Hopp til innhold

Fagstoff

Planlegg vurdering for å fremme læring

Vurdering spiller en sentral rolle i vår lærergjerning. Hver dag samler du som lærer inn og fortolker informasjon for å støtte eller forsterke læringsprosessene mens de finner sted, og det skjer på alle stadier i læringsprosessen.
To håndverkere snekrer tak. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan planlegge vurdering for å fremme læring – også kjent “formativ vurdering”, “underveisvurdering” og “vurdering for læring”?

Refleksjon

Hvilke erfaringer har du med bruk av vurdering for å fremme læring?

Tre faser, tre roller og fem nøkkelstrategier

Å bruke vurdering aktivt for å fremme læring er en sentral del av Fagfornyelsen (LK20).

Forskning på Vurdering for Læring (VfL) trekker fram tre nøkkelfaser i læring og undervisning. De tre fasene er hvor eleven skal i læringen (feed up), hvor eleven er i læringsprosessen (feed back) og hvordan komme videre i læringsprosessen (feed forward).

Black og Wiliam (2009) har koblet de tre fasene sammen med de ulike rollene i klasserommet (lærer, elev og medelev) og kommet fram til et rammeverk med fem nøkkelstrategier for bruk av vurdering for læring i klasserommet. Dette rammeverket kan være nyttig for deg når du skal planlegge og designe vurdering.

Hvor eleven skal
(målene for læringen)

Hvor eleven er
(i læringsprosessen)

Hvordan komme videre
(i læringsprosessen

Lærer

1. Målorientert undervisning

Utarbeide tydelige læringsmål og kriterier.

Forstå og dele læringsmål og kriterier (tolkingsfellesskap)

Forstå læringsmål og kriterier

2. Tilretteleggelse for læring

Legge til rette for gode diskusjoner og læringsaktiviteter som viser elevenes forståelse (synliggjøre læringen)

3. Tilbakemelding

Gi tilbakemeldinger (framovermeldinger) som beveger elevene videre i læringsprosessen

Medelever

4. Medelevvurdering

Aktivisere elevene som ressurser for hverandres læring

Elev

5. Egenvurdering

Aktivisere eleven som "eier" av sin egen læring (Aktivisere elevens evne til å lære å lære)

Figur 1: Rammeverk for bruk av fem strategier i vurdering for læring.

Disse fem strategiene hjelper deg til både å være mer bevisst på det du gjør og til å systematisere innsamlingen av informasjonen. Det som er viktig er at du bruker informasjonen som kommer fram om elevenes læringsprosess til å justere kursen for læringen underveis.

Hjelpespørsmål

Wiggins og McTighe (2005) påpeker at du må vite hvordan elevene skal vise læring før læringsaktivitetene blir planlagt.

Hjelpespørsmål

  • Hvordan ser det ut når elevene har nådd målene?
  • Hvordan kan du vite om elevene når læringsmålene?
  • Hva teller som bevis for læring?
  • Hva vil være tilstrekkelig bevis for forståelse etter at læringen har funnet sted?
  • Hvilke autentiske fremføringsoppgaver skal elevene gjøre for å vise den ønskede kunnskap, ferdigheter og forståelse?
  • Hvilke vurderingskriterier vil fremføringen bli vurdert ut fra?
  • Hvilke andre bevis for læring vil elevene bruke for å vise at de har nådd målene? (quiz, tester, fagskriving, observasjoner, hjemmearbeid, journaler)
  • Hvordan vil elevene reflektere over egen læring (metakognisjon) og vurdere seg selv (egenvurdering)?

Refleksjon

Hva kan være fordelene med å planlegge vurdering for å fremme læring (formativ) før du planlegger læringsaktivitetene, slik Wiggins og McTighe (2005) foreslår?

Oppgave

Her er en oppgave du kan gjøre selv eller sammen med kolleger:
Utform et sett med mindre formative oppgaver som lar elevene utvikle og vise sin kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og forståelse).

Kilder

Black, P. og Wiliam, D. (2009): Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 1(21), 5-31.

Fjørtoft, H. (2015). Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Landslaget for norskundervisning.

Wiggins, G. og McTighe, J. (2005). Understanding by Design (expanded 2nd ed). New Jersey: Pearson Merril Prentice Hall.

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 15.04.2020

Læringsressurser

Planlegg læring