Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er dialogisk undervisning?

Du har sikkert hørt om dialogisk undervisning før. Men du har kanskje ikke hørt om utforskende samtale?
Bilde av en liten gruppe unge studenter som diskuterer- Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dialogisk undervisning og læring bygger på ideen om utforskende samtale og er en av de beste strategiene du som lærer kan ta i bruk inn mot elevenes læringsprosess.

Hva er dialog?

Dialog er et viktig grunnlag for læring fordi den gjør det mulig for deg som lærer å få innsikt i dine elevers kunnskap og ideer. Dialogen skaper en felles referanseramme i samarbeid, og samarbeid er viktig i læring.

Dialog i skolen er en form for samtale hvor du og dine elever bruker strukturerte spørsmål for å veilede og fremme elevenes læring. En dialog er mer enn «bare prat». Her kreves det at du som lærer og dine elever lytter, kommenterer og bygger videre på hverandres idéer, stiller spørsmål og konstruerer fortolkninger sammen. En dialog slik sett er ikke det samme som en debatt hvor en ofte legger opp til å skape polariserte synspunkter. Målsetningen er å «tenke sammen» og utvikle forståelse av hverandres kunnskap og perspektiver.

Dialog og læring

Med utgangspunkt i internasjonal forskning om hva som kjennetegner god læring, bør læringen være:

 • Aktiv – slik at elevene utforsker egne ideer
 • Meningsfull – slik at elevene ser ting i sammenheng og skaper kunnskap
 • Utfordrende – slik at elevene må tenke
 • Samarbeidspreget – slik at elevene må samarbeide og dele ideer
 • Formidlet – slik at du veileder i stedet for å diktere
 • Reflekterende – slik at elevene får tid til å tenke over hva de har lært

Dialogen støtter opp om alt dette. Elevene er aktive, de utforsker egne ideer, ser sammenhenger i forhold til egen kunnskap, de tenker sammen med medelever, de utveksler ideer og synspunkter og de reflekterer over egne og andres synspunkter. Og ikke minst bruker de språket. De kan skape en ny type forståelse som ingen av elevene ville kunne klare alene.

Elevinteraksjon, samspill og dialog er essensielle sider av læring i alle fag.

Fra et samfunnsperspektiv er det viktig at elever lærer å delta på en likeverdig måte i samtaler, samtaler som gir ferdigheter som gjør unge mennesker i stand til å delta i demokratiske prosesser og i livet generelt. På den måten legger du til rette for å utvikle kompetanse slik at elevene blir i stand til å delta i ulike sammenhenger hvor språket inngår.

Dialogisk undervisning

Dialogisk undervisning har følgende kjennetegn:

 • diskusjon
 • omforming av forståelse
 • kunnskap er noe som blir skapt gjennom interaksjon mellom ulike stemmer
 • inkluderer tolkningene og de personlige erfaringene til den lærende

I dialogisk undervisning er språket sentralt i læreprosessen. Forståelse blir skapt i samspillet mellom elevene og mellom elevene og og deg som lærer, mens de snakker og lytter, leser og skriver.

Tre typer samtaler

Samtaler generelt kan deles inn i tre brede kategorier:

 1. Konfliktfylte samtaler, der det er mye uenighet og alle tar avgjørelser hver for seg.
 2. Kumulative samtaler, der alle aksepterer og sier seg enig i det som blir sagt.
 3. Utforskende samtaler, der alle lytter aktivt, stiller spørsmål og deler relevant informasjon

Vi skal se litt nærmere på den siste kategorien, utforskende samtaler.

Utforskende samtaler

Dialogisk undervisning er en strategi hvor du som lærer tar i bruk utforskende samtaler. Utforskende samtaler gir støtte til å tenke sammen og skjer når elevene dine bidrar med synspunkter, meninger og begrunnelser. Som lærer inviterer du elevene til å bidra og de får tid til å utvikle sine ideer. I en utforskende samtale lytter alle elevene til hverandre aktivt, de stiller spørsmål til hverandre, utfordringer begrunnes, nye bidrag bygger på det som tidligere er sagt, og ideer blir utfordret.

Elevene møter hverandres ideer kritisk, men konstruktivt. En legger fram relevant informasjon til felles refleksjon. Forslag blir kanskje utfordret og motsagt, men i så tilfelle kommer en med begrunnelser og alternativer. Det hele skjer i en atmosfære preget av tillit hvor ideer og meninger behandles med respekt.

Kilder

Dysthe, O. (1995). Det flerstemmige klasserommet. Skriving og samtale for å lære. Oslo: Ad Notam Gyldendal Forlag

Dysthe, O. (red.) (2001). Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt Forlag

Hauger, T. og Sjong, E. (2017). På sporet av framtidas skole. Hva kan vi lære av Tenkende Skole? Tønsberg: Sarepta

Mercer, N. (2000). The Guided Construction of Knowledge. Multilingual Matters

Mercer, N. og Littleton, K. (2013). Interthinking. Putting talk to work. London: Routledge

Nottingham, J., Nottingham, J. og Renton, M. (2017). Styrk læringen gjennom dialog. Strategier for å engasjere elevene og utvikle læringsspråket deres. Frederikshavn: Dafolo Forlag.

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 17.06.2020

Læringsressurser

Planlegg læring