Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Muntlig-praktisk oppgave: Utforsk nyhetsrammer

I dette arbeidsoppdraget skal dere utforske nyhetsfortellinger om minoriteter i Norge og avdekke hvilke nyhetsrammer journalistene setter fortellingene inn i. Reflekter over funnene dere gjør, i en podkast. Oppdraget er en øvelse i å løse en praktisk-muntlig eksamensoppgave.
En bunke aviser og et forstørrelsesglass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsoppdrag: Utforsk nyhetsrammer og lag en podkast

For å løse dette arbeidsoppdraget bør dere jobbe sammen i grupper.

Forberedelser

Linda Marie Dyrlid gjennomførte i 2018 en analyse av mediefortellinger i norske aviser om polakker i Norge i perioden 2008-2011, basert på systematiske søk i Atekst.

Sett dere godt inn i hvordan hun har brukt teori og metode, og hvilke funn hun har gjort, i forskningsrapporten "'Polakken kan': Narrativer om polske migranters arbeid og tilhørighet i Norge".

I sin nyhetsanalyse deler Dyrlid mediefortellingene om polakker inn i ulike nyhetsrammer. En nyhetsramme er den virkelighetsforståelsen journalisten etablerer når hen omtaler personer og hendelser.

Nyhetsfortellinger gjenspeiler nemlig ikke bare virkeligheten, de er også med på å konstruere et meningsunivers som hjelper oss å forstå det som skjer. De nyhetsrammene journalistene etablerer, er eksempler på diskurser om minoriteter i norske mediefortellinger. Diskurser er mønstre i måten vi snakker og skriver om verden på.

Gjennomføring

Nå skal dere følge i Dyrlids fotspor og utforske nyhetsfortellinger om en bestemt minoritet i norske nettaviser, for eksempel norsk-somaliere, norsk-afghanere, litauere, romer eller kvener. Det er fint om gruppene velger å undersøke hver sin minoritet.

Atekst er Norges største digitale nyhetsarkiv, og her er det enkelt å søke opp nyhetsfortellinger fra alle landets aviser. Mange skoler abonnerer på Atekst, men dersom skolen deres ikke gjør det, kan dere bruke Google som søkeverktøy og rette søket inn mot nettaviser og sider publisert på norsk.

Skaff dere først en oversikt over nyhetsfortellinger om den minoritetsgruppen dere har valgt, som er publisert de siste tre årene.

Deretter skal dere forsøke å identifisere de ulike nyhetsrammene fortellingene inngår i, og sortere fortellingene i henhold til disse.

Tolkning og presentasjon

Presenter funnene dere gjør, i en . I podkasten skal dere også reflektere over hvilket bilde nyhetsfortellingene gir av minoritetsgruppa dere har valgt, og hvorfor det er slik. I hvilken grad er dette bildet med på å skape respekt og forståelse for minoritetsgruppa, og i hvilken grad bidrar fortellingene til å vedlikeholde stereotype forestillinger og fordommer?

Dersom dere kjenner noen som tilhører minoritetsgruppa dere har undersøkt, kan dere også invitere vedkommende til å være med i podkastsamtalen.

Spill av podkasten for resten av klassen, og be om respons på form og innhold.

Etterarbeid: Egenvurdering

Lag en individuell egenvurdering av forskningsprosessen og podkasten som produkt. Husk å ta med refleksjoner rundt teorier og metoder. Del vurderingen din med læreren og eventuelt resten av klassen.

Relatert innhold

Hva betyr begrepet diskurs, og hvordan bruker vi det i møtet med ulike tekster?

Få gode tips til arbeidet med podkast-oppgaven i disse videoene om podkaster og om lydredigering i gratis-programmet Audacity.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 02.03.2022

Læringsressurser

Mediefortellinger om "de andre"