Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Internkontroll på skolen

Skolen du går på, skal også følge krav til dokumentasjon av internkontroll. Noe skal dokumenteres skriftlig, og annet kan dokumenteres på andre måter. Hvilke krav som gjelder, får du en oversikt over i denne oppgaven. Bruk skjemaet som viser kravene, og løs oppgaven.
Sjekkliste og penn. Foto.

Hvordan skal internkontroll dokumenteres?

Dokumentasjonskrav

Det skal dokumenteres at

Krav til dokumentasjon

1) lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, er tilgjengelige, og at bedriften har oversikt over de kravene som er særlig viktige for virksomheten

ingen spesielle

2) arbeidstakerne har tilstrekkelig med oppdaterte kunnskaper og ferdigheter om det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen

ingen spesielle

3) arbeidstakerne medvirker, slik at den samlede kunnskapen og erfaringen utnyttes

ingen spesielle

4) det er fastsatt mål for helse, miljø og sikkerhet

skriftlig

5) det finnes oversikt over virksomhetens organisasjon, inkludert hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt

skriftlig

6) farer og problemer er kartlagt, og at man på bakgrunn av kartleggingen vurderer risiko og utarbeider tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

skriftlig

7) det er satt i verk rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av regler innen HMS-lovgivningen

skriftlig

8) det blir gjennomført en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer

skriftlig

9) krav til dokumentasjon innen HMS-lovgivningen er fulgt – for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis og sertifikater

skriftlig

Oppgave

  1. Se på punkt 1–3 i skjemaet. Disse punktene har ingen formelle krav til dokumentasjonsmåte. Hvordan mener du de kan dokumenteres? Foreslå dokumentasjon for hvert enkelt punkt.
  2. Se på punkt 4 i skjemaet. Hva tror du menes med å sette mål for HMS-arbeidet? Finn ut hvilke mål som er satt på skolen din.
  3. Les punkt 5–8 i skjemaet. Begrunn hvorfor det er viktig at disse punktene dokumenteres skriftlig.
  4. Se nærmere på punkt 9. Her nevnes ulike dokumenter. Hvilke dokumenter som er nevnt, vil være aktuelle på skolen din?

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland og Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 23.10.2020

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)