Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk ei problemstilling

Å finne gode kilder på Internett og i bøker er viktig når du skal utforske ei problemstilling.

Når du får en skriveoppgave, er det alltid lurt å først starte med en idémyldringsfase før du går videre på å utforske temaet. I denne oppgaven skal du øve på å utforske ei konkret problemstilling.

Har du ikke gjennomført idémyldringsfasen?

Se forslag til metode og gjør oppgaven "Idémyldring fagartikkeloppgave" før du går videre på utforskingsfasen. Du finner lenka nederst på siden.

Problemstillinga

Temaet du skal forske på er “Press blant ungdom”. Dette er oppgaveordlyden:

I mediene har det de siste åra vært skrevet mye om den psykiske helsa til unge mennesker. Noen har kalt dagens ungdommer for “Generasjon perfekt”. Årsaken er at det kan virke som om mange tenåringer mener de må ha både “feilfri” kropp, gode karakterer, fine klær og en perfekt fasade på sosiale medier.

Drøft problemstillinga: “Er det for mye press på ungdom i dag?”

Del 1

I grupper på tre: Se videoen fra 2006 der norske ungdommer blir intervjuet om hva slags press de møter. Diskuter:

 1. Hvilke typer press som ungdommene beskriver kan dere kjenne dere igjen i?
 2. Er det noen kilder til press dere ikke kjenner igjen?
 3. Mener dere at videoen viser at ungdomsgenerasjonen har forandret seg siden 2006?

Del 2

I grupper på tre: Dere skal nå se på forskning fra NOVA og Ungdatasenteret, som årlig kartlegger ungdommers livssituasjon og levekår. Opprett et samskrivingsdokument der dere kan notere.

 1. Les NOVAs undersøkelse om ungdomspress. Dere trenger ikke lese hele teksten, men kan stoppe ved underkapittelet "Anbefalinger for videre forskning". NOVA om stress, press og psykiske plager blant unge (artikkel fra ungdata.no).
 2. Diskuter med de andre på gruppa: Hvilke årsaker peker artikkelen på som de viktigste årsakene til press blant ungdom? Noter ned i samskrivingsdokumentet underveis.
 3. Diskuter i klassen: Kjenner dere dere igjen i funnene?

Del 3

I følge Ungdataundersøkelsen rapporterer mange ungdommer at de føler på press. Men det at ungdom rapporterer at de er presset, betyr ikke nødvendigvis at vi kan konkludere med at presset er for stort. For at dere skal kunne svare ordentlig på problemstillinga «Er det for mye press på ungdom i dag?», trenger dere både nyansert og balansert informasjon.

 1. I grupper på tre: Hver av dere velger minst én tekst fra oversikten nedenfor. Sørg for at dere har med én tekst som støtter opp under at presset på ungdom er stort og én tekst som hevder det motsatte.

  Sykt perfekt? Nei, bare sykt selvopptatt (artikkel fra Aftenposten)

  Hadde jeg vært ungdom, hadde jeg sagt opp på flekken (artikkel fra klikk.no)

  Stress og press skyldes en kulturell systemfeil (artikkel fra Fredrikstad blad)

 2. Lag en oversikt i et samskrivingsdokument der dere skriver inn alle argumentene for og mot at ungdom er for hardt presset i dag.

Vil du skrive ferdig fagartikkelen om press blant ungdom, ta vare på alle notater og gå videre i arbeidsprosessen.

Relatert innhold

Idémyldringsfasen er viktig for å finne fram til forkunnskapene. En oppgave der du skal myldre om ungdom og press.

Før du skriver hoveddelen, bør du gå gjennom førskrivingsfasen. Øv deg på å lage gode temasetninger og kjenne igjen kravene til gode temasetninger.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 15.10.2019

Læringsressurser

Å skrive fagartikkel