Hopp til innhold

Fagstoff

Bildeanalyse

Bildeanalyse er et systematisk forsøk på å avdekke den meningen eller det budskapet som bildet formidler.
Gammel dukke med grønn øyne og hull i panna. Foto.

Slik analyserer du et bilde

Vi kan dele analyseprosessen inn i tre trinn:

 • beskrivelse
 • analyse
 • tolkning

Beskrivelsen

Start med å presentere bildet. Presentasjonen skal inneholde bildetittel, navn på fotograf eller bildekunstner, eventuell bildetekst, opplysninger om når bildet ble laget, og hvor bildet er utstilt eller publisert.

Motivet i bildet er det som vises innenfor bilderammen. I første fase skal du bare beskrive de ulike elementer som motivet består av, det vil si former og farger (bildets denotasjon). Det kan være en krevende øvelse, siden vi ofte intuitivt tolker det vi ser. Det er en god trening å beskrive et bilde som hører hjemme i en helt annen kultur enn den du selv tilhører.

Eksempel
Kinesisk fyrstikkeske med bilde av barn i opptog med drage
Åpne bilde i et nytt vindu

Beskriv dette bildet.

 • Er personene på bildet barn eller voksne?
 • Hva er det de holder i hendene?
 • Hva er dette bildet en avbilding (representasjon) av?
 • Hvilke andre designelementer består bildet av?

Analysen

Vi bruker begrepet konnotasjon når et tegn, eller kombinasjoner av tegn, framkaller bestemte assosiasjoner eller forestillinger hos de fleste som tilhører en bestemt sosial gruppe eller kultur. Et bilde er i utgangspunkt en åpen medietekst som kan tolkes på ulike måter. Måten vi tolker et bilde på, er preget av den kulturen vi er en del av, og de personlige erfaringer vi har med oss.

Budskapet i et kunstbilde oppstår i et samspill mellom bildet og tilskueren. Redaksjonelle bilder, eller bilder som brukes i reklame, er plassert inn i en sammenheng (kontekst) som avgrenser tolkingsmulighetene. Her har avsenderen et ønske om at bildet skal forstås på en bestemt måte.

Motivet består av enkeltelementer som er satt sammen (komponert) på en bestemt måte. Visuelle virkemidler som farger, kontraster og symboler er også med å styre måten vi oppfatter bildet på. Neste steg i bildeanalysen er derfor å beskrive hvordan bildet er komponert, hvilke andre visuelle virkemidler som er brukt, og hvordan dette styrer vår opplevelse av det vi ser.

Spørsmål du kan stille til bildet:
 • Bildeutsnitt. Hva er tatt med, og hva er utelatt? Hvorfor?
 • Bildevinkel. Fra hvilken vinkel ser vi det som skjer? Hvilken virkning har det?
 • Forgrunn, mellomgrunn, bakgrunn. Hvor er de ulike elementene plassert? Hva er virkningen?
 • Balanse og linjer i bildet. Hvilke elementer trekkes blikket vårt mot? Hva er virkningen?
 • Lys og skygge. Hva er opplyst, og hva er skyggelagt? Hvor kommer lyset fra? Hva er virkningen?
 • Farger og kontraster. Hva uttrykker de, og hva er virkningen?
 • Ikoner og symboler. Hva er betydningen? Hvorfor er de brukt?
 • Refererer bildet til andre kjente bildeuttrykk? Hvilke? Hvilken effekt gir det?
 • Har bildet en bildetekst? I tilfelle ja, hvordan forankrer denne teksten en bestemt måte å oppfatte bildet på?

Tolkningen

Ethvert bilde er en representasjon, en fortolkning av virkeligheten. Når vi analyserer bildet, "avkoder" vi budskapet i bildet. Bildet har som oftest en hensikt. Avsenderen kan ønske å informere oss om noe, påvirke oss i en bestemt retning, eller gi oss en bestemt opplevelse. Når vi tolker bildet, forsøker vi å formulere budskapet ut fra den hensikten vi mener bildet har.

Et bilde sier mye om den tiden og det samfunnet det ble til i. Samtidig kan et bilde få nytt innhold når det settes inn i en ny kontekst. Dette er også forhold du omtaler når du tolker bildet.

Spørsmål du kan stille til bildet:
 • Hvem er avsenderen, og i hvilken sammenheng ble bildet laget og publisert?
 • Hvilken hensikt har avsenderen med bildet?
 • Hva er meningen eller budskapet?
 • Hva forteller bildet om den tiden og det samfunnet det ble til i?
 • Hvilken virkning eller effekt har dette bildet i dag?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 02.02.2022

Læringsressurser

Bildeanalyse og bilder i kontekst