Hopp til innhold

Fagstoff

Fellesskapstillatelse – løyve for gods- og turvogn

Alle som skal drive transport av gods og/eller personer mot vederlag, må ha løyve. For godstransport med tunge kjøretøy og persontransport utenfor rute med kjøretøy over ni sitteplasser kommer dette løyvet i form av en fellesskapstillatelse som gjelder i hele EØS-området.

Reglene for fellesskapstillatelse finner vi i yrkestransportloven og yrkestransportforskriften. Bestemmelsene i disse bygger på EU-regler som vi finner i EU-forordningen (EF) nr. 1071/2009.

Det er Statens vegvesen som er løyvemyndighet for fellesskapstillatelser i Norge. Disse gjelder som løyve både nasjonalt i Norge, men også for grensepasserende transport og midlertidig kabotasje innen EU/EØS. Altså gjelder fellesskapstillatelsen som løyve i mesteparten av Europa.

Før 2015 måtte man ha et nasjonalt løyve som gjaldt i Norge, og så måtte man søke fellesskapstillatelse i tillegg om man skulle krysse grensene og kjøre ut i Europa. I dag er dette gjort om, slik at det er ett og samme løyve i Norge og i resten av EØS-området.

Forsiden av et løyvedokument. Kopi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Selve dokumentet er blått med påskrift på språket til det aktuelle landet, men det er likt utformet i alle EØS-land og er derfor gjenkjennelig i hele området. Originaldokumentet skal oppbevares i transportselskapets lokaler. En attestert kopi skal ligge i kjøretøyet.

Fellesskapsløyve/-tillatelse for godstransport med motorvogn

Skal du drive godstransport mot vederlag (betaling) med kjøretøy over 3 500 kg totalvekt, må du ha dette løyvet. Det gjelder altså i utgangspunktet for kjøretøy som er tyngre enn person- eller varebil. Merk deg at dette er totalvekten for vogntoget, så hvis du kjører gods med en varebil, trenger du ikke løyve. Men om du kobler en tilhenger på varebilen, og bilen og hengeren får over 3 500 kg totalvekt til sammen, må du ha løyve.

Fellesskapsløyve/-tillatelse for persontransport utenfor rute / turvogn

Du må også fellesskapsløyve eller -tillatelse for å drive med persontransport utenfor rute med kjøretøy over ni sitteplasser, altså for det vi kaller turbuss. Det gjelder da både om du bruker minibuss eller stor buss til turvognvirksomheten. Du må ha ett løyve per buss, og vilkårene er like som for løyvet for gods.

Turkjøring kjennetegnes gjerne som transport av grupper med passasjerer der turen er bestilt av en kunde, eller der turen er arrangert av transportøren selv med påmelding.

Med vederlag tenker man stort sett på betaling med penger eller fakturering, uavhengig av om betalingen fører til overskudd for driften. Men det gjelder også eventuelle andre godtgjørelser for transporten, som tjenester tilbake, betaling i form av gjenstander, og så videre.

Vilkår for å kunne få fellesskapstillatelse/godsløyve/turvognløyve

De generelle vilkårene gjelder, og de finnes i yrkestransportforskriften § 4: Dersom ikke særlige grunner taler mot det, kan løyve tildeles søker som

  • driver en fast og varig virksomhet i Norge

  • har god vandel

  • har tilstrekkelig økonomisk evne

  • har tilstrekkelig faglig kompetanse

Vi skal nå se nærmere på hva de enkelte vilkårene betyr i praksis.

Driver en fast og varig virksomhet i Norge

Dette vil i praksis si at transportbedriften må ha en adresse og disponere lokaler i Norge hvor selskapets forretningsdokumenter blir oppbevart. Dette kan være løyvedokumenter, regnskap, kjøre- og hviletidsdokumentasjon og andre dokumenter som norske myndigheter kan trenge for å utføre kontroll. Bedriften må disponere minst ett kjøretøy som hører til den løyvepliktige driften.

Virksomheten må være faktisk og varig, det vil si at det er "ekte" drift og ikke bare på "papiret", og den må drives fra en driftssentral i Norge. Bedriften må ha nødvendig administrativt og teknisk utstyr for å kunne utføre driften.

Med andre ord må det være en norsk, etablert bedrift, eller det må være en etablert norsk avdeling av en utenlandsk bedrift.

Har god vandel

At man har god vandel, betyr at man blir sett på som skikket. God vandel betyr i dette tilfellet at man ikke har blitt dømt for kriminelle handlinger som er relevante for å kunne ha et transportløyve.

Den som skal stå som ansvarlig løyvetaker hos bedriften, skal ha funksjon som transportleder, det vil si at hen er ansvarlig for den daglige driften av den løyvepliktige transporten. Det er ofte daglig leder i bedriften som er løyvetakeren, men det kan også være en annen person som har oppgaven som transportleder i virksomheten.

Både transportselskapet og transportlederen må ha god vandel. Derfor må både selskapet og den løyveansvarlige (transportlederen) levere politiattest når de søker om løyve. Dette er for å vise at ingen av dem er dømt for saker som svekker god vandel.

Eksempel på saker som svekker god vandel, er om bedriften eller lederen er dømt for alvorlig mislighold av for eksempel handelsrett, lønns- og ansettelsesforhold, kjøre- og hviletidsbestemmelser og FATS, ADR eller tekniske mangler på kjøretøy. EU har også lagd en liste over alvorlighetsgraden på forskjellige lovbrudd, som skal brukes i vurderingen av vandel.

I Norge skal vandelen til transportforetak vurderes hvert tredje år. Om vandelen vurderes til å ikke lenger være oppfylt, kan løyvet tilbakekalles.

Nærmere bestemmelser om vandel finnes EU-forordningen artikkel 6: (EF) nr. 1071/2009 art. 6.

Baksiden av et løyvedokument. Kopi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Har tilstrekkelig økonomisk evne

Søkeren eller innehaveren av løyvet må oppfylle kravet til økonomi. Dette gjelder da selskapet/bedriften eller eventuelt enkeltpersonforetaket, og ikke transportlederen personlig.

Ved søknad om løyve skal søkeren framlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap tilsvarende 9 000 euro for bedriftens første løyve. Om det skal tas ut løyve på mer enn ett kjøretøy, skal garantierklæringen tilsvare 5 000 euro per løyve. Summen fastsettes i norske kroner en gang i året av Samferdselsdepartementet.

I tillegg til garantierklæringen kan man ikke ha utestående vesentlige gebyrer eller avgifter, og man kan ikke ha ubetalt skatt. Man kan heller ikke være under konkursbehandling. Når man søker om løyve, må man legge ved attest fra skatteetaten.

For 2022 er garantisummen fastsatt til 90 000 kroner for det første løyvet og 50 000 kroner for de påfølgende løyvene. De gjeldende løyvesatsene finner du ved å åpne dokumentet i dette rundskrivet fra departementet: Rundskriv N-1/2022 Garantisum for løyver 2022.

Garantien skal vise at selskapet er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Slik kan kreditorer henvende seg til den som har utstedt garantien, ved manglende betaling eller hvis transportselskapet går konkurs. Ved bankgaranti garanterer selskapets bank for at garantibeløpet blir utbetalt til tredjeparten.

For å få bankgaranti må selskapet regne med å stille med sikkerhet overfor banken. Det kan være kontantinnskudd på hele eller deler av beløpet, depositum eller pant i fast eiendom. Hva slags sikkerhet man må ha, kommer an på hvor stor risiko banken må ta for å garantere for beløpet. Et nystartet selskap må nok regne med å stille med mer sikkerhet enn et veletablert, solid selskap. Det vil i tillegg være gebyrer for selve garantien, da bankgaranti er et produkt bankene selger.

Man kan også tegne en type forsikring, der man betaler inn en fast premie som en vanlig forsikring, mot at forsikringsselskapet stiller med løyvegarantien. Da er det forsikringsselskapet eventuelle kreditorer må henvende seg til om man for eksempel går konkurs.

Garantisten kan måtte betale ut til kreditorer opptil summen på løyvegarantiene.

En kreditor er en du skylder penger. Det kan for eksempel være for ubetalte dieselregninger hvis selskapet går konkurs.

Har tilstrekkelig faglig kompetanse

For å få godkjent faglig kompetanse må du etter 1. januar 2018 avlegge løyveeksamen på hos Statens vegvesen. Du må også ha bestått teoriprøven for klasse C1, C, D1 eller D før du kan ta løyveeksamen. Det er ikke krav til at du har tatt kurs eller utdanning i forkant av eksamenen. Eksamenen er delt i to deler, der du må gjennomføre og bestå begge samme dag, og prøven varer i fire timer til sammen. På nettsidene til Statens vegvesen kan du lese mer om løyveeksamenen.

Før 2018 var kravene til faglig kompetanse at man hadde bestått utvalgte kompetansemål i fra læreplanen til det daværende vg1 service og samferdsel og vg2 transport og logistikk på videregående skole. Hvis man hadde gått og bestått det skoleløpet, hadde man faglig kompetanse for løyver.

Man kunne også ta utdanningen, såkalte "løyvekurs", som fjernundervisning ved godkjente kursholdere. Disse kursene bygde da på de samme læreplanmålene fra videregående skole.

Oppsummering

Hvis du vil kjøpe deg for eksempel en lastebil og starte for deg selv, er dette det du må gjøre for å få løyve. Du må ha ett løyve per bil.

  • Du må først ha et firma, enten et AS, et ANS/DA eller et enkeltpersonforetak.

  • Både du og bedriften din må ha god vandel og kunne levere politiattest på det.

  • Du må ha kapital eller sikkerhet til å kunne oppfylle de økonomiske kravene. I 2022 er det 90 000 kroner for det første løyvet og 50 000 kroner for hvert løyve etter det. Du kan ikke ha utestående skattekrav.

  • Du må avlegge og bestå løyveeksamen på en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen for å oppfylle kravene til faglig kompetanse.

Når alt dette er i orden, kan du søke til Statens vegvesen og legge ved all nødvendig dokumentasjon. Du ser hva som må følge med søknaden på Statens vegvesens nettsider om hvordan du søker fellesskapsløyve.

Relatert innhold

Kilder

Yrkestransportlova. (2002). Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (LOV-2002-06-21-45). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-45

Yrkestransportforskriften. (2003). Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (FOR-2003-03-26-401). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-03-26-401

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1071/2009. Lovdata. https://lovdata.no/static/NLX3/32009r1071.pdf

Statens vegvesen. Om fellesskapsløyver for gods- og turvogn. https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/transportloyver-og-tillatelser/informasjon-om-fellesskapsloyver-for-gods---og-turvogn/

Samferdselsdepartementet. (2020, 29. oktober). Løyver. https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/ytransport/loyver/id444316/

CC BY-SASkrevet av Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 29.11.2021

Læringsressurser

Lover og regler