Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan skape gode grupper?

Barn og unge kommer i kontakt med ulike grupper overalt hvor de ferdes. De går inn og ut av ulike gruppesammenhenger, og slik bygger de opp erfaring. Har du tall på hvor mange grupper du går inn og ut av i løpet av en dag? Og har du tenkt over hva de gjør med deg, og hva du gjør med dem?
Ei lita jente står i kø foran spisevognen på SFO. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Teoretisk del

Gå sammen to–tre stykker og bestem dere først for hvordan dere vil legge frem denne besvarelsen. Dere kan levere den inn som en skriftlig oppgave, lage film, plakat, podkast, holde fremlegg for klassen, eventuelt gjøre det på andre måter. Alle i gruppen skal ha full oversikt over innholdet i sluttproduktet.

 1. Hva er en gruppe? Gi eksempler på ulike grupper.

 2. Hva er forskjell på primær- og sekundærgruppe? Gi eksempler.

 3. Hva er formelle grupper og uformelle grupper? Gi eksempler.

 4. I en formell gruppe oppstår det gjerne uformelle grupper. Hva betyr det, og hvilke fordeler og ulemper kan det medføre?

 5. Som medlemmer av grupper inntar vi gjerne ulike roller. Hvilke roller inntar dere i de ulike gruppene som dere hører til? Forklar og gi eksempler.

 6. Hva er en referansegruppe, og hvem kan eventuelt være det for dere?

 7. Hvorfor søker vi oss inn i grupper? Hvilke behov ønsker vi å dekke?

 8. Hva menes med gruppepress? Er gruppepress noe negativt eller positivt for dere? Begrunn.

 9. Hvordan kan grupper påvirke barn og unges selvbilde og selvfølelse? Forklar og gi eksempler.

 10. Hva kjennetegner grupper som fungerer godt og grupper som fungerer dårlig? Gi eksempler.

 11. Hvilke konsekvenser kan det få for barn og unge dersom de føler seg "utenfor" i barnehagen, skolen, SFO eller i en ungdomsgruppe?

 12. Hvilke tiltak vil du sette i verk, dersom du jobber i en barnegruppe som ikke fungerer? Begrunn.

Del 2. Refleksjon over gruppearbeidet

Det kan være krevende å jobbe i gruppe. I denne oppgaven skulle dere alle ha full oversikt over innholdet i sluttproduktet.

 1. Hvordan startet dere med å løse denne oppgaven?

 2. Hvordan sørget dere for at alle fikk bidratt i arbeidet? Gi eksempler og begrunn hvorfor det er viktig at alle får mulighet til å delta.

 3. Hva gikk bra, og hvordan vet dere det? Gi eksempler og begrunn.

 4. Hva ville dere gjort annerledes neste gang?

 5. Hvilke roller inntok dere under gruppearbeidet? Var dere fornøyde med de rollene dere fikk, eller tok?

 6. Hvordan motiverte dere hverandre til gruppeoppgaven?

 7. Hvordan opplevde dere denne oppgaven?

Del 3. Praktisk del

Jobb sammen i grupper. Planlegg en eller flere aktiviteter for deres klasse som fremmer inkludering og en god gruppefølelse.

 1. Observer og tenk gjennom hva som må til for å fremme inkludering og en god gruppefølelse i klassen. Begrunn valgene deres.

 2. Lag en plan for ulike aktiviteter som fremmer inkludering og en god gruppefølelse. Forklar hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor.

 3. Gjennomfør aktiviteten med klassen. Dokumenter det dere gjør.

 4. Vurder aktivitetene i felleskap i klassen. Hva gikk bra, og hvorfor? Hva fungerte ikke så bra, og hvorfor?

 5. Avslutt med en idédugnad på aktiviteter dere kan gjennomføre i klassen som styrker gruppemiljøet. Lag en plan med oversikt over når dere kan få gjennomført disse aktivitetene, og hvem som skal ha ansvaret for at de blir gjennomført. Foreslå at planen kan legges inn i årsplanen for klassen.

Del 4. Refleksjonsoppgaver

 1. Hva kan vi som barne- og ungdomsarbeidere gjøre dersom barnegruppen vi jobber med ikke fungerer godt?

  1. Hvordan skal vi kommuniserer for at alle skal føle seg inkludert?

  2. Hvilke holdninger må vi vise?

  3. Hvilken væremåte må vi ha for at alle skal føle seg inkludert?

  4. Hva skal vi gjøre dersom noen barn ikke følger gruppens "spilleregler"?

 2. Noen ganger er det enkeltes barns behov ikke forenlig med gruppen. Hvordan ivaretar vi både enkeltindividet og gruppens behov?

 3. Hvordan kan du bidra til å skape et godt samspill mellom barn i barnegruppen?

 4. Bruk kritisk tenkning og reflekter over påstanden: "Dagens samfunn er preget av individets rettigheter. Noen ganger opplever vi at enkeltindividers behov går utover fellesskapets behov".

Relatert innhold

I dette skjemaet kan du planlegge og vurdere aktiviteter som du kan gjennomføre.

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 10.10.2021

Læringsressurser

Grupper