Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Varierte kalkyleoppgaver

Her kan du sjekke hva du har lært om kalkyler og prising. Velg selv om du vil bruke regneark eller ikke.
Utskrift fra en regnemaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nederst kan du laste ned et regneark med løsningen til de fleste oppgavene.

Oppgave 1

En sportsforretning solgte 500 par fotballsko. Det ga en samlet inntekt på 35 000 kroner. Hva var gjennomsnittsprisen for skoene?

Løsning

Gjennomsnittsprisen blir:  35 000 kroner500=70 kroner

Oppgave 2

Vi skal regne ut salgsprisen for et produkt med merverdiavgift når inntakskosten er 50 kroner, de indirekte kostnadene er 60 prosent, merverdiavgiften er 25 prosent og fortjenesten er 40 prosent.

a) Hvilken type priskalkyle bruker vi her?

Løsning

Siden vi har opplysninger om kostnader og fortjeneste, er det selvkostmetoden som er aktuell å bruke.

b) Regn ut salgsprisen med merverdiavgift.

Fasit

Salgsprisen med merverdiavgift er 140 kroner.

Oppgave 3

Vi skal regne ut salgspris med merverdiavgift på et produkt når inntakskosten er 120 kroner, avansen er 120 prosent og merverdiavgiften er 25 prosent.

a) Hvilken type priskalkyle bruker vi her?

Løsning

Her har vi fått opplyst kostnader og avanse, så da bruker vi avansemetoden.

b) Regn ut salgsprisen med merverdiavgift.

Fasit

Salgsprisen med merverdiavgift er 330 kroner.

Oppgave 4

Inntakskosten for en vare i en butikk er 126 kroner. Butikken har etter lang tid funnet ut at et påslagstall på 2,2 på alle varer gir nok fortjeneste til at butikken «går rundt».

a) Hva blir salgsprisen med merverdiavgift for denne varen?

Løsning

Salgsprisen med merverdiavgift blir

126 kroner·2,2=277,20 kroner

b) En annen vare i butikken koster 440 kroner. Hva er inntakskosten for denne varen?

Løsning

Her gjør vi motsatt og deler på påslagstallet. Inntakskosten blir

440 kroner2,2=200 kroner

Oppgave 5

Vi skal regne ut salgsprisen med merverdiavgift for et produkt når de variable kostnadene er 40 kroner og dekningsbidraget per enhet er 90 kroner. Merverdiavgiften er 25 prosent.

a) Hvilken type priskalkyle skal vi bruke her?

Løsning

Vi har fått opplyst variable kostnader og dekningsbidrag. Da bruker vi bidragsmetoden (framlengs).

b) Regn ut salgsprisen med merverdiavgift.

Fasit

Salgsprisen med merverdiavgift er 162,50 kroner.

Oppgave 6

En bedrift har beregnet de totale variable kostnadene for et produkt til 25 000 kroner. Antall solgte enheter var 5 000. Dekningsbidraget per enhet var 10 kroner. Vi skal finne utsalgsprisen uten merverdiavgift for én enhet.

a) Hvilken type priskalkyle skal vi bruke her?

Løsning

Vi har fått opplyst variable kostnader og dekningsbidrag. Da bruker vi bidragsmetoden.

b) Regn ut salgsprisen uten merverdiavgift.

Fasit

Salgsprisen uten merverdiavgift er 15 kroner.

Oppgave 7

a) Utsalgsprisen for en vare uten merverdiavgift er 250 kroner, og de variable kostnadene per enhet er 150 kroner. Regn ut dekningsbidraget per enhet.

Fasit

Her bruker vi bidragsmetoden og får at dekningsbidraget blir differansen mellom utsalgsprisen uten merverdiavgift og de variable kostnadene, som er lik 100 kroner.

b) Hva er dekningsgraden her?

Tips

Husk at dekningsgrad er hvor mange prosent dekningsbidraget er av salgsprisen uten merverdiavgift.

Fasit

Dekningsgraden er 40 prosent.

Oppgave 8

En virksomhet har et overskudd på 50 000 kroner. De faste kostnadene er 20 000 kroner. Antall solgte enheter er 3 000. Regn ut salgsprisen uten merverdiavgift når de variable kostnadene per enhet er 15 kroner.

Tips

Husk at overskudd er det som blir igjen av dekningsbidraget når de faste kostnadene til virksomheten er trukket fra. Vi skal derfor bruke bidragsmetoden.

Fasit

Salgsprisen uten merverdiavgift er 30 kroner.

Oppgave 9

Vi skal finne salgspris med merverdiavgift per stykk ut fra dette grunnlaget: Innkjøpspris per stykk er 200 kroner, frakt per stykk er 10 kroner, indirekte kostnader er 65 prosent av inntakskost, fortjeneste er 45 prosent, og merverdiavgift er 25 prosent.

a) Hvilken type priskalkyle bruker vi her?

Løsning

Siden vi har fått opplyst fortjeneste og indirekte kostnader, er det selvkostmetoden vi skal bruke her.

b) Finn salgsprisen med merverdiavgift per stykk.

Fasit

Utsalgsprisen blir 628,03 kroner.

Oppgave 10

a) Lekebutikk AS kjøper inn et parti bamser. Inntakskosten for partiet er 50 kroner per bamse. Avansen er satt til 120 prosent. Merverdiavgiften er 25 prosent. Hva må kunden betale for en bamse?

Fasit

Salgsprisen med merverdiavgift blir 137,50 kroner.

b) Butikken «brenner inne» med 50 bamser og må redusere prisen med 45 prosent for å få solgt dem. Hva blir den nye prisen på en bamse?

Fasit

Regnearket sier at den nye salgsprisen blir 75,63 kroner. Dersom butikken markedsfører bamsene med 45 prosent rabatt, vil prisen bli akkurat 75,63 kroner når rabatten blir trukket fra i kassen. Alternativt kan butikken velge å sette prisen for en bamse til 75 kroner og reklamere med denne tilbudsprisen i stedet for rabatten på 45 prosent.

Oppgave 11

De variable kostnadene for en vare en virksomhet handler med, er 75 kroner. Virksomheten har valgt å selge varen videre for 99 kroner (uten merverdiavgift) av pristaktiske grunner. De ønsker også at dekningsgraden på alle varer skal være minimum 28 prosent.

a) Regn ut dekningsbidraget.

Fasit

Dekningsbidraget er på 24 kroner.

b) Regn ut dekningsgraden. Når virksomheten målet sitt med denne prissettingen?

Fasit og kommentar

Dekningsgraden er 24,2 prosent. Denne varen oppfyller derfor ikke målet om minst 28 prosent dekningsgrad, men det kan likevel være taktisk lurt å holde prisen under 100 kroner.

c) Hva måtte salgsprisen uten merverdiavgift ha vært om dekningsgraden skulle vært 28 prosent? Ville du ha satset på denne prisen eller holdt på 99 kroner som pris?

Tips

Dersom dekningsgraden er 28 prosent, hvor mange prosent vil de variable kostnadene være?

Fasit og kommentar

Med 28 prosent dekningsgrad må salgsprisen uten merverdiavgift være 104,17 kroner. Det er en prisforskjell på litt over 5 kroner, og da kan det være verdt å holde på 99 kroner som salgspris.

Oppgave 12

De variable kostnadene for en vare i en butikk er 60 kroner. Butikken bruker konkurransebasert prissetting og har valgt å selge varen for 99 kroner (inkludert 25 prosent merverdiavgift). De ønsker også at dekningsgraden på alle varer skal være minimum 28 prosent.

a) Regn ut dekningsbidraget.

Tips

Husk å finne salgspris uten merverdiavgift først.

Fasit

Dekningsbidraget er på 19,20 kroner.

b) Regn ut dekningsgraden. Når butikken målet sitt med denne prissettingen?

Fasit og kommentar

Dekningsgraden er 24,2 prosent. Denne varen oppfyller derfor ikke målet om minst 28 prosent dekningsgrad, men det kan likevel være taktisk lurt å holde prisen under 100 kroner.

c) Hva måtte salgsprisen uten merverdiavgift ha vært om dekningsgraden skulle vært 28 prosent? Ville du ha satset på denne prisen eller holdt på 99 kroner som pris?

Fasit og kommentar

Med 28 prosent dekningsgrad må salgsprisen uten merverdiavgift være 104,17 kroner. Det er en prisforskjell på litt over 5 kroner, og da kan det være verdt å holde på 99 kroner som salgspris.

Oppgave 13

En butikk selger en vare for 150 kroner inkludert 25 prosent merverdiavgift. Butikken bruker en avanse på 30 prosent på alle varene sine.

Regn ut inntakskosten for denne varen.

Tips

Her kan det være lurt å regne med vekstfaktor.

Fasit

Inntakskost er 92,31 kroner.

Oppgave 14

En butikk selger en vare for 150 kroner inkludert 25 prosent merverdiavgift. Butikken regner ut at de indirekte kostnadene for alle varer er 15 prosent. De pleier å beregne 20 prosent fortjeneste på alle varene.

Regn ut inntakskosten for denne varen.

Fasit

Inntakskosten er 86,96 kroner.

Filer

CC BY-NC-SASkrevet av Steinar Madsen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 28.01.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud