Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Prosjektoppgave – eksempel

Her er et eksempel på hvordan en prosjektoppgave om arbeid med reelle datasett i R1 kan se ut.

Et av kompetansemålene i matematikk R1 er at eleven skal kunne "planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett knyttet til naturvitenskapelige temaer og forhold, og analysere og presentere funn". I tillegg skal eleven "anvende derivasjon til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett".

Oppgave

Du skal arbeide med et prosjekt der du skal innhente, håndtere og analysere data og presentere funn fra disse. Du skal lage en problemstilling som du skal svare på ved å bruke datamaterialet.

Sluttproduktet i dette arbeidet skal være todelt.

Hoveddelen skal være en muntlig presentasjon. Det er valgfritt om du vil gjennomføre den i klasserommet eller spille den inn som en film. Presentasjonen skal være inntil 10 minutter lang og skal inneholde

  • en innledning der du presenterer problemstillingen og hva du ønsker å finne ut

  • en hoveddel der du presenterer og analyserer funn

  • en avslutning der du sammenfatter og lager en konklusjon knyttet til problemstillingen

  • kilder

I tillegg skal du levere et refleksjonsnotat. Det skal inneholde

  • en logg over arbeidet

  • en oversikt over hvordan kildene er brukt

  • refleksjoner om prosessen og hva du har lært

  • refleksjoner om hva du eventuelt kunne ha gjort bedre

Forslag til ressurser

I dette prosjektet står du fritt til å velge en problemstilling innen et av de andre realfagene du har, eller en annen problemstilling innen naturvitenskapelige forhold.

Under er ei liste med ressurser du kan bruke som utgangspunkt. Legg merke til at dette er bare forslag. Har du noe annet, noe eget du vil bruke, er det også bra.

Vurderingskriterier

Kjennetegn på måloppnåelse
Lav måloppnåelse (2)Middels måloppnåelse (3–4)Høy måloppnåelse (5–6)
ProblemstillingProblemstillingen er uklar eller veldig vid.Problemstillingen er delvis klar, men kan spisses mer.Problemstillingen er klar og formulert slik at det er mulig å svare på den.
Håndtering av dataData er lastet inn i Python (eller et annet hensiktsmessig verktøy), men det er en del feil og mangler.Data er lastet inn i Python (eller et annet hensiktsmessig verktøy) på en grei måte. Data er lastet inn i Python (eller et annet hensiktsmessig verktøy) på en god måte, og de ulike tallene er behandlet på en effektiv måte.
Analysering av dataDet er gjort noen utregninger til støtte for en konklusjon, men disse er mangelfulle.Det går fram hvordan du gir et svar på problemstillingen ut fra tallmaterialet.Du har brukt nyttige representasjoner av tallmaterialet som danner grunnlag for en konklusjon på problemstillingen.
KommunikasjonDet er vanskelig å følge resonnementene som danner grunnlag for konklusjonen.De ulike tallene og grafiske representasjonene er ok, men noe mangelfulle.Det er god sammenheng mellom de ulike elementene i presentasjonen (tabeller, grafer, resonnement), og det er lett å følge resonnementene.
KildebrukDu har oppgitt noen kilder. Du har oppgitt kildene dine, og det er mulig å se hvordan du har brukt dem. Du har oppgitt kildene dine og brukt dem på en god og hensiktsmessig måte, og sammenhengen mellom kildene og presentasjonen er tydelig.
CC BY-SASkrevet av Tor Espen Kristensen og Tove Annette Holter.
Sist faglig oppdatert 30.03.2022

Læringsressurser

Arbeid med datasett