Hopp til innhold

Fagstoff

Journalistikk og menneskerettigheter

FNs menneskerettighetserklæring slår fast at alle mennesker har noen grunnleggende rettigheter. Mediefortellinger kan bidra til å avdekke menneskerettighetsbrudd og tvinge verdenssamfunnet til å handle.
En middelaldrende kvinne med rosa og svart pentøy holder fram en mobiltelefon med et bilde av to personer på skjermen: en kvinne med kort mørkt hår og en mann med gått hår og skjegg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I 2021 ble journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov tildelt Nobels fredspris. Ressa jobber for mediehuset Rappler på Filippinene og Dmitrij Muratov for avisen Novaja Gazeta i Russland. Nobelkomiteen begrunner tildelingen med Ressa og Muratov sin innsats for , siden ytringsfrihet er en forutsetning for og varig fred.

Samtidig legges det vekt på at de to journalistene, gjennom sitt journalistiske virke, har avslørt maktmisbruk, voldsbruk, og vilkårlig frihetsberøvelse i hjemlandene sine.

FNs erklæring om menneskerettigheter

FNs verdenserklæring (fn.no) er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av i alt 30 artikler og gjelder for alle FNs medlemsland.

Utgangspunktet er at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. Journalistikken har en moralsk plikt til å avdekke brudd på alle grunnleggende menneskerettigheter, som retten til liv, frihet og personlig sikkerhet. Ved å rette kritisk søkelys mot myndigheter og andre i maktposisjoner bidrar journalistikken til å forhindre maktmisbruk og overgrep.

Verdenserklæringen om menneskerettigheter i stikkordsform

Artikkel 1 Menneskeverd
Artikkel 2 Rettigheter for alle
Artikkel 3 Rett til liv, frihet og sikkerhet
Artikkel 4 Forbud mot slaveri
Artikkel 5 Forbud mot tortur
Artikkel 6 Rettssikkerhet
Artikkel 7 Likhet for loven
Artikkel 8 Rettshjelp
Artikkel 9 Forbud mot vilkårlig fengsling
Artikkel 10 Uavhengig domstol
Artikkel 11 Uskyldig til det motsatte er bevist
Artikkel 12 Rett til privatliv
Artikkel 13 Rett til å bevege seg fritt
Artikkel 14 Rett til å søke asyl
Artikkel 15 Rett til statsborgerskap
Artikkel 16 Rett til å inngå ekteskap og stifte familie
Artikkel 17 Eiendomsrett
Artikkel 18 Religionsfrihet
Artikkel 19 Ytringsfrihet
Artikkel 20 Rett til å organisere seg
Artikkel 21 Rett til politisk deltakelse
Artikkel 22 Sosial og økonomisk trygghet
Artikkel 23 Rett til arbeid
Artikkel 24 Rett til ferie og fritid
Artikkel 25 Rett til en akseptabel levestandard
Artikkel 26 Rett til utdanning
Artikkel 27 Kultur og opphavsrett
Artikkel 28 Sosial og internasjonal orden
Artikkel 29 Plikter
Artikkel 30 Ingen kan fratas rettighetene sine

Stikkorda i lista språklig tilrettelagt av NDLA. Kilde: FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (fn.no)


Ansvar for å sette klima og fattigdom på dagsordenen

Menneskerettigheter trues også av forhold utenfor myndighetenes kontroll, som klimaendringer og naturkatastrofer. En annen viktig trussel mot grunnleggende menneskerettigheter er fattigdom.

En gate der det meste av bygninger og infrastruktur har rast sammen. Et bilvrak ligger med hjulene i været i forgrunnen,  og en mann beveger seg gjennom ruinene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når mediene sette søkelyset på menneskelige lidelser, tvinges verdenssamfunnet til å handle. Derfor er det viktig at både journalister og andre mediefortellere synliggjør at mange mennesker i verden mangler grunnleggende menneskerettigheter.

Mediefortellinger om mennesker på flukt

Mennesker som blir offer for krig og konflikter, opplever ofte å miste alt. Menneskerettighetserklæringen gir alle rett til å søke asyl i et annet land dersom livet og helsen deres er truet. I vår tid har store flyktningstrømmer, blant annet fra borgerkriger i Syria og Afghanistan, skapt uro i mange europeiske land. Politikere opplever at prinsippet om rett til asyl er under press.

I en slik situasjon er det viktig at mediene er tett på det som skjer, og bidrar til å skape en forståelse av hvilken situasjon mennesker på flukt lever i.

Et eksempel på slik journalistikk er Leo Ajkic sitt møte med den syriske firebarnsfamilien Asaad i Libanon, der det bor over én million syriske flyktninger.

Kilder

Eide, E. (2021, 13. oktober). Journalistikk, krig og fred. NUPI. https://www.nupi.no/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2021/Journalistikk-krig-og-fred

FN-sambandet (2020, 21. desmber): FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Hentet 29. oktober 2021 fra https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Nobelinstituttet (2021, 8. oktober). Nobels fredspris 2021. https://www.nobelpeaceprize.org/artikler-1/nobels-fredspris-2021

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 29.10.2021

Læringsressurser

Krig, menneskerettigheter og propaganda