Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til filmen Alle utlendinger har lukka gardiner

Hvordan er det å vokse opp i et flerkulturelt miljø i Oslo øst? I filmen Alle utlendinger har lukka gardiner møter hovedpersonen Marey en rekke ulike utfordringer. Bruk filmen til å utforske og diskutere kulturblanding, integrering, mangfold og levevilkår på Romsås.

Oppgave 1: kulturblanding

Romsås er et flerkulturelt miljø. Når flere kulturer møtes, oppstår det ofte en blanding mellom ulike kulturformer. Ord, klesvaner, verdier eller andre uttrykk fra de to kulturene blandes og skaper en ny kultur. Det er for eksempel tilfelle når ungdommer blander inn engelske og arabiske ord i språket, eller når kvinner med innvandrerbakgrunn deltar på trening med heldekkende plagg.

Finn konkrete eksempler på blandingskultur i filmen. Du kan for eksempel se etter eksempler på blandingskultur når det gjelder:

 • kroppsspråk
 • klær
 • kjønnsroller
 • religion
 • normer og verdier
 • språk, for eksempel spesielle ord og uttrykk
 • musikk og dans
 • innredning

Oppgave 2: integrering

Hva er integrering?

I Norge er integrering av innvandrere et offisielt politisk mål.

I norsk sammenheng er integrering en prosess der etniske minoriteter fortsetter å eksistere som sosiale og kulturelle fellesskap, samtidig som de blir inkludert og kan delta som aksepterte og likeverdige medlemmer i det norske storsamfunnet.

Integrering innebærer at innvandrere inkluderes på tre ulike områder:

Økonomisk. De deltar i det ordinære arbeidslivet.

Sosialt: De deltar på uformelle sosiale arenaer og har et nettverk som omfatter etnisk norske.

Aktivitetsmessig: De deltar aktivt i nabolaget, på foreldremøter, i frivillige organisasjoner og i politikken.

 1. På hvilke måter forsøker storsamfunnet å integrere ungdommene i det norske samfunnet? Gi minst tre konkrete eksempler fra filmen.
 2. På hvilke måter tar ungdommene i filmen vare på sin etniske og kulturelle bakgrunn? Gi minst tre konkrete eksempler.
 3. På hvilke måter tilpasser ungdommene seg i filmen det norske storsamfunnets normer og verdier? Gi minst tre konkrete eksempler.
 4. Er det noen eksempler i filmen på konflikter mellom normer og verdier hos de etniske minoritetene og normer og verdier i det norske storsamfunnet?
 5. Diskuter om det flerkulturelle ungdomsmiljøet som beskrives i filmen er et eksempel på vellykket integrering.

Oppgave 3: levevilkår på Romsås

Les gjennom beskrivelsen av oppvekstvilkårene på Romsås. Diskuter hvordan disse sosiale faktorene kan ha påvirket ungdommene i filmen på en positiv og negativ måte.

Levevilkår og nærmiljø på Romsås

Ressurser:

 • Rimelige boligpriser, nærhet til naturområder, stabile nabolag og mange store leiligheter.
 • Raus kultur, mange føler tilhørighet til stedet og er engasjert i nærmiljøet, og de har en populær fritidsklubb.
 • De fleste ungdommer trives på skolen, har god helse, er fornøyde med lokalmiljøet og har en aktiv fritid.

Utfordringer:

Gapet mellom rike og fattige øker, flere med etnisk norsk bakgrunn flytter ut, det blir flere eldre og det er en relativ høy andel på trygd.

44 % har ikke fullført videregående utdanning etter fem år, og de har nest høyeste andel dropouts i Oslo.

Nedgang i antallet menn i arbeid. Litt lavere andel personer i arbeid enn gjennomsnittet i Oslo. En av bydelene i Oslo med færrest kvinner i arbeid.

Oppgave 4: mangfold

 1. Hvorfor tror dere flere med etnisk norsk bakgrunn flytter vekk fra Romsås og andre områder i Groruddalen?
 2. I hvilken grad er det et problem at flere med norsk etnisk bakgrunn flytter ut fra visse områder av Groruddalen, så lenge det fortsetter å være et stort kulturelt mangfold på disse stedene med grupper av ulik etnisk opprinnelse?
 3. Diskuter om vi burde forsøke å motvirke at noen etniske befolkningsgrupper samler seg i enkelte deler av Oslo. Hva kan en i tilfelle gjøre for å hindre det?

Kilder

Eriksen, E. (2013) Kvinner i Groruddalen. Om kropp, trening og tilknyttede idealer (masteroppgave, Universitetet i Oslo). https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36341/Eriksen.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Ruud, M.E., Andersen, B., Brattbakk, I., Breistrand, H., Nygaard, M.O., Vestby, G.M. (2018) Utfordringer og mulighetsrom. Oppstartsanalyse for områdeløft på Romsås og Grorud (NIBR-rapport 2018:4). https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/5461

Schiefloe, P. M. (2019). Mennesker og samfunn (3. utg.). Fagbokforlaget.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 02.09.2020

Læringsressurser

Mediefortellinger om "de andre"