Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er pedagogisk entreprenørskap?

Du kjenner sikkert til begrepet entreprenørskap fra før. Men du har kanskje ikke hørt om begrepet pedagogisk entreprenørskap? Pedagogisk entreprenørskap er en måte å lære på, en læringsstrategi, som kan brukes i alle fag.
Hus, grønt felt, person som viser til en soloppgang. En gjennomsiktig byggning i flere etasjer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er pedagogisk entreprenørskap?

Pedagogisk entreprenørskap er en læringsstrategi som består av flere metoder der eleven aktivt deltar i egen læring. Det handler om å koble teori til praksis i elevenes læringsprosesser.

Læringsstrategi

Elevene bruker læringstrategier for å organisere sin egen læring, altså for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål.

En læringsstrategi er en arbeidsform – en måte å lære på som man kan bruke i alle fag og som fremmer helhet og dybdelæring for elevene. Det er ikke noe som kommer på toppen av det vi skal gjøre i skolen.

Det er seks elementer som må til for å klassifiseres som pedagogisk entreprenørskap. Disse seks elementene er:

  • samarbeid med lokalsamfunnet
  • prosjektorganisert og tverrfaglig
  • medbestemmelse
  • erfarings- og problembasert
  • aktivitet
  • resultatorientert

Disse seks elementene kan sees på som byggesteiner i pedagogisk entreprenørskap og er med på å gi en forståelse for hvordan du kan ta i bruk pedagogisk entreprenørskap inn mot egne elevers læring.

Fire kompetanseområder

Det er fire entreprenørielle kompetanseområder i skolen. Her kommer det tydelig fram at pedagogisk entreprenørskap som fenomen består av mange fagområder.

I pedagogisk entreprenørskap er det derfor naturlig med tverrfaglig læringsarbeid hvor lærere med ulik fagkompetanse samarbeider med hverandre og med aktører utenfor skolen.

Disse er:

Kreativitetskompetanse

Omverdenkompetanse

Handlingskompetanse

Personlige ressurser

utforskende

skapende

løsningsorientert

problemløsende

iderik

lokale, nasjonale og globale perspektiver

bruke og bygge nettverk

inkluderende kulturforståelse

samarbeidsevne

kommunikasjons-evne

ta initiativ

ansvarsfull

endringsvillig

utfordre seg selv og andre

selvtillit

risikovilje

utholdenhet

respekt

selvstendighet

Relatert innhold

Kilder

Ask, A.S. og Ødegård, I.K.R. (red.) (2014). Entreprenørskap i skole og utdanning. Aktiv, praktisk og meningsfull læring. Kristiansand: Portal Forlag.

Falk-Lundquist m.fl., (2011). Entreprenöriell pedagogik i skolan - drivkrafter för lärare och elever. Umeå: Länstyrelsen Västerbotten

Johansen, V., Skålholt, A. og Schanke, T. (2008). Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. (Østlandsforskning Rapport nr. 8, 2008). Lillehammer: Østlandsforskning.

Rønning, W., Hodgson, J. og Tomlinson, P. (2013). Å se og bli sett.
Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen av Ny Giv
. Sluttrapport. Bodø: Nordlandsforskning

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2009). Elevenes opplevelse av skolen: sentrale
sammenhenger og utvikling med alder. Spesialpedagogikk 74(8), 36-47.

Teigen, I., Markussen, O. og Meldal, A. (2013). Pedagogisk entreprenørskap i videregående skoler – lærernes fortolkninger i Norge, Sverige og på Island. Master. Universitetet i Nordland.

Ødegård, I.K. og Nøvik, T.V. (2019). Pedagogisk entreprenørskap. Kreativitet,
livsmestring og dybdelæring i skolen
. Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 29.05.2020

Læringsressurser

Entreprenørskap