4. Kom med forslag til andre sosiale publiseringskanaler hvor du mener kampanjen kunne ha vekket mer engasjement. Presenter noen skisser/ideer til innlegg på de ulike kanalene.

 5. Gjør et søk og se om du finner eksempler på andre tiltak og virkemidler som ble brukt i oppmerksomhets-kampanjen.

Område 3: Bakgrunn og bruk av virkemidler

A) Sett deg inn i informasjonen som ble lagt ut på nettsida til Statens vegvesen:

Statens vegvesen: Oppmerksomhet

B) Svar på spørsmålene

 1. Hva er bakgrunnen for kampanjen "Oppmerksomhet"?

 2. Hvilke typer uoppmerksomhet spilles det på i denne kampanjen?

 3. Hvilke ulike virkemidler tar kampanjen i bruk for å bevisstgjøre trafikantene?

C) Se disse kampanjefilmene

D) Svar på spørsmålene

 1. Holdningskampanjer spiller ofte på rasjonell argumentasjon og følelser. Avsenderen bruker da virkemidler som appellerer til både intellekt og følelser, for å påvirke holdninger og adferd. Finn eksempler på bruk av følelser og rasjonell argumentasjon i kampanjefilmene over.

 2. Bruk gjerne retorikken til hjelp.

 3. Hvordan blir du påvirket av disse filmene?

 4. Hvilken stilling har Gry Fluge Vindedal? Hvorfor tror du hun blir brukt som kilde i filmene?

Område 4: Ressursbruk og konsekvenser

Svar på spørsmålene

 1. Statens vegvesen er en fagetat under Samferdselsdepartementet. Fagetaten skal levere tjenester gjennom effektiv bruk av offentlige midler. På hvilken måte kan denne holdningskampanjen være et eksempel på god og effektiv bruk av offentlige midler?

 2. Forskning viser at holdningskampanjer ikke alltid har ønsket effekt. Hva tenker du om at Statens vegvesen bruker så mye ressurser på kampanjer som dette?

 3. Hvilke konsekvenser kan en kampanje som dette få?

 4. Søk og finn eksempler på andre informasjonskampanjer som Statens vegvesen står bak.

2) Presenter svarene for resten av gruppa

 • Hvert gruppemedlem presenterer svarene for sitt område muntlig for resten av gruppa.

 • Alle i gruppa kommer med innspill til hverandre.

3) Oppsummering

 • Hvordan fungerte gruppearbeidet?

 • Hva har dere lært av denne oppgaven?

Relatert innhold

Målet med holdningskampanjer er å påvirke holdninger og adferd hos bestemte målgrupper. Kampanjene spiller på retoriske virkemidler for å påvirke oss.

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 22.04.2021

Læringsressurser

Retoriske strategier og argumentasjon